Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo công tác ngành Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
27/07/2015

BÁO CÁO

Công tácngành Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2015 và phươnghướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015


 Thực hiện chức năng nhiệm vụcủa ngành Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dânhuyện,  sở Tài Nguyên và Môi trường,trong 6 tháng đều năm 2015, phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiệnnhiệm vụ đạt như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ.

I. Công tác tuyên truyền pháp luật.

- Tiếp tục triển khai Luậtđất đai năm 2013 và Nghi định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luât đất đai.

- Triển khai quyết định số41/2014/QĐ-UBND, ngày 19/12/2014, của Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang, quyết địnhban hành Quy định về giá các lọai đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2015;cho cán bộ địa chính 12 xã, thị trấn; cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất và phòng Tài nguyên và Môi trường.

II. Công tác cải cách thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2015;tiếp nhận 1795 hồ sơ gồm:

- Lĩnh vực đất đai 1775; hồsơ năm 2014, chuyển qua 17; tổng số 1792 đã giải quyết 1740; đang thực hiện 52,trong đó có 5 quá hạn;

- Lĩnh vực Môi trường 20 đãthực hiện xong. (đính kèm biểu mẫu).

III. Công tác quản lý nhà nước về đất đai.

1. Công tác lập quy họach, kế họach sử dụng đất.

- Kiểm tra thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất: 12 xã, thị trấn; huyện Gò Công Tây.

- Kết hợp Trung Tâm Kỷ ThuậtTài nguyên và Môi trường tỉnh và Cán bộ địa chính 12 xã, thị trấn lập kế hoạchsử dụng đất năm 2015; kiểm kê đất đai; lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2014.

- Kết hợp Văn phòng đăng kýQuyền sử dụng đất tỉnh Tiền Giang lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện GòCông Tây đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016-2020.

2. Công tác chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

- Kết hợp Trung tâm kỷ thuậtTài nguyên và Môi trường tỉnh chỉnh lý hồ sơ địa chính 12 xã, thị trấn.

3. Công tác đo đạc, cấp giấy chứng quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịchbảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

a) Công tác đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính.

Huyện Gò Công Tây đã đo đạcthành lập bản đồ địa chính chính quy được 12 (xã)/13 xã, thị trấn, còn lại thịtrấn Vĩnh Bình chưa đo đạc thành lập bản đồ địa chính chính quy.

b. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trong 6 tháng đầu năm2015, cấp 62 giấy CNQSD đất (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân; đến nay đã cấpđược 78595 giấy, đạt 97,22%.

c. Công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.

Trong 6 tháng đầu năm 2015,tiếp nhận, giải quyết 1154 hồ sơ đăng ký thế chấp và 1084 hồ sơ xóa thế chấp.

4. Công tác đo đạc đất tổ chức.

- Trong 6 tháng đầu năm2015, kết hợp cán bộ địa chính xã, thị trấn, Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất tỉnh Tiền Giang đo đạc lập hồ sơ trình UBND tỉnh cấp 9 giấy CNQSD đất chotổ chức.

5. Kiểm kê đất đai.

Kết hợp Trung tâm kỷ thuật TàiNguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang kiểm kê đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụngđất năm 2015.

6. Công tác quản lý đất công.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy bannhân dân huyện rà soát các thửa đất công nhỏ lẽ, các điểm trường học không cònsử dụng; báo cáo UBND huyện xin chủ trương UBND tỉnh, cho đấu giá giao đất.

7. Công tác giao đất, cho thuê đất; thu hồi đất.

- Không thực hiện giao đất.

- Lập thủ tục cho thuê đấtnăm 2015.

- Lập hồ sơ để có quyết địnhthu hồi đất dự án Kinh 14.

8. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án VALP.

Thực hiện dựán VLap đo đạc lập hồ sơ địa chính chính quy 4 xã: Long Vĩnh, Long Bình, BìnhTân, Thành Công; in 22.329 giấy CNQSD đất (theo hồ sơ địa chính chính quy) cấpđổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong 6 thángđầu năm 2015; đã cấp đổi được 1995 giấy; đến nay đã cấp đổi được 18.689/22.329 giấyđạt 83,7%, còn lại 3.640 giấy; tiếp tục hướng dẫn lập hồ sơ bổ sung, Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất in giấy CNQSD đất cấp đổi.

IV. Công tác quản lý nhà nước về môi trường.

- Kiểm tra thực hiện tiêu chí 17 nông thôn mới ở xãBình Nhì.

- Kết hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tracác giếng khoan ở xã Thạnh Nhựt, Bình Nhì, Đồng Thạnh, Đồng Sơn, Bình Phú.

- Kết hợp cảnh sát môitrường huyện, UBND 12 xã, thị trấn kiểm tra vệ sinh môi trường các cơ sở sảnxuất kinh doanh.

- Kết hợp UBND 12 xã, thịtrấn  kiểm tra việc thu gom rác ở cácchợ, khu dân cư; việc xử lý rác đối với bãi rác xã Thạnh Nhựt; xã Long Bình,thị trấn Vĩnh Bình.

- Tiếp nhận 20 báo cáo đánhgiá tác động môi trường đã thẩm định, trình UBND phê duyệt, đúng thời gian quyđịnh.

V. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại.

a. Công tác tiếp dân.

Trong 6 tháng , phòng Tàinguyên và Môi trường tiếp 6 công dân thắc mắc trong việc giải quyết thủ tụchành chính về đất đai; đã giải thích cho người dân hiểu về thủ tục hành chínhvà người dân thực hiện đúng theo thủ tục qui định.

b. Giải quyết tranh chấp khiếu nại.

  - Kết hợp UBND thị trấn Vĩnh Bình xác minh đơn xin tạo lối đi củabà Lưu Thị Ngọc Bích và bà Nguyễn Thị Kim Lang, cư ngụ 242, Trần Quốc Toản, khuphố 2 thị trấn Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây

  - Kết hợp UBND xã Yên Luông xác minh đo đạc đất bà Lê Thị HuỳnhMai, ấp Long Bình xã Yên Luông.

  - Kết hợp UBND xã Thạnh Nhựt, xác minh đấtông Nguyễn Ngọc Ân, ấp Bình Tây xã Thạnh Nhựt.

  - Kết hợp UBND xã Thạnh Trị, xác minh đất bàĐoàn Thị Giỏi, ấp Thạnh An xã Thạnh Trị.

B. PHƯƠNGHƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015.

1. Công tác tuyên truyền pháp luật.

Tiếp tục triển khai Luật đấtđai năm 2013 và các văn bản thi hành Luật đất đai.

2. Quản lý nhà nước về đất đai.

a. Công tác lập quy họach, kếhọach sử dụng đất.

- Tiếp tục kiểm tra thựchiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 12 xã, thị trấn; huyện Gò Công Tây.

- Tiếp tục kết hợp Văn phòngđăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh Tiền Giang lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đấthuyện Gò Công Tây đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016-2020.

- Tiếp tục kết hợp Trung TâmKỷ Thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Cán bộ địa chính 12 xã, thị trấn kiểmkê đất đai; lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015.

b. Giải quyết hồ sơ.

- Giải quyết hồ sơ 1 cửaliên thông và có hướng dẫn tổ chức thực hiện đúng theo qui định.

- Cấp đổi giấy chứng nhậnsau khi thực hiện xong hợp đồng chuyển nhượng; tặng cho; thừa kế quyền sử dụngđất.

c. Cấp giấy CNQSD đất lần đầu.

Tiếp tục  kết hợp Địa chính 12 xã, thị trấn kiểm tra,rà soát lại các thửa đất chưa được cấp giấy CNQSD đất (lần đầu) xác định diêntích, chủ sử dụng cho kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất.

d. Cấp giấy cho tổ chức.

Tiếp tục kiểm tra các thửađất công chưa được cấp giấy; đo đạc lập hồ sơ trình tỉnh cấp giấy CNQSD đất.

e. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết hợp UBND12 xã, thị trấn kiểm tra các trường hợp sử dụng đất nhận chuyển nhượng, tặngcho, thừa kế, sai loại đất hướng dẫn thủ tục để cấp đổi giấy.

f. Công tác đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Kết hợp 12 xã, thị trấn tổnghợp các trường hợp, để chỉnh lý hồ sơ địa chính.

3. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai.

Giải quyết khiếu nại đất đaiđúng thời gian quy định.

4. Kết hợp các ngành.

Kết hợp Cán bộ địa chính 12xã, thị trấn kiểm tra chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Kiểm tra tình hình quản lývà sử dụng đất công trên địa bàn huyện.

5. Lĩnh vực môi trường.

- Kết hợp UBND xã 12, xã thịtrấn kiểm tra thực hiện tiêu chí 17 Tài nguyên Môi trường.

- Giải quyết khiếu nại gây ônhiễm môi trường.

- Kiểm tra việc thu gom vàxử lý rác ở các khu dân cư, các chợ, các bãi rác.

- Hướng dẫn lập cam kết bảovệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Trên đây là báo cáo tìnhhình họat động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, củaphòng Tài nguyên và Môi trường./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết