Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
30/06/2015

BÁOCÁO
công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2015
và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

(Từ ngày 10/12/2014- 25/5/2015)


 Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015; Được sựchỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Sở Nội vụ Tiền Giang. Trong 6tháng đầu năm 2015 đơn vị đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đạt một số kết quảcụ thể như sau:

A. KẾT  QUẢ THỰC HIỆN

I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Công tác cải cáchhành chính

- Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân huyện:

+ Tổng hợp kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính; kết quả kiểm tra chuyên đề thi đuathực hiện Chỉ thị 07-CT/TU và Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 các phòng ban huyện, Ủy ban nhân dân các xã báo cáo Chủ tịchUBND huyện. Báo cáo thành tích chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”năm 2014.

+ Xây dựng và triển khai Quyết định ban hànhKế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện đếnthủ trưởng các cơ quan ban ngành huyện; Ủy ban nhân dân các xã thị trấn VĩnhBình.

+ Kiểm tra công vụ,công chức, văn hóa công sở và thời giờ làm việc tại 2 cuộc tại 7 xã Long Bình,Thạnh Nhựt, thị trấn Vĩnh Bình, Đồng Thạnh, Đồng Sơn,Bình Phú và Thành Công; kết quả các xã thực hiện tốt việc mang thẻ công chức; thực hiện giờgiấc đúng quy định; có lịch công tác và ghi đầy đủ; văn hóa công sở, trụ sở cơquan thực hiện tốt.

+ Giúp Ủy ban nhân huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác “cải cách hành chính” năm 2014 và phát độngthi đua chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2015; xây dựng Kế hoạch phát độngchuyên đề thi đua Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2015; công văn giao nhiệmvụ các ngành; Ủy ban nhân dân các xã tổ chức triểnkhai và thực hiện chuyên đề thi đua Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2015.

+ Công văn triển khai kế hoạchkiểm tra của Tổ kiểm tra 161 tỉnh Tiền Giang cho lãnh đạo các phòng ban huyện;UBND các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

+ Báo cáo số liệu về cải cách hành chính, tổ chức bộ máy phục vụ giám sátcủa Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo tình hình và kế hoạch triển khai cơ chếmột cửa, cơ chế một cửa liên thông;

 

+ Trình Ủy ban nhân dân huyện ký thông qua Đề án xác định vị trí việc làmvà cơ cấu ngạch công chức 12 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện gửi về Sở Nội vụ(Tổ thẩm định Đề án tỉnh) thẩm định.

+ Công văn triểnkhai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chínhphủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liênthông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chínhphủ); Công văn hướng dẫn nội dung báo cáo công tác cải cách hành chính hàng năm cho cácphòng chuyên môn huyện. Danh sách cử 01 công chức lãnh đạo phòng và 01 côngchức chuyên môn phòng Nội vụ phụ trách đầu mối cải cách hành chính.

2. Dân vận Chínhquyền, Quy chế dân chủ

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ký báo cáothành tích chuyên đề thi đua “Dân vận khéo, Dân vận chính quyền” năm 2014.

-Công văn hướng dẫn thực hiện chuyên đề thi đua Dân vận khéo-Dân vận chính quyềnnăm 2015.

3. Công tác Thanhniên.

- Báo cáo công tác thanhniên năm 2014 theo yêu cầu của Sở Nội vụ.

- Xây dựng chương trìnhcông tác Thanh niên năm 2015. Kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai Nghị quyết số45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày07 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;  Kế hoạch sơ kết giai đoạn I chương trình pháttriển thanh niên Gò Công Tây đến năm 2020.

II. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ BIÊN CHẾ

1.  Về tổ chức bộ máy: Trình Ủy ban nhân huyện:

+ Quyết định giao quyền tự chủ thực hiện Nghị định43/2006/NĐ-CP và Nghị định 150/2005/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện GòCông Tây giai đoạn 2015-2017 cho 18 đơn vị.

+ Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòngNội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Thanh Tra, Tài nguyên –Môi trường huyệnGò Công Tây; Văn phòng HĐND và UBND huyện.

+ Quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo (20): Hội đồng (15); BGĐ trung tâm học tậpcông đồng xã (05); Tổ công tác, giúp việc (20); BTC, BGK các cuộc thi (10)....

2. Công tác biên chế

- Quyết định bổ sung 01 biên chế sựnghiệp cho phòng Kinh tế -Hạ tầng.

- Công văn trìnhUBND huyện thống nhất giao cho Trung tâm Dạy nghề huyện 01 biên chế hợp đồnglao động theo Nghị định 68 của Chính phủ.

- Quyết định điềuchuyển 01 biên chế từ văn phòng HĐND –UBND huyện sang thanh tra huyện phụ tráchcông tác tiếp dân;

- Báo cáo biên chế vàtiền lương quí I năm 2015, biên chế năm học 2015-2016

3. Về Tổ chức, hoạt động các Hội

-Tham mưu giúp UBND huyện trong công tác quản lý các Hội trên địa bàn huyện.

+ Công văn xin chủ trương tổ chức Đại hội lầnII của Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Gò Công Tây.

+ Quyết định phêduyệt Điều lệ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Thạnh Trị;quyết định thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã BìnhTân.

+ Trình UBND huyệnduyệt phụ cấp cho PCT. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện;

+ Công văn thống nhất duyệt hưởng phụ cấp cho PCT. Hội NCT xã Long Bình;

+ Công văn xin chủ trương tổ chức Đại hội lần IIIcủa Cựu Giáo chức huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2015-2020. Công văn Thống nhấtthành lập Hội đồng quản lý quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xãThạnh Nhựt;

III. CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀVIÊN CHỨC

1. Đào tạo, bồi dưỡng:

- Công văn gửi Sở Nội vụ về việc cử 01 cán bộ (PhóChủ tịch HĐND huyện) dự học sau Đại học. Gửi danh sách 01 công chức lãnh đạotham gia dự tuyển sau đại học tại trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Cử 07 côngchức lãnh đạo các phòng ban huyện dự lớp bồi dưỡng công tác Dân vận năm 2015tại trường Chính trị tỉnh Tiền Giang. Quyết định cử 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước khóa28 tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang.

2.Công tác cán bộ, công chức và viên chức:

a) Nângngạch, nâng lương, thi tuyển, xét tuyển viên chức

+ Trình UBND huyện ký Quyết định nâng lươngđợt 2/2014 gồm:

-Nâng lương thường xuyên CB, CC, VC: 14trường hợp,

- Nâng lương trước thời hạn: 07 trường hợp,

- Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: 37 trườnghợp.

+ Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệpcho 33 giáo viên; hưởng phụ cấp ưu đãi 01 nhân viên y tế trường học; quyết địnhthành lập Ban kiểm tra và sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Đài truyềnthanh năm 2015; kế hoạch và thông báo xét tuyển 01 viên chức sự nghiệp ĐàiTruyền Thanh –Truyền hình huyện. Quyết định trúng tuyển 01 viên chức sự nghiệpđài truyền thanh –truyền hình huyện; Quyết định bổ nhiệm kếtoán trưởng cho 02 đơn vị Phòng Tài chính - Kế hoạch và Trung tâm bồi dưỡngchính trị huyện.

- Báo cáo ngạch công chức và danh sách công chức thi nâng ngạch năm 2015.

b) Sắp xếp, bố trícán bộ, công chức và viên chức

- Trình Ủy ban nhândân huyện ký quyết định bổ nhiệm mới 04: Phó Trưởng phòng Nội vụ;  Phó Trưởng phòng Kinh tế -HT; Phó Trưởng phòngTài chính –KH và 01 Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; quyết địnhđiều động 01 viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất đến nhận nhiệm vụ tạiVĐKQSDDĐ.

- Công văn thốngnhất giao cho phòng Giáo dục-Đào tạo ký quyết định bổ nhiệm 01 hiệu trưởng và01 Phó hiệu trưởng.

- Trình Ủy ban nhândân huyện ký quyết định điều động 01 công chức phòng Tài chính –KH đến nhậncông tác tại phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Quyết định luân chuyển công chức lãnh đạo lãnh đạo phòng Nội vụ đếnĐảng ủy xã Bình Nhì. Quyết định điều động Phó Chánh Văn phòng HĐND –UBND huyệnđến nhận công tác tại phòng Nội vụ. Công văn thống nhất thời gian gia hạn bổnhiệm lại HT trường TH Thạnh Trị 2.

c) Quản lý cán bộ,công chức và viên chức

- Quyết định nghỉ hưuhưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 23 viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015. Quyết định nghỉhưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với công chức lãnh đạo Trưởng Phòng Y tếhuyện;

- Quyết định nghỉhưu sớm hưởng chế độ BHXH 01 công chức VPUBND huyện; Công văn thống nhất về chủtrương cho Ban QL chợ huyện chấm dứt HĐLĐ 01 đến tuổi nghỉ hưu và ký HĐLĐ mới01.

- Công văn gửi SởNội vụ thống nhất cho 01 viên chức giáo viên chuyển công tác ra khỏi địa bànhuyện theo nguyện vọng; công văn chấm dứt HĐLĐ và xin chủ trương hợp đồng viênchức chờ thi tuyển 01 giáo viên; công văn xin chủ trương Chủ tịch UBND huyệnthống nhất tiếp nhận 01 công chức thuộc Sở Tài nguyên –Môi trường tỉnh TiềnGiang về công tác tại Văn phòng Đăng ký QSD đất; công văn thống nhất giaoTrưởng phòng Giáo dục –ĐT huyện ký lại HĐLĐ 52 nhân viên bảo vệ các trường học.Quyếtđịnh nghỉ việc 01 giáo viên theo nguyện vọng. Quyết định chấm dứt HĐLĐ 01 giáoviên chuyển công tác về TXGC;

d) Công tác khác về cán bộ, công chứcvà viên chức

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công táctheo Nghị định 158 của Chính phủ trên địa bàn huyện năm 2015

- Báo cáo Sở Nội vụ kếtquả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2014.

3. Công tác chính quyền địa phương.

a) Công tác đào tạo.

- Thông báo các xã, thị trấn cử công chức chuyên môndự lớp bồi dưỡng công tác Dân vận năm 2015 tại trường Chính trị tỉnh TiềnGiang. Quyết định cử 12 công chức Văn phòng –Thống kế (phụ trách Vănphòng) các các xã, thị trấn Vĩnh Bình tập huấn công tác nghiệp vụ văn phòng năm2015 tại trường Chính trị tỉnh Tiền Giang; Quyết định cử 39 công chức (Địachính – Nông nghiệp; Tư pháp –HT; Văn hóa –Xã hội) các các xã, thị trấn VĩnhBình tập huấn công tác Dân vận năm 2015 tại trường Chính trị tỉnh Tiền Giang;

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ký Quyết địnhnâng lương cán bộ, công chức cấp xã (đợt 2/2014): 76 trường hợp.

-Nâng lương thường xuyên CB, CC: 49 trườnghợp,

- Nâng lương trước thời hạn: 07 trường hợp,

- Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: 20trường hợp.

- Thông báo về việckhông thu hút 02 sinh viên có trình độ đại học chính quy về xã công tác do quátuổi theo quy định.

b) Công tác chuyên môn.

- Quyết định nghỉ hưu đến tuổi 01 PCT.UBND xãĐồng Thạnh. HĐLĐ 01 công an viên xã Long Vĩnh. Trợ cấp thôi việc 2 cán bộ khôngchuyên trách xã. Xếp hưởng phụ cấp 2 cán bộ không chuyên trách xã. xếp lương 01cán bộ chuyên trách xã. Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiđối với 02 cán bộ chuyên trách xã Long Bình (Phụ nữ, Bí thư).   

- Công văn giảiquyết chế độ trợ cấp thôi việc cho 01 người hoạt động không chuyên trách xãLong Vĩnh; quyết định công nhận hết thời gian tập sự 01 công chức tư pháp –HTxã Thạnh nhựt;

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ký Quyết địnhphê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thạnh nhiệmkỳ 2011-2016;

+ Công văn thống nhất xãYên Luông hợp đồng lao động bố trí 01 công an viên; triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức theoNghị định 158/NĐ-CP của Chính Phủ; quyết định chuyển xếp lương 01 cán bộ chuyên tráchxã Đồng Thạnh; công nhận hết thời gian tập sự 01 công chức  xã Long vĩnh; Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật 01công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách Lao động thương binh xã Đồng Sơn.

- Công văn trình Sở Nội vụ hổ trợ chế độ mộtlần cho dự nguồn Phó Chủ tịch  UBND xãĐồng Thạnh trúng cử;

- Công văn giải quyết trợ cấp thôi việc nhữngngười hoạt động không chuyên trách đối vớiông Lê Tùng Thiện, cán bộ Đài Truyền thanh xã Thạnh Nhựt.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trả lời SởNội vụ về kết quả thẩm tra, xác minh đơn thưa của Bà Trần Thị Tư, xã Long Vĩnh,huyện Gò Công Tây. 

c) Công tác địa giới hànhchính

- Tham mưu giúp UBND huyệnban hành Công văn chỉ đạo UBND các xã báo cáo công tác hồ sơ và công tác quản lýđịa giới hành chính xã.

IV. THI ĐUA KHENTHƯỞNG

*Thi đua:

-Tổnghợp các chỉ tiêu thi đua kinh tế -xã hội, các chỉ tiêu thi đua chuyên đề năm2014 của các ngành, các xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Họp Hội đồng thiđua khen thưởng huyện thông qua 11 chỉ tiêu Kinh tế -XH và 15 chuyên đề thi đuanăm 2014.

-Tổng hợp kết quả kiểm tra 15 chuyên đề thi đua năm 2014 gửi Sở Nội vụ đề nghị xét khen thưởng.

-Quyết định kiện toàn Hội đồng xét duyệt sángkiến kinh nghiệm năm 2015

- Trình Ủy ban nhândân tỉnh khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ 2 năm liền(2013-2014);

- Báo cáo thànhtích Cờ thi đua Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Gò Công Tây;

- Họp Hội đồng xétduyệt sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm 2014; Dự Hội nghị điển hình tiên tiến các xã, thị trấn;

- Phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch phát động các chuyên đề thiđua năm 2015.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đuađặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn năm 2015.

- Phối hợp Phòng Nông nghiệp và phát triểnNông thôn, Phòng Văn hóa Thông tin, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xây dựng kếhoạch phát động 04 chuyên đề thi đua: Phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vậtnuôi năm 2015; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Toàn dân bảo vệ anninh tổ quốc; Xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về quân sự quốc phòng địa phươngtrong 03 năm (2015 - 2017). Phối hợp Phòng Kinh tế -  Hạ tầng, trung tâm y tế, Phòng Y tế xây dựngKế hoạch Phát động 03 chuyên đề: An toàn điện, đảm bảo an toàn vệ sinh thựcphẩm, Phòng chống dịch bệnh năm 2015.

*Khen thưởng:

- Trình UBND ký quyếtđịnh khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014. Khenthưởng 15 chuyên đề thi đua năm 2014.

- Phối hợp phòngLao động, TB&XH huyện và các ngành có liên quan tổ chức lễ trao tặng danhhiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 3 năm 2014 vào ngày 16/01/2015.

- Quyết định khenthưởng Tổng kết ngành Y tế, Ban An toàn Giao thông.

+ Tờ trình đề nghịkhen thương 02 chuyên đề Đẩy mạnh cải cách hành chính và Quy chế dân chủ -Dânvận khéo-dân vận chính quyền năm 2014.

- Khen thưởng 09 hộ dân hiến đất xây dựng lộ13B xã Bình Phú; hội thi Công an xã giỏi năm 2015; giải bóng đá truyền thốngnông thôn năm 2015; Hội thao và Hội diễn văn nghệ các xã văn hóa và xã đạtchuẩn văn hóa Nông thôn mới năm 2015.

- Khen thưởng chuyên đề “ Học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 03 năm (2013 - 2015); đề nghị tặng cờ thiđua chính phủ và Bằng khen Thủ tướng chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân.

V. CÔNG TÁC TÔN GIÁO

- Tham mưuUBND huyện giải quyết các đơn đề nghị của các tổ chức tôn giáo.

- Tham gia dự họp liên ngành của huyện.

+ Báo cáo việc thầythích Huệ Minh, ngụ thị trấn Vĩnh Bình xây dựng nhà ở. Phòng Nội vụ huyện phốihợp UBMTTQ huyện đã kiểm tra: Kết quả xây dựng quy mô nhà cấp 4 dạng nhà ở. Đếnnay Phòng Kinh tế -HT huyện đã phối hợp vớiUBND thị trấn Vĩnh Bình đình chỉ thi công, hướng dẫn lập thủ tục xin phép.

+ Báo cáo thống kêcác cơ sở hoạt động tính ngưỡng tôn giáo; Báo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với Đạo tin lành trênđịa bàn huyện Gò Công Tây.

- Phối hợp Mặt trận Tổ quốc huyện và Ban trịsự phật giáo huyện triển khai Kế hoạch Lễ Phật Đản năm 2015 (PL 2559).

VI.CÔNG TÁC LƯU TRỮ

- Công văn triển khai Thông tư số16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tàiliệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp và Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tồ chức thuộc nguồnnộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

- Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữnăm 2014 về Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh

- Công văn hướngdẫn các ngành, các xã xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan, bản thời hạn bảo quảntài liệu của từng ngành;

- Công văn đóng góp dự thảo Quyết định của Ủyban nhân dân tỉnh ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức cấp huyện thuộc nguồnnộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Trong 6 tháng đã phục vụ cho hơn 20 lượtngười đến khai thác tài liệu.

*ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT:

1.Thuận lợi:

Trong 6 tháng 2015. phòng Nội vụ đã tậptrung tổ chức triển khai thực hiện được công tác trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra.Đảm bảo phục vụ kịp thời sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và chỉ đạo, hướngdẫn về chuyên môn của Sở Nội vụ. Những kết quả đạt được là:

- Thực hiện tốt công tác cải cách hànhchính của huyện; chủ động tham mưu UBND huyện kịp thời đề ra kế hoạch cải cáchhành chính của huyện ngay từ đầu năm 2015. Công tác quản lý hội đã đi vào nềnếp; hoạt động đúng pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng; chấp hành tốtcác quy định của Nhà nước về tổ chức hội. Kiện toàn quy định chức năng, nhiệmvụ, cơ cấu tổ chức và bộ máy các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theoNghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBNDtỉnh, Sở Nội vụ về phân công, bố trí, bổ nhiệm, tuyển dụng, thuyên chuyển, điềuđộng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy trình vàthủ tục theo quy định.

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức năm 2015 . Phòng đã tham mưu UBND huyện triển khai kịp thời đếncác phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã; việc xét tuyển dụng,bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức đúng quy trình, thủ tục.

- Tình hình tôn giáo tương đối ổn định.Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tốn giáo ngày càng chặt chẽ, nângcao hiệu quả hoạt động phối hợp; thống nhất của hệ thống chính trị ở địa phương,xây dựng mối quan hệ tốt giữa chính quyền với chức sắc, tín đồ các tôn giáo.

- Công tác văn thư lưu trữ đã báo sát cácnhiệm vụ. phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch công tác văn thư lưutrữ năm 2015 đúng theo thời gian và kế hoạch đã đề ra và thực hiện tốt công táctrong tâm của kế hoạch.

- Phong trào thi đua năm 2015 được triểnkhai ngày càng thiết thực, sâu rộng. Nội dung thi đua gắn với các mục tiêu pháttriển kinh tế -xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị.

2.Khó khăn:

 Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được phâncông. Phòng Nội vụ đã chủ động triển khai thực hiện các công việc với tinh thầntích cực, khẩn trương đáng ứng được yêu cầu về nội dung, thời gian. Tuy nhiênvần còn một số hạn chế:

- Về Xây dựng và thẩm định lại Đề án xác định vị tríviệc làm và cơ cấu ngạch công chức 12 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện cònchậm so với quy định của Sở do cán bộ phụ trách xây dựng Đề án các phòng chuyênmôn còn lúng túng trong quá trình xây dựng Đề án;

- Về Tôn giáo: bộ phận phụ trách tôn giáoở cấp xã vẫn chưa đủ mạnh, đa số còn mới nên việc thông tin, báo cáo tìn hìnhtôn giáo ở địa phương chưa kịp thời dẫn đến việc tổng hợp báo cáo Ban Tôn giáotỉnh chậm so với quy định;

- Công tác văn thư lưu trữ: công chức,viên chức phụ trách văn thư lưu trữ đa số là kiêm nhiệm; không được đào tạođúng chuyên môn; phần lớn các phòng chuyên môn huyện chưa thực hiện việc lập hồsơ trong quá trình giải quyết công việc và chưa giao nộp vào lưu trữ cơ quan.Việc ứng dụng phần mền quản lý hồ sơ lưu trữ chưa được triển khai;

- Về công tác thi đua khen thưởng: do thựchiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng vàcác văn bản hướng dẫn thi hành (Luật mới) của Chính phụ, Bộ Nội vụ; nên việcthực hiện công tác thi đua khen thưởng đôi khi còn lúng túng;

Nhì chung với chức năng, nhiệm vụ đượcphân công. Phòng Nội vụ có chủ động triển khai thực hiện các công việc với tinhthần tích cực, khẩn trương đáp ứng được yêu cầu nội dung, thời gian.

B. PHƯƠNG HƯỚNG  6 THÁNG  CUỐI NĂM 2015

I. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

- Tổ chứcthực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửaliên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chínhphủ);

- Tiếp tục Tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày26 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định vềtrình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông tronglĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với hộ gia đình, cánhân, cộng đồng dân cư, người Việt nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ởtại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang .

- Tổ chức Hội nghị sơ kết cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) vàphương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020),

- Chuẩn bị báo cáo và số liệu cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015phục vụ Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh.

- Kiểm tra công tác cảicách hành chính 6 tháng đầu năm 2015 đối với các phòng ban chuyên môn huyện vàỦy ban nhân các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

- Kiểm tra công vụ, công chức, văn hóa công sở đối với các phòng ban huyện, cácxã, thị trấn Vĩnh Bình.

II. CÔNG TÁC NỘI VỤ

1. Công tác tổ chức bộmáy, biên chế, các Hội:

- Theo dõi tình hình tổchức và quản lý Hội trên địa bàn huyện theo Nghị định 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghịđịnh 45/2010/NĐ-CPcủa Chính phủ và Quyết định 28/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung Quyếtđịnh 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

2. Đào tạo, bồi dưỡng:

-Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chínhtrị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ theo Kế hoạch

3. Công tác cán bộ,công chức, viên chức:

-Giúp UBND huyện sắp xếpbố trí cán bộ của 1 số đơn vị theo yêu cầu.

-Chuẩn hóa đội ngủ côngchức xã, đề xuất UBND huyện ra quyết định tuyển dụng cán bộ qua đào tạo vào cácchức danh chuyên môn theo qui định.

4. Công tác Chínhquyền địa phương:

-Thực hiện báo cáo sốliệu cán bộ theo yêu cầu của Sở.

-Tiến hành kiểm tra côngtác Nội vụ ở các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

III. TÔN GIÁO

-Phối hợp với các ngànhhuyện, xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện giải quyết các đơnxin, văn bản đề nghị của các cơ sở tôn giáo, không để tồn đọng.

-Phối hợp với Mặt Trận và các ngành hướng dẫn các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáothực hiện đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.

IV. VĂN THƯ, LƯU TRỮ

-Tiếp tục chỉnh lý tàiliệu tại Kho lưu trữ UBND huyện.

- Xây dựng kế hoạch công tác văn thư –Lưu trữ năm2015 trên địa bàn huyện.

- Tập huấn công tác văn thư –Lưu trữ cho các phòngban huyện, các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

- Tiếp Đoàn kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm2015 tại các phòng ban chuyên môn huyện.

-Phục vụ công tác khaithác tài liệu, lưu trữ.

V. THI ĐUA KHENTHƯỞNG

-Khen thưởng các phòngtrào thi đua trong 6 tháng cuối năm 2015;

Trên đây là những mặtcông tác đạt được trong 6 tháng đầu năm  2015và những công tác trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2015, Phòng Nội vụ báo cáo SởNội vụ, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo./.  

Liên kết Liên kết