Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

BÁO CÁO Công tác Nội vụ quí 01/2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2015 (Từ ngày 10/12/2014-10/3/2015)
03/04/2015

Thực hiện nhiệm vụ, kếhoạch năm 2015; Được sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Sở Nội vụTiền Giang. Trong quí 01 năm 2015 đơn vị đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đạtmột số kết quả cụ thể như sau:

A. KẾT  QUẢ THỰC HIỆN

I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

1.1 Công tác cải cáchhành chính

- Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân huyện:

+ Tổng hợp kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính; kết quả kiểm tra chuyên đề thi đuathực hiện Chỉ thị 07-CT/TU và Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 các phòng ban huyện, Ủy ban nhân dân các xã báo cáo Chủ tịchUBND huyện. Báo cáo thành tích chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”năm 2014.

+Xây dựng và triển khai Quyết định ban hànhKế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện đếnthủ trưởng các cơ quan ban ngành huyện; Ủy ban nhân dân các xã thị trấn VĩnhBình.

+ Kiểm tra công vụ,công chức, văn hóa công sở và thời giờ làm việc tại 3 xã Long Bình, Thạnh Nhựtvà thị trấn Vĩnh Bình; kết quả các xã thực hiện tốt việc mang thẻ công chức;thực hiện giờ giấc đúng quy định; có lịch công tác và ghi đầy đủ; văn hóa côngsở, trụ sở cơ quan thực hiện tốt.

+ Chuẩn bị tài liệu  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác “cải cách hànhchính” năm 2014 và phát động thi đua chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính”năm 2015.

+ Công văn triển khai kế hoạchkiểm tra của Tổ kiểm tra 161 tỉnh Tiền Giang cho lãnh đạo các phòng ban huyện;UBND các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

1.2 Dân vận Chínhquyền, Quy chế dân chủ

Trình Ủy ban nhân dân huyện ký báo cáo thànhtích chuyên đề thi đua “Dân vận khéo, Dân vận chính quyền” năm 2014.

1.3 Công tác Thanhniên.

Báo cáo công tác thanhniên năm 2014 theo yêu cầu của Sở Nội vụ.

2. Về tổ chức bộ máy và quản lýbiên chế

a) Về tổ chức bộ máy

+ Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòngNội vụ huyện Gò Công Tây;

+ Quyết định kiện toàn BGĐ trung tâm học tập công đồng xã Yên Luông; quyếtđịnh thành lập Tổ công tác liên ngành quản lý, kiểm tra hoạt động khaithác, vận chuyển, kinh doanh cát, sõi lòng sông trên địa bàn huyện Gò Công Tây;quyết định kiện toàn Ban Chỉđạo thực hiện Đề án 343 của Thủ Tướng Chính phủ (giai đoạn 2010-2015) trên địabàn huyện. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi,dạy con tốt” (giai đoạn 2010-2015), kiện toàn Ban Thẩm định Phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Gò Công Tây giai đoạn 2011-2015; quyết định thành lập BTC, BGK các cuộc Hội thi trong Hội xuân Ất Mùinăm 2015; quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; quyết địnhkiện toàn BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2015-2020; quyết định thành lập Hội đồng thẩm định mức độ đạt 19 tiêu chí nôngthôn mới năm 2015 trên địa bàn huyện; quyết định thành lập Ban chỉ đạo thángThanh niên năm 2015

b) Công tác biên chế

- Quyết định bổ sung 01 biên chế sựnghiệp cho phòng Kinh tế -Hạ tầng.

- Công văn trìnhUBND huyện thống nhất giao cho Trung tâm Dạy nghề huyện 01 biên chế hợp đồnglao động theo Nghị định 68 của Chính phủ.

-Quyết định điềuchuyển 01 biên chế từ văn phòng HĐND –UBND huyện sang thanh tra huyện phụ tráchcông tác tiếp dân;

 c)Về Tổ chức, hoạt động các Hội

-Tham mưu giúp UBND huyện trong công tác quản lý các Hội trên địa bàn huyện.

+ Công văn xin chủ trương tổ chức Đại hội lầnII của Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Gò Công Tây.

+ Quyết định phêduyệt Điều lệ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Thạnh Trị;quyết định thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã BìnhTân.

+ Trình UBND huyệnduyệt phụ cấp cho PCT. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện;

II.CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀVIÊN CHỨC

1. Đào tạo, bồi dưỡng:

-Công văn gửi Sở Nội vụ về việc cử 01 cán bộ (PhóChủ tịch HĐND huyện) dự học sau Đại học.

          2.Công tác cán bộ, công chức và viên chức

a)    Nângngạch, nâng lương, thi tuyển, xét tuyển viên chức

+ Trình UBND huyện ký Quyết định nâng lươngđợt 2/2014 gồm:

-Nâng lương thường xuyên CB, CC, VC: 14trường hợp,

- Nâng lương trước thời hạn: 07 trường hợp,

- Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: 37 trườnghợp.

+ Quyết định bổnhiệm chức danh nghề nghiệp cho 33 giáo viên; hưởng phụ cấp ưu đãi 01 nhân viêny tế trường học; quyết định thành lập Ban kiểm tra và sát hạch xét tuyển viênchức sự nghiệp Đài truyền thanh năm 2015; kế hoạch và thông báo xét tuyển 01viên chức sự nghiệp Đài Truyền Thanh –Truyền hình huyện. Quyết định trúng tuyển01 viên chức sự nghiệp đài truyền thanh –truyền hình huyện;

b) Sắp xếp, bố trícán bộ, công chức và viên chức

- Trình Ủy ban nhândân huyện ký quyết định bổ nhiệm mới 04: Phó Trưởng phòng Nội vụ;  Phó Trưởng phòng Kinh tế -HT; Phó Trưởng phòngTài chính –KH và 01 Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; quyết địnhđiều động 01 viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất đến nhận nhiệm vụ tạiVĐKQSDDĐ.

- Công văn thốngnhất giao cho phòng Giáo dục-Đào tạo ký quyết định bổ nhiệm 01 hiệu trưởng và01 Phó hiệu trưởng

c) Quản lý cán bộ,công chức và viên chức

- Quyết địnhnghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 17 viên chức sự nghiệp giáo dụcnăm 2015

- Quyết định nghỉhưu sớm hưởng chế độ BHXH 1 công chức VPUBND huyện; Công văn thống nhất về chủtrương cho Ban QL chợ huyện chấm dứt HĐLĐ 01 đến tuổi nghỉ hưu và ký HĐLĐ mới01.

- Công văn gửi Sở Nộivụ thống nhất cho 01 viên chức giáo viên chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyệntheo nguyện vọng; công văn chấm dứt HĐLĐ và xin chủ trương hợp đồng viên chứcchờ thi tuyển 01 giáo viên; công văn xin chủ trương Chủ tịch UBND huyện thốngnhất tiếp nhận 01 công chức thuộc Sở Tài nguyên –Môi trường tỉnh Tiền Giang vềcông tác tại Văn phòng Đăng ký QSD đất; công văn thống nhất giao Trưởng phòngGiáo dục –ĐT huyện ký lại HĐLĐ 52 nhân viên bảo vệ các trường học.

  d) Công tác khác về cán bộ, công chứcvà viên chức

-Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công táctheo Nghị định 158 của Chính phủ trên địa bàn huyện năm 2015

- Báo cáo Sở Nội vụ kếtquả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2014.

- Công văn trìnhChủ tịch UBND huyện nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành của Trưởng phòng Tưpháp huyện; báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014; báocáo kết quả thu hút đại học chính quy về xã công tác: 02 hồ sơ; báo cáo Chủtịch UBND huyện quyết định thành lập, hoạt động, biên chế Ban quản lý chợ huyện

- Báo cáo số lượngcấp phó các phòng ban huyện; tình hình thực hiện Luật thanh niên trên địa bànhuyện; rà soát chỉ tiêu biên chế có nhu cầu thu hút sau đại học.

3. Công tác chính quyền địa phương.

a) Công tác đào tạo.

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ký Quyết địnhnâng lương cán bộ, công chức cấp xã (đợt 2/2014): 76 trường hợp.

-Nâng lương thường xuyên CB, CC: 49 trườnghợp,

- Nâng lương trước thời hạn: 07 trường hợp,

- Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: 20trường hợp.

- Thông báo về việckhông thu hút 02 sinh viên có trình độ đại học chính quy về xã công tác do quátuổi theo quy định.

b)Công tác chuyên môn.

- Quyết định nghỉ hưu đến tuổi 01 PCT.UBND xãĐồng Thạnh. HĐLĐ 01 công an viên xã Long Vĩnh. Trợ cấp thôi việc 2 cán bộ khôngchuyên trách xã. Xếp hưởng phụ cấp 2 cán bộ không chuyên trách xã. xếp lương 01cán bộ chuyên trách xã. Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiđối với 01 cán bộ chuyên trách xã Long Bình.   

- Công văn giảiquyết chế độ trợ cấp thôi việc cho 01 người hoạt động không chuyên trách xãLong Vĩnh; quyết định công nhận hết thời gian tập sự 01 công chức tư pháp –HTxã Thạnh nhựt;

c) Công tác địa giới hànhchính

- Tham mưu giúp UBND huyệnban hành Công văn chỉ đạo UBND các xã báo cáo công tác hồ sơ và công tác quản lýđịa giới hành chính xã.

III. THI ĐUA KHENTHƯỞNG

*Thi đua:

-Tổnghợp các chỉ tiêu thi đua kinh tế -xã hội, các chỉ tiêu thi đua chuyên đề năm2014 của các ngành, các xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Họp Hội đồng thiđua khen thưởng huyện thông qua 11 chỉ tiêu Kinh tế -XH và 15 chuyên đề thi đuanăm 2014.

-Tổng hợp kết quả kiểm tra 15 chuyên đề thi đua năm 2014 gửi Sở Nội vụ đề nghị xét khen thưởng.

-Quyết định kiện toàn Hội đồng xét duyệt sángkiến kinh nghiệm năm 2015

*Khen thưởng:

- Trình UBND ký quyết định khen thưởng cáctập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014.

- Phối hợp phòngLao động, TB&XH huyện và các ngành có liên quan tổ chức lễ trao tặng danhhiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 3 năm 2014 vào ngày 16/01/2015.

- Quyết định khenthưởng Tổng kết ngành Y tế, Ban An toàn Giao thông.

+ Tờ trình đề nghịkhen thương 02 chuyên đề Đẩy mạnh cải cách hành chính và Quy chế dân chủ -Dânvận khéo-dân vận chính quyền năm 2014.

IV. CÔNG TÁC TÔN GIÁO

- Tham mưuUBND huyện giải quyết các đơn đề nghị của các tổ chức tôn giáo.

- Tham gia dự họp liên ngành của huyện.

V.CÔNG TÁC LƯU TRỮ

- Công văn triển khai Thông tư số16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tàiliệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp và Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tồ chức thuộc nguồnnộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

- Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữnăm 2014 về Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh

- Công văn hướngdẫn các ngành, các xã xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan, bản thời hạn bảo quảntài liệu của từng ngành;

- Trong quí đã phục vụ cho hơn 13 lượtngười đến khai thác tài liệu.

B. PHƯƠNG HƯỚNG  THÁNG 4 NĂM 2015

I. CẢI CÁCH HÀNHCHÍNH

          Trongtháng 4 năm 2015 công tác CCHC tập trung một số nhiệm vụ sau:

 - Tiếp tục Tổ chức thực hiện Quyết định số12/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vềviệc quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế mộtcửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtvới hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt nam định cư ở nước ngoàiđược sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang .

- Tổ chức Hội nghị Tổngkết công tác “cải cách hành chính” năm 2014 và phát động thi đua chuyên đề “Đẩymạnh cải cách hành chính” năm 2015.

- Kiểm tra công vụ, công chức, văn hóa công sơ, công tác cải cách hànhchính  đối với các phòng ban huyện, cácxã, thị trấn Vĩnh Bình.

II. CÔNG TÁC NỘI VỤ

1.Công tác tổ chức bộmáy, biên chế, các Hội:

-Theo dõi tình hình tổchức và quản lý Hội trên địa bàn huyện theo Nghị định 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghịđịnh 45/2010/NĐ-CPcủa Chính phủ và Quyết định 28/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung Quyếtđịnh 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

2.Đào tạo, bồi dưỡng:

-Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chínhtrị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ theo Kế hoạch

3.Công tác cán bộ,công chức, viên chức:

-Giúp UBND huyện sắp xếpbố trí cán bộ của 1 số đơn vị theo yêu cầu.

-Chuẩn hóa đội ngủ côngchức xã, đề xuất UBND huyện ra quyết định tuyển dụng cán bộ qua đào tạo vào cácchức danh chuyên môn theo qui định.

4.Công tác Chínhquyền địa phương:

-Thực hiện báo cáo sốliệu cán bộ theo yêu cầu của Sở.

-Tiến hành kiểm tra côngtác Nội vụ ở các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

III. TÔN GIÁO

-Phối hợp với các ngànhhuyện, xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện giải quyết các đơnxin, văn bản đề nghị của các cơ sở tôn giáo, không để tồn đọng.

-Phối hợp với Mặt Trận và các ngành hướng dẫn các chức sắc, nhà tu hành và tínđồ các tôn giáo thực hiện đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.

IV. VĂN THƯ, LƯU TRỮ

-Tiếp tục chỉnh lý tàiliệu tại Kho lưu trữ UBND huyện.

- Xây dựng kế hoạch công tác văn thư –Lưu trữ năm2015 trên địa bàn huyện.

- Tập huấn công tác văn thư –Lưu trữ cho các phòngban huyện, các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

-Phục vụ công tác khaithác tài liệu, lưu trữ.

V. THI ĐUA KHENTHƯỞNG

-Khen thưởng các phòngtrào thi đua trong tháng 4/2015;

Trên đây là những mặtcông tác đạt được trong quí 01/2015 và những công tác trọng tâm của tháng 4/2015,Phòng Nội vụ báo cáo Sở Nội vụ, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyệntheo dõi, chỉ đạo./.  

Liên kết Liên kết