Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý II và phương hướng công tác quý III năm 2015
03/12/2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý II và phương hướng công tác quý III năm 2015

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác quý II  và
phương hướng công tác quý III năm 2015
 

  Thực hiện Công văn số 1915/UBND-TH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đánh giá việc thực hiện công tác quí II và bổ sung chương trình công tác quí III của Ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Tài chính – Kế hoạch xin báo cáo kết quả thực hiện công tác quý II, phương hướng quý III  như sau:

I. Công việc thực hiện trong quí II.

1. Công tác thu - chi ngân sách huyện:

a) Thu ngân sách:

Tổng thu NS trên địa bàn 6 tháng đầu năm là 33,196 tỷ đồng, nếu loại trừ số thu chuyển nguồn là 8,006 tỷ đồng thì số thu ngân sách nhà nước huyện Gò Công Tây là 25,190 tỷ đồng đạt 55,60% so với dự toán tỉnh giao, đạt 54,79 % so dự toán HĐND huyện giao và bằng 100,92% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể từng nguồn thu như sau:         

                                                                                         ĐVT:Triệu đồng

STT
Nguồn thu

Ước thực hiện 6 tháng

% so sánh

Dự toán tỉnh giao

HĐND giao

So cùng kỳ

 

Tổng thu

25.190

55,60

54,79

100,92

01

Thu từ DNNN do địa phương QL

150

30,61

30,61

100,00

02

Thuế CTN-NQD

7.050

50,38

49,78

80,45

03

Lệ phí trước bạ

1.650

45,83

45,83

94,28

04

Thuế sử dụng đất nông

7

-

-

-

05

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

300

75,00

66,37

83,33

06

Thuế thu nhập cá nhân

3.000

59,64

59,64

125,00

07

Thu tiền SD đất

3.100

44,29

44,29

119,23

08

Phí lệ phí

1.400

73,68

64,13

140,00

09

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

60

75

75

-

10

Thu khác ngân sách

8.473

66,20

65,31

106,68

b) Về chi ngân sách huyện:

Tổng chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm là: 125,200 tỷ đồng đạt 56,05% so dự toán tỉnh giao và 55,98% so dự toán HĐND huyện giao, đạt 100,88% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể từng khoản chi như sau:

                                                 ĐVT: Triệu đồng

STT

Khoản chi

Thực hiện 6 tháng

% so sánh

Dự toán tỉnh giao

HĐND giao

So cùng kỳ

 

Tổng chi

125.200

56,05

55,98

100,88

I

Chi đầu tư phát triển

17.500

140,38

137,44

103,03

II

Chi thường xuyên

107.700

51,604

51,54

95,15

1

Chi SN Kinh tế-môi trường

1.000

7,80

7,80

26,31

2

Chi SN Văn xã

94.500

55,24

55,24

104,18

 

Các khoản chi có tỉ trọng lớn như :

 

 

 

 

 

+ Chi SN Giáo dục

70.000

51,00

50,44

108,59

 

+ Chi SN đào tạo

800

44,77

44,77

 

 

+ Chi SN Y tế

11.000

53,68

56,51

87,03

 

+ Chi ĐBXH

12.000

147,73

147,73

147,24

3

Chi quản lý hành chính

11.300

51,68

51,68

93,56

 

+ Chi quản lý Nhà nước

5.800

 

48.77

99.31

 

+ Chi khối Đảng

3.500

 

57.20

91.48

 

+ Chi khối Đoàn thể, các hội

2.000

 

51.93

78.58

4

Chi An ninh-Quốc phòng

600

64,31

64,31

71,34

5

Chi khác ngân sách

300

15,00

15,00

70,59

2. Về thu - chi ngân sách xã

a) Về thu ngân sách xã:

  Thu ngân sách 6 tháng đầu năm là 7.100 tỷ đồng  đạt 42.94 % so dự toán, bằng 80.03 % so cùng kỳ năm trước. Cụ thể từng nguồn thu như sau:

ĐVT:Tr.đồng

STT

Nguồn thu

UTH 6 tháng

% So sánh

Ghi chú

Dự toán

So cùng kỳ

 

 

Tổng thu

7.100

42,94

80,03

 

1

Thuế CTN-NQD

3.000

42,08

71,89

 

2

Lệ phí trước bạ

200

18,18

29,85

 

3

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

300

66,37

89,29

 

4

Thuế thu nhập cá nhân

1.500

32,97

71,29

 

5

Phí lệ phí

600

72,90

172,91

 

6

Thu khác ngân sách

1.500

60,66

121,56

 

 b) Về chi ngân sách xã:

  Chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm là 25,240 tỷ đồng đạt 51,65% so dự toán và bằng 97,42% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể từng khoản chi như sau:

ĐVT:Tr.đồng

Khoản chi

TH 6 tháng

đầu năm

% so dự toán

% so cùng kỳ

Tổng chi

25.240

51,65

97,42

I. Chi đầu tư phát triển

2.780

73,16

66,19

II. Chi hành chánh sự nghiệp

22,460

50,24

103,47

1. Chi SN kinh tế

350

29,28

101,45

2. Chi SN văn xã

1.000

35,84

124,53

3. Chi quản lý hành chánh

18.300

51.475

103,56

  - Chi quản lý nhà nước

11600

 

105.00

    - Chi Khối đảng

3.200

 

109.96

    - Chi Đoàn thể

3.500

 

94.23

4. Chi An ninh quốc phòng

2.883

59,06

102,49

    - Chi An ninh

1.473

47,71

107,60

    - Chi Quốc phòng

1.410

78,60

97,64

5. Chi khác

11

2,40

14,70

3. Công tác xây dựng cơ bản:

3.1. Công trình chuyển tiếp:

- Vốn ngân sách tỉnh: 03 công trình

Đường huyện 16C đã thi công hoàn thành, Trường THCS Long Bình 78%, đã phê duyệt kết quả đấu thầu công trình trường THCS Phú Thành.

- Vốn MN, YT, XSKT, TDTT: 02 công trình

Trường MG Long Vĩnh 86%, Trường MG Thành Công 90%.

3.2. Công trình năm 2015:

- Vốn ngân sách tỉnh: 04 công trình

+ Đang thi công 4/4 công trình: Đường huyện 13 B tiến độ 16%; Trung tâm y tế huyện Gò Công Tây tiến độ 30%; nhà làm việc khối Đảng  huyện Gò Công Tây tiến độ 7%; trùng tu, tôn tạo di tích Đài chiến sỉ xã Long Vĩnh tiến độ 25%.

- Vốn MN, YT, XSKT, TDTT: 06 công trình

Chợ Bình Nhì 40%, XD các khu chức năng sinh hoạt VH xã Bình Nhì 55%, Trạm Y Tế Bình Phú 38%, Trường TH Bình Nhì 60%, Trường MG Long Bình 45%, Trường MG Vĩnh Hựu 16%.

- Vốn ngân sách huyện:

+ Thi công hoàn thành 07/12 công trình: SC Trụ sở UBND xã Thạnh Nhựt, SC Chợ Long Bình, SC Bia chiến thắng xã Long Bình, SC Trụ sở UBND xã Bình Nhì, Trụ sở ấp Hòa Thạnh, Nâng cấp đường vào Huyện Ủy, SCChợ Vĩnh Bình.

+ Đang thi công 05/12 công trình: Đường Chiến lược 55%, Cầu Hội Đồng Sáu 93%, Đường Phú Qưới xã Yên Luông 31%, Chợ Vĩnh Bình (SC nhà lòng chợ) 90%, SC Hàng rào Huyện ủy 98%.

-  Vốn Thủy Lợi phí:

+ Đang thi công 02/12 công trình:tiến độ 90%.

+ Đã bàn giao 10/12 công trình:

- Vốn sản xuất lúa: 27 công trình.

 + Thi công hoàn thành 03 công trình.

+ Đang thi công 05 công trình.

+ Đang thẩm tra phê duyệt kết quả 06 công trình.

+ Đã bàn giao mặt bằng chuẩn bị thi công 13 công trình

3.3. Các công trình xã làm chủ đầu tư:

Đang kết hợp phòng KT&HT, các xã, thị trấn nghiệm thu các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

4. Công tác quy hoạch, kế hoạch, đăng ký kinh doanh:

- Kết hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Công Tây đến năm 2020, định hướng đến 2030.

- Kết hợp đơn vị tư vấn thông qua dự thảo quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Bình.

- Đang hoàn chỉnh hồ sơ yêu cầu để tiến hành đấu thầu quy hoạch đô thị Long Bình, Đồng Sơn, sân bóng đá mini

- Công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thực hiện theo tiêu chuẩn  ISO 9001: 2008; trong quí II/2015 cấp, đổi được 68 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, lũy kế đến 30/6/2015 cấp, đổi được 1.441 giấy.

5. Một số công tác chuyên môn:

- Xây dựng báo cáo  về việc quyết toán thu chi ngân sách năm 2014.

- Báo cáo tình hinh thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

- Tơ trình về việc quyết toán thu chi ngân sách năm 2014; điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2015.

- Báo cáo tình hình thực hiện xDCB 6 tháng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

- Tờ trình vè việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn và bổ sung doanh mục công trình XDCB năm 2015.

- Sở Tài chính kiểm tra quyết toán thu chi ngân sách năm 2014 đối với huyện Gò Công Tây.

- Công khai dự toán ngân sách huyện.

- Bổ sung kinh phí cho các đơn vị có phát sinh nhu cầu.

- Báo cáo theo dõi tình hình giá cả trên địa bàn; kết hợp các ngành kiểm tra việc niêm yết các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá; báo cáo giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Kết hợp Phòng Kinh tế & Hạ tầng đề xuất thanh lý vật tư tháo dỡ khu chợ mới TT Vĩnh Bình.

II. Phương hướng quý III.

Ngoài những công việc đã nêu trong chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện, còn một số công việc cần thực hiện trong quý III năm 2015.

Stt

Tên gọi

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Kế hoạch

Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội  huyện Gò Công Tây đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Tháng 7

 

2

Quy chế

Triển khai quy chế hoạt động của Ban chỉ đao đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tháng 8

 

Công việc chuyên môn, nghiệp vụ khác thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả  thực hiện công tác quý II và kế hoạch thực hiện công tác trong quý III năm 2015 của phòng Tài chính – Kế hoạch./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết