Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo quý I
10/03/2016


BÁO CÁO
Công tác tư pháp tháng 02 và nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2016

Thực hiện Quyết định số: 6340/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc phê duyệt kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2016.
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƢ PHÁP THÁNG 1 NĂM 2016
1. Công tác văn bản quy phạm pháp luật
a) Công tác xây dựng VBQPPL:
Không phát sinh
b) Công tác thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật:
- Thẩm định 01 Quyết định Ban hành quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Vĩnh Hựu.
c) Công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
- Trong tháng 2 năm 2016 thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL năm 2015; Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 công bố 3 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành năm 2015.
- Kiểm tra 49 văn bản QPPL của HĐND&UBND cấp xã ban hành, qua kiểm tra có 5 văn bản sai về kỹ thuật trình bày văn bản, Phòng Tư pháp đã thông báo cho các đơn vị xã, thị trấn có văn bản sai kịp thời chấn chỉnh theo đúng quy định.
d) Công tác theo dõi thi hành pháp luật:
- Tiếp tục thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Gò Công Tây.
2. Công tác quản lý nhà nƣớc về xử lý vi phạm hành chính:
- Tham mư Uỷ ban nhân dân uyện ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 12/01/2016 về quản lý nhà nước công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện.
- Theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện thống kê, thực hiện các Quyết định xử lý vi phạm hành chính đã ban hành.
3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số: 225/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2016. - Công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm huyện giải quyết của UBND cấp huyện.
- Hướng dẫn các cơ quan, UBND các xã, thị trấn cập nhật, niêm yết công khai, công bố thủ tục hành chính.
- Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015.
4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:
- Tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (02 cuộc với 152 lượt cán bộ công chức, viên chức tham dự).
- Tham mưu giúp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến GDPL năm 2015. Nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, ngành tư pháp đã phối hợp với các Phòng Ban, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến, GDPL với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Kết quả đã tuyên truyền Luật Tổ chức Quốc hội, luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, luật Ban hành văn bản QPPL, luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Hộ tịch... được 24 cuộc với 683 lượt người dự trong đó:
*Cấp huyện: 2 cuộc với 152 lượt người dự;
*Cấp xã: 22 cuộc với 531 lượt người dự.
+ Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”: 6 cuộc, với 124 lượt người tham dự;
+ Phát hành thông tin pháp luật tháng 1/2016, thông tin xuân 2016 (2.066) tài liệu Sinh hoạt ngày pháp luật do Sở Tư pháp cung cấp đến tổ nhân dân tự quản của các xã, thị trấn Vĩnh Bình.
+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên diện rộng thông qua hệ thống loa phát thanh của Đài Truyền thanh cấp huyện và loa phóng thanh cấp xã được thực hiện thường xuyên hàng ngày với 02 lượt sáng chiều. Nội dung triển khai Luật Tổ chức Quốc hội, luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, luật Chính quyền địa phương, luật ban hành văn bản QPPL, luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Hộ tịch …
5. Công tác hòa giải ở cơ sở:
Toàn huyện hiện có 66 tổ hòa giải, với 428 hòa giải viên được bố trí đều khắp ở các ấp, khu phố. Trong tháng 02 năm 2016, các tổ hòa giải ở cơ sở nhận được 6 đơn; đã hoà giải 6 vụ việc, trong đó hoà giải thành 6 vụ việc, đạt tỷ lệ 100% (tăng 20 % so với cùng kỳ). Nâng tổng số hòa giải thành tính đến kỳ báo cáo 9/9 vụ việc đưa ra hòa giải. Cụ thể như sau:

Nội dung

Tổng số

Giải quyết

Đang giải quyết (tồn đọng)

Thành

Không thành chuyển

Dân sự

 

 

 

 

HNGĐ

 

 

 

 

Đất đai

 

 

 

 

Môi trường

1

1

 

 

Khác

5

5

 

 

Tổng số

6

6

 

 


6. Công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý

Trong tháng 2 năm 2016 không phát sinh trợ giúp pháp lý lưu động.
- Ban hành 01 công văn chỉ đạo công chức Tư pháp-hộ tịch các xã, thị trấn Vĩnh Bình, việc khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý lưu động và tham gia phối hợp với Phòng Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tiền Giang theo kế hoạch.
7. Công tác hành chính tƣ pháp, bồi thƣờng nhà nƣớc: a) Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi:
- Tình hình triển khai: Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư 15 cho Chủ tịch UBND, Công chức hộ tịch các xã, thị trấn Vĩnh Bình.
- Kết quả thực hiện:
Thực hiện tốt công tác quản lý và đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ tịch 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trong tháng 02 năm 2016 Phòng Tư pháp đã nhận và trình UBND cấp huyện đăng ký:
*Trong nước:
- Trong tháng 02/2016 tiếp nhận 5 hồ sơ trong đó: ( Trích lục cải chính hộ tịch 4 hồ sơ; trích lục khai sinh (bản sao) 1 hồ sơ), đã giải quyết 5 hồ sơ thu lệ phí: 162.000đ. Nâng tổng số trường hợp cấp lại bản chính Giấy khai sinh tính đến kỳ báo cáo là 15 trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch tính đến kỳ báo cáo là 11 trường hợp.
*Có yếu tố nước ngoài:
- Kết hôn: 02 hồ sơ, thu lệ phí: 3.000.000đ
- Khai sinh: 02 hồ sơ trong đó: đăng ký mới 01 hồ sơ; đăng ký lại việc sinh 01 hồ sơ. Nâng tổng số trường hợp đăng ký kết hôn tính đến kỳ báo cáo là 02 trường hợp; Đăng ký khai sinh tính đến kỳ báo cáo là 02 trường hợp.
- Báo cáo Thông tư 20/TTBTP năm 2015.
*Ở cấp xã:
+ Đăng ký khai sinh 54 trường hợp (33 nam, 21 nữ), trong đó đăng ký đúng hạn đạt 92%; đăng ký khai tử 11 trường hợp (8 nam, 3 nữ); đăng ký kết hôn 8; đăng ký nhận cha mẹ con 1 trường hợp; đăng ký nuôi con nuôi 01 trường hợp (1 nam, 00 nữ); thay đổi, cải chính hộ tịch 00 trường hợp; bổ sung hộ tịch 01 trường hợp; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 36 trường hợp. Nâng tổng số trường hợp đăng ký khai sinh tính đến kỳ báo cáo là 347 trường hợp (201 nam, 146 nữ); đăng ký khai tử 59 trường hợp (38 nam, 21 nữ); đăng ký kết hôn 71; đăng ký nhận cha mẹ con 3 trường hợp; đăng ký nuôi con nuôi 00 trường hợp (0 nam, 0 nữ); thay đổi, cải chính hộ tịch 00 trường hợp; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 201 trường hợp.
- Đôn đốc thực hiện và phối hợp kiểm tra việc khai thác, sử dụng phần mềm hộ tịch ở cấp xã.
- 6 xã đã nộp sổ hộ tịch năm 2015 về Phòng Tư pháp gồm: xã Yên Luông, Đồng Thạnh, Bình Phú, Bình Nhì, Vĩnh Hựu, thị trấn Vĩnh Bình; đã kiểm tra và chỉnh lý xong ( lưu trữ theo quy định).
b) Công tác chứng thực:
- Kết quả thực hiện:
Công tác chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký được Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã tập trung thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Trong tháng 02 năm 2016, Phòng Tư pháp huyện thực hiện được 11 lượt việc chứng thực, lệ phí thu được 38.000đ theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP (giảm24,67 % % so với cùng kỳ năm trước). Nâng tổng số 33 lượt việc chứng thực lệ phí thu được 130 ngàn đồng.
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã chứng thực được 388 lượt việc theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP; lệ phí thu được 3.491 ngàn đồng (giảm 55,84 % so với cùng kỳ năm trước). Nâng tổng số lượt việc chứng thực được tính đến kỳ báo cáo là 3.146 lượt việc; lệ phí thu được 34.608 ngàn đồng. Cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Số việc

Lệ phí (ngàn đồng)

01

Sao từ sổ gốc

16

578 đ

02

Chứng thực chữ ký

11

110 đ

03

Chứng thực bản sao

361

2.803 đ

Tổng cộng

388

3.491


- Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong hoạt động bồi thường nhà nước. Trong tháng 02 không có đơn yêu cầu bồi thường của công dân.
8. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, đào tạo, bồi dƣỡng:
- Đối với phòng Tư pháp huyện: chỉ tiêu biên chế được giao trong năm 2016 là 5 biên chế. Hiện nay đã kiện toàn 4/4 biên chế, 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 01 chuyên viên, 01 cán sự, đang gửi hồ sơ Sở Nội vụ điều động 01 công chức cấp xã;
- Đối với Tư pháp cấp xã: Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Tính đến ngày 01/02/2016 toàn huyện có 25 công chức Tư pháp - Hộ tịch chuyên trách 13/13 xã.
Công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ngành Tư pháp
+ Đến nay lãnh đạo phòng Tư pháp đã đạt chuẩn theo quy định (có đủ chức danh Trưởng phòng, P. Trưởng phòng. Trình độ chuyên môn 4/4 cử nhân Luật; trình độ lý luận chính trị: 01 cao cấp, 02 trung cấp, 01 sơ cấp.
+ Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã: có 25 công chức đạt trình độ từ Trung cấp Luật trở lên (08 Cử nhân Luật, 16 Trung cấp Luật); 01 công chức trình độ Đại học khác. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 05, sơ cấp 04.
9. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác thi đua, khen thưởng:
Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ liên quan đến người dân.
- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc lĩnh vực Hành chính Tư pháp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (một cửa điện tử của UBND huyện). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ kịp thời và có hiệu quả các hoạt động chuyên môn của ngành. Việc sử dụng văn bản điện tử, thư điện tử phục vụ công tác chuyên môn kể cả phòng Tư pháp và Tư pháp-Hộ tịch cấp xã.
- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa gắn với thực hiện quy trình ISO 9001:2008. Tiếp tục quán triệt, làm thông suốt tư tưởng, nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.
- Tiếp tục thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, luôn quan tâm nhằm tạo động lực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
10. Công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng:
- Tập trung triển khai, quán triệt sâu rộng trong tòan Ngành các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, công khai các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.
Thực hiện tiết kiệm chi tiêu trong hoạt động của cơ quan, trong đó chú trọng tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm,…Đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước một cách tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong hoạt động cơ quan năm 2016. 
11. Công tác khác:
- Dự tổng kết, Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, Sở Tư pháp năm 2015.
- Tham gia Hội đồng NVQS huyện xét duyệt hồ sơ tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2016.
- Hoàn chỉnh sổ sách kế toán năm 2015; dự toán kinh phí cơ quan năm 2016. - Hội nghị cán bộ công chức năm 2016; công khai tài chính cơ quan, công đoàn năm 2015.
- Thực hiện tốt các mặt công tác khác theo sự phân công của Huyện ủy, UBND huyện.
- Thực hiện tốt các mặt công tác đột xuất theo ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của Lãnh đạo Sở Tư pháp.
II. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi:
Nhìn chung trong tháng qua Ngành Tư pháp huyện Gò Công Tây đã tổ chức thực hiện các mặt công tác trọng tâm theo kế hoạch đề ra, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời, không để xảy ra trường hợp tồn đọng. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác Tư pháp ở cấp xã đã có nhiều tiến bộ hạn chế sử dụng nhiều văn bản giấy phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương.
2. Hạn chế, khó khăn:
- Việc áp dụng Luật Hộ tịch có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 vẫn còn vướng; ở khâu biểu mẫu, sổ hộ tịch chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong những tháng đầu năm 2016.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3/2016
1. Công tác văn bản quy phạm pháp luật:

- Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật, pháp lệnh và các văn bản dưới Luật đúng hạn.
- Tiếp tục tự kiểm tra và kiểm tra VB QPPL theo thẩm quyền qui định tại Nghị định 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Quản lý nhà nƣớc về xử lý vi phạm hành chính:
- Tham mưu UBND quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Gò Công Tây theo kế hoạch.
3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:
- Xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; tổ chức triển khai cho các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn Vĩnh Bình.
- Thực hiện niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định; Công khai địa chỉ tiếp nhận xử lý kiến nghị. Xử lý phản ánh, kiến nghị và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định.
4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện xây dụng và ban hành kế hoạch công tác phổ biến GDPL, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn huyện năm 2016, văn bản hướng dẫn Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL cấp huyện, UBND cấp xã.
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời những văn bản mới do Quốc hội ban hành có hiệu lực năm 2016 và các văn bản dưới luật có liên quan mật thiết đến người dân:
- Duy trì “Ngày pháp luật” định kỳ hàng tháng ở tất cả các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh sinh hoạt ngày pháp luật xuống tận các tổ nhân dân tự quản.
- Cung cấp tài liệu cho Đài Truyền thanh huyện phổ biến giáo dục pháp luật qua hệ thống phát thanh huyện, xã. Viết tin bài cho ngành.
- Biên soạn đề cương tuyên truyền
- Tổng hợp kết quả kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật các phòng ban chuyên môn cấp huyện và UBND các xã theo kế hoạch.
5. Công tác hòa giải ở cơ sở:
- Tổ chức thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, phấn đấu đạt tỉ lệ hòa giải thành trên 80%;
6. Công tác phối hợp trợ giúp pháp lý: Phối hợp tốt với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp lưu động ở các xã theo kế hoạch của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh.
7. Công tác hành chính Tư pháp:
a) Công tác hộ tịch:
- Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, nâng cao chất lượng của hoạt động hộ tịch, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Giải quyết đăng ký các lĩnh vực hộ tịch đúng quy định, công khai thủ tục hành chính về hộ tịch, thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê về hộ tịch.
- Hướng dẫn nghiệp vụ nhằm giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Hộ tịch; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; Thông tư số 15/TT-BTP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
- Tổ chức tọa đàm công tác hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở.
-Thực hiện tốt Thông tư Liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/05/2015 của Bộ Tư pháp –Bộ Công an – Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, dăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
b) Công tác chứng thực:
- Thực hiện tốt công tác chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
- Nâng cao chất lượng thực hiện công tác chứng thực đảm bảo đúng pháp luật về trình tự, thủ tục, lệ phí và thời gian quy định, phục vụ kịp thời các yêu cầu của cá nhân và tổ chức.
8. Công tác khác: Thực hiện tốt các mặt công tác khác theo ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của Lãnh đạo Sở Tư pháp và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.
Thực hiện các mặt công tác khác theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.
Trên đây là cáo cáo kết quả thực hiện công tác tư pháp tháng 2/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2016 của Phòng Tư pháp huyện./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết