Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo quý I
23/03/2016

BÁO CÁO

Công tác Nội vụ quí 01/2016 
và phương hướng nhiệm vụ tháng 4năm 2016

(Từ ngày 10/12/2015-10/3/2016)

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016; Được sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủyban nhân dân huyện, Sở Nội vụ Tiền Giang. Trong quí 01 năm 2016 đơn vị đã tổchức thực hiện nhiệm vụ và đạt một số kết quả cụ thể như sau:

A. KẾT  QUẢ THỰC HIỆN:

I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀTỔ CHỨC BỘ MÁY:

1.1 Công tác cải cách hành chính:

- Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân huyện:

+ Tổng hợp kết quả kiểm tra côngtác cải cách hành chính; kết quả kiểm tra chuyên đề thi đua thực hiệnChỉ thị 07-CT/TU và Chỉ thị 17/CT-UBND năm2015 các phòng ban huyện, Ủy ban nhân dân các xã báo cáo Chủ tịch UBND huyện.Báo cáo thành tích chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2015.

+Xây dựng và triển khai Quyết định ban hànhKế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện.

+ Kiểm tra công vụ, côngchức, văn hóa công sở và thời giờ làm việc tại Phòng Văn hóa thông tin và Trungtâm Văn hóa - thể thao huyện; kết quả các đơn vị thực hiện tốt việc mang thẻcông chức; thực hiện giờ giấc đúng quy định; có lịch công tác và ghi đầy đủ;văn hóa công sở, trụ sở cơ quan thực hiện tốt.

+ Chuẩn bị tài liệu  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác “cải cáchhành chính” năm 2015 và phát động thi đua chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách hànhchính” năm 2016.

1.2 Dân vận Chính quyền, Quy chế dân chủ:

+ Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề “Quychế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo - Dân vận chính quyền” trong năm 2015

+ Chuẩn bị hồ sơ sơ kết kết quả thực hiệnchuyên đề “Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo - Dân vận chính quyền” trongnăm 2015

1.3 Công tác Thanh niên:

Báo cáo công tác thanhniên năm 2015 theo yêu cầu của Sở Nội vụ.

+ Xây dựng và ban hànhchương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Gò Công Tây.

2. Về tổ chức bộ máy và quản lý biên chế:

a) Về tổ chức bộ máy:

+ Quyếtđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện GòCông Tây;

+ Quyếtđịnh kiện toàn BGĐ trung tâm học tập công đồng xã Thạnh Nhựt, Thành Công vàYên Luông.

+ Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm 2015; Quyết định thành lập Ban tổ chức, ban giámgiám khảo Liên hoan nhạc đờn ca tài tử; Hội thi Duyên dáng Gò Công; Quyếtđịnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gò CôngTây nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định kiệntoàn: đoàn thanh tra Liên ngành trong lĩnh vực Y tế; Hội đồng định giá tố tụnghình sự; Hội đồng định giá, xử lý, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính; Hội đồng định giá đất và tổ giúp việc chủa Hội đồng thẩm định giá đất;Hội đồng định giá thanh lý tài sản; Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quảkinh tế tập thể; Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016.

c) VềTổ chức, hoạt động các Hội:

- Tham mưu giúp UBND huyện trong công tác quản lý các Hộitrên địa bàn huyện.

Đại hội Hội khuyến học và Hội Luật gia huyện.

+ Thống nhất với Hội Luật gia huyện giải quyết 02 đơn xinnghỉ việc của đồng chí thành và đồng chí Liêm.

+ Công văn duyệt phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội khến học 04 xã ThànhCông, Thạnh Trị, Đồng Thạnh, Bình Tân.

II.CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC:

1. Đào tạo, bồi dưỡng:

- Cử cán bộvà công chức tham gia tập huấn Lớp bồi dưỡng công tác thanh niên năm 2015.

- Báo cáo đào tạo bồi dưỡng năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015 đối vớiCB,CC,VC.

2. Công tác cán bộ, công chức vàviên chức:

a) Nâng ngạch, nâng lương, thi tuyển, xét tuyển viên chức:

+ Trình UBND huyện ký Quyết định nâng lươngđợt 2/2015 gồm:

-Nâng lương thường xuyên CB, CC, VC: 158trường hợp,

- Nâng lương trước thời hạn: 06 trường hợp,

- Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: 378trường hợp.

+ Quyết định công nhận thí sinhtrúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm 2016; xét bổ sung viên chứcsự nghiệp giáo dục cho trường THCS Long Bình.

b) Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và viên chức:

- Trình Ủy ban nhân dân huyệnký Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quảnlý TT dạy nghề huyện; Quyết định bổ nhiệm 01 công chức lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.

c) Quản lý cán bộ, công chức và viên chức:

- Đánh giá nhận xét cán bộ, công chức viên chức năm2015 theo nghị định 56 của Chính phủ.

- Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểmxã hội đối với 06 viên chức sự nghiệp giáo dục.

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội và chấm dứt hợpđồng lao động đối với 02 viên chức sự nghiệp giáo dục.

3. Công tác chính quyền địa phương:

a) Công tác đào tạo:

Trình Ủy ban nhân dân huyện kýQuyết định nâng lương cán bộ, công chức cấp xã (đợt 2/2015):  

-Nâng lương thường xuyên CB, CC:55 trường hợp,

- Nâng lương trước thời hạn: 11trường hợp.

b)Công tác chuyên môn:

- Công bố danh sách kết quả trúng tuyển côngchức cấp xã năm 2015.

- Báo cáo nhu cầu đào tạo công chức xã năm2016.

- Quyết định tuyển dụng 14 công chức cấp xãnăm 2016.

- Báo cáo kết quả thực hiệntinh giảm biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ.

- Nhập dữ liệu phần mềm cán bộ, công chức cácphòng ban chuyên môn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Quyếtđịnh phê chuẩn thành viên Ủy ban nhân dân xã Bình Phú.

c)Công tác địa giới hành chính:

- Tham mưu giúp UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo UBND các xã báocáo công tác hồ sơ và công tác quản lý địa giới hành chính xã.

III. THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

*Thi đua:

-Tổnghợp các chỉ tiêu thi đua kinh tế -xã hội, các chỉ tiêu thi đua chuyên đề năm 2015của các ngành, các xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Họp Hội đồng thi đua khenthưởng huyện thông qua 12 chỉ tiêu Kinh tế -XH và 14 chuyên đề thi đua năm 2015.

-Tổng hợp kết quả kiểm tra 13chuyên đề thi đua năm 2015 gửi Sở Nội vụ đề nghị xét khen thưởng.

-Quyết định kiện toàn Hội đồng xét duyệt sángkiến kinh nghiệm năm 2015

*Khenthưởng:

- Trình UBND ký quyết định khen thưởng cáctập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.

- Phối hợp phòng Lao động,TB&XH huyện và các ngành có liên quan tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Bà MẹViệt Nam Anh hùng” năm 2015.

- Quyết định khen thưởngTổng kết ngành Y tế, Ban An toàn Giao thông.

+ Tờ trình đề nghị khenthương 02 chuyên đề Đẩy mạnh cải cách hành chính và Quy chế dân chủ -Dân vận khéo-dânvận chính quyền năm 2015.

IV. CÔNG TÁC TÔN GIÁO:

- Tham mưu UBND huyệngiải quyết các đơn đề nghị của các tổ chức tôn giáo.

- Tham gia dự họp liên ngành của huyện.

- Tham và chúc tết các tổ chức tôn giáotrên địa bàn huyện,

- Phối hợp với MTTQ huyện chuẩn bị Đại hộiBan trị sự Phật giáo huyện và giải quyết 02 điểm thờ tượng phật trái phép ở xãĐồng Thạnh,

V. CÔNG TÁC LƯU TRỮ:

- Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữnăm 2015 về Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh.

- Ban hành kế hoạch công tác văn thư - lưutrữ năm 2016.

-Trong quí đã phục vụ cho hơn 13 lượt người đến khai thác tài liệu.

VI. CÔNG TÁC THANH NIÊN:

Xâydựng và Ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020 choỦy ban nhân dân các xã, thị trấn.

B. PHƯƠNGHƯỚNG  THÁNG 4 NĂM 2016:

I. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

Trong tháng 4 năm 2016 công tác CCHCtập trung một số nhiệm vụ sau:

-Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác “cải cách hành chính” năm 2014 vàphát động thi đua chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2015.

- Kiểm tra công vụ, công chức, văn hóa công sơ,công tác cải cách hành chính  đối với các phòng ban huyện, các xã, thịtrấn Vĩnh Bình.

II. CÔNG TÁC NỘI VỤ

1.Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, các Hội:

- Theo dõi tình hình tổ chức và quản lý Hội trên địa bàn huyện theo Nghịđịnh 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổsung Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chínhphủ và Quyết định 28/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung Quyết định11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

2.Đào tạo, bồi dưỡng:

-Phốihợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộtheo Kế hoạch.

-Tham mưu UBND huyện ký quyết định cử công chức tham gia các lớp tập huấn theoyêu cầu của Sở Nội vụ.

3.Công tác cán bộ, công chức, viên chức:

- Giúp UBND huyện sắp xếp bố trí cán bộ của 1 số đơn vị theo yêu cầu.

- Chuẩn hóa đội ngủ công chức xã, đề xuất UBND huyện ra quyết địnhtuyển dụng cán bộ qua đào tạo vào các chức danh chuyên môn theo qui định.

- Tham mưu giúp việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

4.Công tác Chính quyền địa phương:

-Thực hiện báo cáo số liệu cán bộ theo yêu cầu của Sở.

-Tiến hành kiểm tra công tác Nội vụ ở các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

III. TÔN GIÁO:

- Phốihợp với các ngành huyện, xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyệngiải quyết các đơn xin, văn bản đề nghị của các cơ sở tôn giáo, không để tồnđọng.

- Phối hợp với Mặt Trận và các ngành hướng dẫn cácchức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo thực hiện đúng chủ trương của Đảngvà pháp luật của nhà nước.

IV. VĂN THƯ, LƯU TRỮ:

-Tiếp tục chỉnh lý tài liệu tại Kho lưu trữ UBND huyện.

-Phục vụ công tác khai thác tài liệu, lưu trữ.

V. THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

-Khenthưởng các phòng trào thi đua trong tháng 4/2016;

Trên đây là những mặt công tác đạt được trongquí 01/2016 và những công tác trọng tâm của tháng 4/2016, Phòng Nội vụ báo cáoSở Nội vụ, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo./.
Tin liên quan

Liên kết Liên kết