Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo quý I
24/03/2016

BÁO CÁO

Tình hìnhthực hiện nhiệm vụ quý I

và phươnghướng nhiệm vụ quý II năm 2016

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành Tài nguyênvà Môi trường; trong quý I năm 2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chứctriển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được một số kết quả cơ bản như sau:

A. Kết quảthực hiện nhiệm vụ.

I. Công táctuyên truyền pháp luật và tham mưu ban hành văn bản pháp luật.

Triển khai chocán bộ công chức, viên chức:

- Hiến pháp năm 2013.

- Luật Đất đai năm 2013; Nghị định43/2014/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai.

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Luật Tổchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội vàđại biểu hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý Inăm 2016:

1. Nhiệm vụ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường:

a. Công tác quản lý đất đai:

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổicơ cấu cây trồng.

- Kết hợp công chức địa chính xã, thị trấn Vĩnh Bình kiểm tra xử lý cáctrường hợp sử dụng đất sai mục đích.

- Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụngđất năm 2016 – 2020.

- Kết hợp Thường trực Ủy ban nhân dân huyện làm việc vụ ông Trần MinhHiếu sử dụng đất sai mục đích, xã Bình Nhì.

b. Công tác định gía đất:

- Kết hợp Sở TNMT xác minh các thửa đất nhỏ lẻ để trình tỉnh thu hồi.

- Tham mưu UBND huyện xin chủ trương đấu giá cho thuê đất ở xã BìnhPhú, Thạnh Trị và giao đất có thu tiền sử dụng đất ở xã Thành Công.

- Xác minh đất của bà Nguyễn Thị Hạnh, xã Long Bình.

- Khảo sát giá thuê đất tại xã Bình Phú và Thạnh Trị.

- Tham dự đấu giá quyền sử dụng đất.

- Khảo sát hiện trạng sử dụng đất của Chợ Bình Phú và Chợ Thạnh Trị đểđấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

- Khảo sát định giá cho thuê đất và tài sản trên đất của Huyện ủy.

- Khảo sát giá bồi thường đất của bà Võ Thị Thiệt để xây dựng TrườngPTTH Nguyễn Văn Thìn.

c. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếunại:

- Tiếp dân 07 lượt.

- Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Đẹt, ông Nguyễn Kim Tôn xãLong Vĩnh; bà Nguyễn Thị Ba, xã Thạnh Trị; bà Lê Thị Đẹp, xã Thạnh Nhựt.

- Xác minh đất cấp giấy 6 hộ dân ở xã Long Bình; 16 hộ khu Nông hội xãĐồng Sơn; bà Hồ Thị Thành, thị trấn Vĩnh Bình.

- Đo đạc kê biên đền bù Trường THCS Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt.

- Kết hợp Tòa án đo đạc thẩm định giá đất.

- Hòa giải tranh chấp đất của bà Võ Thị Lệ và ông Võ Văn Em, xã BìnhTân.

d. Công tác môi trường:

- Tham mưu UBND huyệnban hành văn bản chỉ đạo công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trênđịa bàn huyện; Xây dựng Kế hoạch quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyênnước trên địa bàn huyện; Xây dựng Kế hoạch về tăng cường công tác kiểm soát,khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nôngsản, lâm sản, thủy sản.

- Xây dựng Kế hoạchgiao chỉ tiêu thi đua môi trường năm 2016.

- Trình UBND huyện xácnhận 01 Kế hoạch bảo vệ môi trường; 04 Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

-  Hướng dẫn lập hồ sơ môi trường đối với các cơsở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi.

- Phối hợp Sở Tàinguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 02 Cơsở dẫn dụ và gây nuôi chim yến.

- Báo cáo kết quả thựchiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đánh giá tiêu chí 17 về môitrường trong xây dựng nông thôn mới của xã Vĩnh Hựu.

- Kết hợp UBND các xã và thị trấn Vĩnh Bình kiểm tra tình hìnhthu gom và xử lý rác tại khu vực chợ, khu dân cư.

- Kiểm tra công tác bảovệ môi trường của Công ty Phú Hưng Minh, xã Bình Nhì.

- Rà soát, thống kê sốlượng phương tiện dùng để bơm hút cát sông trái phép trên địa bàn huyện.

- Rà soát, thống kê cáccơ sở sản xuất và nuôi trồng thủy sản thuộc đối tượng đóng phí bảo vệ môitrường đối với nước thải công nghiệp để thông báo đến các các cơ sở này đóngphí.

2. Nhiệm vụ công tác của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện:

a. Kết quảgiải quyết thủ tục hành chính:

- Tiếp nhận và giải quyết các loại hồ sơ gồm: 272 hồsơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 361 hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất; 87 hồsơ thừa kế quyền sử dụng đất; 116 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và chuyểnđổi cơ cấu cây trồng.

b. Công táccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầucho hộ gia đình, cá nhân: 13 giấy

- Cấp đổi 632 giấy chứng nhận quyền sử dụngđất cho cho hộ gia đình và cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (Chỉnh trangtư là 297 giấy, cấp đổi 335 giấy).

c. Công tácđăng ký giao dịch bảo đảm:

- Đăng ký thế chấp: 197 hồ sơ;

- Xóa thế chấp: 285 hồ sơ.

B. Phươnghướng, nhiệm vụ quý II năm 2016:

I. Công táctuyên truyền pháp luật và tham mưu ban hành văn bản pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyềnphổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức.

II. Nhiệm vụchuyên môn:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

a. Công tác quản lý đất đai:

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổicơ cấu cây trồng; hồ sơ xin xác định đất thổ cư….

- Kết hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đấttỉnh lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2020; kế hoạch sử dụngđất năm 2016 - 2020.

- Kết hợp công chức địa chính 12 xã, thị trấnVĩnh Bình kiểm tra sử dụng đất sai mục đích; kiểm tra kết quả thực hiện các quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã có hiệu lực pháp luật.

b. Công tácđịnh gía đất:

- Hoàn chỉnh hồ sơ để bán đấu giá các thửađất nhỏ lẻ.

c. Công tác tiếpdân, giải quyết đơn khiếu nại:

- Tuyên truyền các Luật, Nghị định có hiệulực thi hành.

- Giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đaicòn tồn đọng.

d. Công tác Môitrường:

- Kiểm tra thu gom và xử lý rác.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường các cơ sở sảnxuất, kinh doanh, dịch vụ và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Tiếp tục hướng dẫnđăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịchvụ và chăn nuôi.

- Rà soát các cơ sở sảnxuất, kinh doanh thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ  môi trường của xã Vĩnh Hựu, Thạnh Nhựt.

- Tiếp tục kết hợp vớiUBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất và nuôi trồng thủysản thuộc đối tượng đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đểthông báo đến các các cơ sở này đóng phí.

2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện:

- Kết hợp công chức địa chính xã, thị trấnVĩnh Bình đo đạc đất theo yêu cầu của người sử dụng đất.

- Giải quyết các loại hồ sơ như chuyển nhượngquyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất, thừa kế quyền sử dụng đất…..theo đúng quy trình thủ tục.

- Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcho người sử dụng đất sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho các loại hồsơ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

- Kết hợp Chi cục thi hành án dân sự đo đạckê biên quyền sử dụng đất.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phươnghướng nhiệm vụ quý II năm 2016 của Phòng Tài nguyên và Môi trường./.

Tin liên quan

Liên kết Liên kết