Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
03/12/2018

BÁO CÁO

Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015

và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 

 

Trên cơ sở bám sát Chương trình công tác trọng tâm năm 2015, Kế hoạch của Sở Tư pháp và Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ chính trị năm 2015; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Nghị quyết của ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện về pháp triển kinh tế - xã hội năm 2015, Phòng Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 12/KH-TP ngày 19 tháng 01 năm 2015 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2015 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2015 của UBND huyện.

Công tác Tư pháp ở địa phương nhận được sự quan tâm lớn của lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp; Sự phối hợp của các ngành, đòan thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

    Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ngành Tư pháp huyện Gò Công Tây đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm theo Kế hoạch. Kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU  2015

1. Công tác văn bản quy phạm pháp luật

a) Công tác xây dựng VBQPPL:

Công tác xây dựng VBQPPL: không.

Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2015.

Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2015.

Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rà soát hệ thống hóa văn bản, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính

b) Công tác thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật:

- Thẩm định VBQPPL: không.

- Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật và các văn bản dưới luật đúng quy định về thời gian quy định. Trong 06 tháng đầu năm phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện đóng góp 04 dự thảo VBQPPL của Trung ương và địa phương (02 Luật, 02 Quyết định). Đóng góp vào dự thảo các văn bản khác: 04 (01 Thông tư liên tịch, 03 Kế hoạch)

c) Công tác kiểm tra VBQPPL:

- Tiến hành kiểm tra 100% văn bản QPPL do cấp xã ban hành gửi về kiểm tra theo thẩm quyền. 06 tháng đầu năm UBND các xã đã gửi về phòng 33 VBQPPL (33 nghị quyết, 0 quyết định, 0 chỉ thị) của HĐND, UBND cấp xã ban hành. Qua kiểm tra cho thấy các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn ban hành đúng trình tự, thủ tục, đúng căn cứ pháp luật, đúng thẩm quyền, nội dung không trái với quy định của pháp luật và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản đúng theo quy định. Riêng 02 xã Đồng Sơn, Yên Luông chưa đảm bảo về mặt thể thức đề nghị điều chỉnh lại.

d) Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL:

Tham mưu giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 31/12/2014 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2015.

- Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch.

đ) Công tác theo dõi thi hành pháp luật:

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 22/K-UBND ngày 26/02/2015 về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2015.

- Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề năm 2015 một cửa liên  thông về hộ tịch, hộ khẩu, bảo hiểm y tế.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

2. Công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính

- Tham mưu UBND huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổng hợp báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015.

- Tổng hợp các Quyết định xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện còn tồn động báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện để có biện pháp xử lý dứt điểm.

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra các Quyết định xử phát vi phạm hành chính còn tồn động chưa thi hành được. Tham gia Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo kế hoạch.

3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08/01/2015 về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2015 và tổ chức triển khai cho các phòng ban chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện.

- Tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 1671/UBND-TP ngày 28/5/2015 về việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cử cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính do Sở Tư pháp tổ chức.

- Hướng dẫn các ngành chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, Thị trấn công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện;

- Báo cáo định kỳ công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

- Công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện.

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương.

+ Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2015 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015; Kế hoạch số 86/KH-HĐPH ngày 26/5/2015 về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2015.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực thi hành trong năm 2015 và các văn bản hiện hành có liên quan mật thiết với đời sống của nhân dân như: Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh; Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), luật Tổ chức tòa án, Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Hộ tịch,…

- Thực hiện đúng, đầy đủ và phát huy vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện trong triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

+  Nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, Ngành Tư pháp đã phối hợp với các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Kết quả đã tuyên truyền được 1.350 cuộc, với 40.188 lượt người tham dự. Nội dung tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật như: Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh; Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), luật Tổ chức tòa án, Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Hộ tịch, Luật Nghĩa vụ quân sự…

+ Phối hợp với các phòng, ban, ngành phục vụ UBND huyện tổ chức triển khai các văn bản pháp luật như: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), luật Tổ chức tòa án, Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Hộ tịch,…được 12 cuộc với 1.032 lượt đại biểu tham dự.

+ Tham mưu Uỷ ban nhân huyện xây dựng báo cáo 6 tháng công tác PBGDPL năm 2015.

- Xây dựng, củng cố và mở rộng đội ngũ báo cáo viên pháp luật:

Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 v/v Kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện với 23 thành viên. Thường xuyên tiến hành rà soát lại lực lượng Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và hoà giải viên các Tổ hoà giải ở cơ sở: Hiện toàn huyện có 24 báo cáo viên pháp luật, 192 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; 66 tổ hòa giải với 428 tổ viên.

- Triển khai các hình thức PBGDPL đa dạng, thuận tiện đáp ứng nhu cầu của các đối tượng:

+ Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”: 107 cuộc với 3.938 lượi người tham dự.

+ Phát hành tờ thông tin của ngành tài liệu Sinh hoạt ngày pháp luật do Sở Tư pháp cung cấp cho các xã, thị trấn Vĩnh Bình tháng 6 tháng năm 2015 với 6.198 quyển

+ Tập hợp bài tham gia dự thi Hiến pháp năm 2013 gửi Sở Tư pháp tổng cộng có 719 bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức.

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên diện rộng thông qua hệ thống loa phát thanh của Đài Truyền thanh cấp huyện và loa phóng thanh cấp xã được thực hiện thường xuyên hàng ngày với 03 lượt sáng, trưa, chiều. Nội dung triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh; Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Hôn nhân & Gia đình;…Hàng tuần trên Đài phát thanh- Truyền hình huyện đều có mở chuyên mục giáo dục pháp luật, ngày phát 3 buổi.

5. Công tác hòa giải ở cơ sở:

Kiện tòan 100% Tổ hòa giải ở cơ sở đảm bảo về chất lượng và số lượng.

Trong 6 tháng năm 2015, các tổ hòa giải ở cơ sở nhận được 91 đơn; đã hoà giải 91 vụ việc, trong đó hoà giải thành 62 vụ việc, không thành 29 vụ việc đạt tỷ lệ 68,1 % (tăng 1% so với cùng kỳ năm trước) cụ thể như sau:

Nội dung

Tổng số

Giải quyết

Đang giải quyết          (tồn đọng)

Thành

Không thành chuyển

Dân sự

54

42

12

0

HNGĐ

17

6

11

0

Đất đai

11

8

3

0

Môi trường

0

0

0

0

Khác

9

6

3

0

Tổng số

91

62

29

0

* Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:

Tỷ lệ hòa giải thành của các tổ hoà giải ở cơ sở còn thấp chỉ đạt 68,1 %, Tập trung vào các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình. Mặc dù các hòa giải viên ở cơ sở đã cố gắng thuyết phục, hoà giải nhiều lần nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Nguyên nhân nhiều vụ tranh chấp dân sự có số tiền tranh chấp quá lớn, vỡ nợ không có khả năng chi trả, tình trạng ly hôn hiện nay trong giới trẻ khá cao do tâm lý yêu vội sống vội, không xem trọng nền tảng gia đình và những hệ luỵ từ mặt trái của nền kinh tế thị trường gây suy đồi đạo đức.

6. Công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý

6 tháng năm 2015 phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp pháp lý lưu động 01 cuộc tại ấp Đông, Thị trấn Vĩnh Bình, số vụ việc trợ giúp: 00 vụ

7. Công tác hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước:

a) Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi:

+ Ở cấp huyện: Phòng Tư pháp đã nhận và trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định 43 trường hợp cấp lại bản chính Giấy khai sinh; 20 trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch.

+ Ở cấp xã, đăng ký khai sinh 1.051 trường hợp (592 nam, 459 nữ), trong đó đăng ký đúng hạn đạt 81,2% (giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2014; đăng ký khai tử 356 trường hợp (189 nam, 167 nữ); đăng ký kết hôn 485; đăng ký nhận cha mẹ con 12 trường hợp; đăng ký nuôi con nuôi 01 trường hợp (... nam, 01 nữ); thay đổi, cải chính hộ tịch 11 trường hợp; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 731 trường hợp.

Báo cáo biểu mẫu thống kê theo Thông tư 20/TT-BTP năm 2014.

Báo cáo 6 tháng đầu năm biểu mẫu thông tư số 20/BTP .

Kiểm tra xong sổ hộ tịch các xã, chỉnh lý đưa vào kho lưu trữ theo quy định.

b) Công tác chứng thực:

Công tác chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký được Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã tập trung thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Phòng Tư pháp huyện thực hiện được 117 lượt việc chứng thực, giảm 85% so với cùng kỳ năm trước; lệ phí thu được 1.392 ngàn đồng, giảm 81 % so với cùng kỳ năm trước.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã chứng thực được 12.972 lượt việc, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước; lệ phí thu được 186.141 ngàn đồng, tăng 5,15% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Số việc

  Lệ phí             (ngàn đồng)

01

             Chứng thực di chúc

05

200

02

      Chứng thực chữ ký

549

5.490

03

Chứng thực bản sao

12.418

180.451

Tổng cộng

12.972

186.141

c) Công tác bồi thường nhà nước:

Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 quản lý nhà nước về công tác bồi thường  trên địa bàn huyện.

Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong hoạt động bồi thường nhà nước. không có đơn yêu cầu bồi thường của công dân.

8. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng :

- Đối với phòng Tư pháp huyện: chỉ tiêu biên chế được giao trong năm 2015 là 4 biên chế. Đến nay đã kiện toàn 4/4 biên chế, 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng  phòng, 01 chuyên viên, 01 cán sự.

- Đối với Tư pháp cấp xã: Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Tính đến ngày 15/5/2015 toàn huyện có 19 công chức Tư pháp - Hộ tịch chuyên trách 13/13 xã, thị trấn và 04 cán bộ hợp đồng.

Công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ngành Tư pháp

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 1305-CV/TU ngày 24/12/2012 của Tỉnh ủy Tiền Giang về xây dựng, bổ sung quy họach cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý và Kế họach số 36-KH/TU ngày 10/01/2013 của Tỉnh ủy Tiền Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

+ Đến nay lãnh đạo phòng Tư pháp đã đạt chuẩn theo quy định (có đủ chức danh Trưởng phòng, P. Trưởng phòng. Trình độ chuyên môn 3/4 cử nhân Luật; trình độ lý luận chính trị: 01 cao cấp, 02 trung cấp, 01 sơ cấp.

+ Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã: có 17/19 công chức đạt trình độ từ Trung cấp Luật trở lên (06 Cử nhân Luật, 11 Trung cấp Luật); 02/19 công chức trình độ Đại học khác. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 05, sơ cấp 04. Cán bộ hợp đồng ¾ cán bộ có Trung cấp Luật.

9. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác thi đua, khen thưởng:

  Đẩy mạnh  thực hiện cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ liên quan đến người dân.

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc lĩnh vực Hành chính Tư pháp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (một cửa điện tử của UBND huyện). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ kịp thời và có hiệu quả các hoạt động chuyên môn của ngành. Việc sử dụng văn bản điện tử, thư điện tử phục vụ công tác chuyên môn kể cả phòng Tư pháp và Tư pháp-Hộ tịch cấp xã.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa gắn với thực hiện quy trình ISO 9001:2008. Tiếp tục quán triệt, làm thông suốt tư tưởng, nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.

- Tiếp tục thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, luôn quan tâm nhằm tạo động lực góp phần hoàn  thành tốt nhiệm vụ được giao.

10. Công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng:

- Công khai các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

- Thực hiện tiết kiệm chi tiêu trong hoạt động của cơ quan, trong đó chú trọng tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm,…Đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước một cách tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

11. Công tác khác:

- Ban hành Quyết định phân công cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2015.

- Xây dựng quy chế làm việc Phòng Tư pháp theo Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT/BNV-BTP.

- Phát động phong trào thi đua trong ngành năm 2015 theo kế hoạch số 15/KH-TP ngày 20/01/2015 và bảng điểm thi đua đối với tư pháp cơ sở.

- Tham dự lễ công nhận xã Thạnh Nhựt đạt chuẩn xã Văn hoá nông thôn mới.

- Tổ chức xong Hội nghị cán bộ công chức năm 2015.

- Xây dựng xong báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ (2010-2015); phương hướng 2015-2020, tổ chức xong Đại hội Đảng viên chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

- Thực hiện tốt các mặt công tác khác theo sự phân công của Huyện ủy, UBND huyện (Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ban An toàn giao thông huyện Gò Công Tây).

II. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi:

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm  Ngành Tư pháp huyện Gò Công Tây đã tổ chức thực hiện các mặt công tác chuyên môn, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời, không để xảy ra trường hợp tồn đọng, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2015.

2. Hạn chế, khó khăn:

- Chưa kiện toàn đủ số lượng biên chế cấp xã theo quy định. Tính đến ngày 15/5/2015 công chức cấp xã còn thiếu 06 biên chế (trong đó có 04 cán bộ hợp đồng đã tốt nghiệp Trung cấp Luật ¾ đang chờ thi tuyển công chức).

- Tỷ lệ hòa giải thành của các tổ hoà giải ở cơ sở còn thấp chỉ đạt 68,1 %, Mặc dù các hòa giải viên ở cơ sở đã cố gắng thuyết phục, hoà giải nhiều lần nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Nguyên nhân nhiều vụ tranh chấp dân sự có số tiền tranh chấp quá lớn, vỡ nợ không có khả năng chi trả, các vụ việc ly hôn hoà giải rất khó thành.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM  2015

1. Công tác văn bản quy phạm pháp luật:

- Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Góp ý kiến vào dự thảo các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm phápluật của cấp tỉnh

- Tiếp tục tự kiểm tra và kiểm tra VB QPPL theo thẩm quyền qui định tại Nghị định 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính:

- Tham mưu UBND quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Gò Công Tây theo kế hoạch.

- Tiếp tục thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện., tiếp đoàn kiểm tra văn bản của Sở Tư pháp

3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

- Thực hiện niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định; Công khai địa chỉ tiếp nhận xử lý kiến nghị . Xử lý phản ánh, kiến nghị và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời những văn bản mới do Quốc hội ban hành có hiệu lực năm 2015 và các văn bản dưới luật có liên quan mật thiết đến người dân (luật bảo vệ Môi trường).

- Duy trì “Ngày pháp luật” định kỳ hàng tháng ở tất cả các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh sinh hoạt ngày pháp luật xuống tận các tổ nhân dân tự quản; Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 hàng năm.

 - Cung cấp tài liệu cho Đài Truyền thanh huyện phổ biến giáo dục pháp luật qua hệ thống phát thanh huyện, xã. Viết tin bài cho ngành về công tác bồi thường nhà nước.

- Biên soạn đề cương tuyên truyền.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện  “Ngày pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 trên địa bàn huyện.

- Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật phòng ban chuyên môn cấp huyện ,các xã và thị trấn.

5. Công tác hòa giải ở cơ sở:

- Tổ chức thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, phấn đấu đạt tỉ lệ hòa giải thành trên 80%;

- Đôn đốc các xã, thị trấn quyết toán kinh phí hòa giải cho các tổ hoà ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2015 theo đúng chế độ quy định.

6. Công tác phối hợp trợ giúp pháp lý:

Phối hợp tốt với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp lưu động ở các xã theo kế hoạch của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh năm 2015.

7. Công tác hành chính Tư pháp:

a) Công tác hộ tịch:

- Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, nâng cao chất lượng của hoạt động hộ tịch, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Giải quyết đăng ký các lĩnh vực hộ tịch đúng quy định, công khai thủ tục hành chính về hộ tịch, thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê về hộ tịch.

- Hướng dẫn nghiệp vụ nhằm giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

- Tổ chức tọa đàm công tác hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở.

- Thực hiện tốt Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND tỉnh về một cửa liên thông hộ tịch - hộ khẩu - bảo hiểm y tế, theo dõi thi hành Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; báo cáo theo quy định.

b) Công tác Tư pháp:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác Tư pháp cơ sở năm 2015, tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật .

- Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tổ chức thi tuyển công chức tư pháp cấp xã: Thạnh Trị, Yên Luông, Đồng Sơn, Long Vĩnh, Vĩnh Hựu, thị trấn Vĩnh Bình.

c) Công tác chứng thực:

- Nâng cao chất lượng thực hiện công tác chứng thực đảm bảo đúng pháp luật về trình tự, thủ tục, lệ phí và thời gian quy định, phục vụ kịp thời các yêu cầu của cá nhân và tổ chức.

8. Công tác khác:

Thực hiện tốt các mặt công tác khác theo ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của Lãnh đạo Sở Tư pháp, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định….                                                

Trên đây là cáo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu  năm 2015 và phương hướng 6 tháng cuối năm  của Phòng Tư pháp huyện./.PHỤ LỤC THỐNG KÊ

Lĩnh vực: Văn bản, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý

(Đính kèm Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015)
 

LĨNH VỰC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GDPL

HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Số văn bản đã soạn thảo

Số văn bản đã thẩm định

Số văn bản đã góp ý

Số văn bản đã rà soát

Kết quả sau rà soát

Kiểm tra VBQPPL

Số cuộc tuyên truyền

Số người dự

Số tài liệu phát hành

Số Tổ hòa giải

Số vụ việc đưa ra hòa giải

Số vụ việc hòa giải thành

Số vụ việc tham gia trợ giúp pháp lý lưu động

Số cộng tác viên TGPL (kể cả cấp xã)

Tự kiểm tra

Kiểm tra theo thẩm quyền

Số văn bản phát hiện vi phạm

Số văn bản vi phạm đã kiến nghị

Số văn bản đã xử lý sau kiến nghị

00

 

00

04

00.

00

00

33

0

0

0

1.362

41.220

6.198

 

66

91

62

00

7

 

PHỤ LỤC THỐNG KÊ

Lĩnh vực: Hộ tịch, nuôi con nuôi
và chứng thực

(Đính kèm Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng năm 2015) 

 

LĨNH VỰC HỘ TỊCH, NUÔI CON NUÔI

CHỨNG THỰC

Cấp huyện

Cấp xã

Cấp huyện

Cấp xã

Cấp lại bản chính GKS

Thay đổi, bổ sung, cải chính

Khai sinh

Khai tử

Kết hôn

Nhận con

Xác nhận tình trạng hôn nhân

Thay đổi, bổ sung, cải chính

Nuôi con nuôi

Số lượt việc

Lệ phí (ngàn đồng)

Số lượt việc

Lệ phí (ngàn đồng)

Tổng số

Nam

Nữ

Tổng số

Nam

Nữ

43

 

20

1.051

592

459

356

189

167

485

12

731

11

1

117

1.392

12.972

186.141


PHỤ LỤC THỐNG KÊ

Lĩnh vực: Công tác tổ chức, xây dựng Ngành, đào tạo cán bộ

(Đính kèm Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015)


CÔNG TÁC TỔ CHỨC, XÂY DỰNG NGÀNH

ĐÀO TẠO CÁN BỘ

Phòng Tư pháp

Tư pháp xã

Phòng Tư pháp

Tư pháp xã

 

Tổ chức biên chế

 

Trình độ

Tổng số biên chế

Trình độ

Cao cấp chính trị

Trung cấp

Sơ cấp

Cao cấp chính trị

Trung cấp

Sơ cấp

Tổng số

Lãnh đạo phòng

Chuyên viên

Th.S

Đại học

Trung cấp

Th.S

Đại học

Trung cấp

Chưa qua đào tạo

4

 

2

2

 

3

1

23

 

8

14

1

1

2

1

 

5

4Tin liên quan

Liên kết Liên kết