Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tổng kết năm 2014
03/12/2018

Báo cáo tổng kết năm 2014

BÁO CÁO

Công tác Nội vụ năm 2014

và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

 

      Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014; Được sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Sở Nội vụ Tiền Giang. Trong năm 2014 đơn vị đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đạt một một số kết quả cụ thể như sau:

A. KẾT  QUẢ THỰC HIỆN

I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

- Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân huyện:

+ Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2014.

+ Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2014.

+ Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2014 đối với các phòng ban chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

- Xây dựng Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

- Kiểm tra công vụ, công chức, văn hóa công sở và thời giờ làm việc cán bộ, công chức, viên chức 6 cuộc tại các phòng ban chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

- Tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác Dân vận khéo-dân vận chính quyền chuyên đề “cải cách hành chính” năm 2014.

- Tổ chức Hội thi tìm hiểu “cải cách hành chính” cấp huyện năm 2014.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ BIÊN CHẾ

1. Về tổ chức bộ máy

-Trình Ủy ban nhân dân huyện ký Quyết định: Phê duyệt Đề án củng cố tổ chức, hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất; Quyết định phê duyệt Qui chế làm việc của phòng Giáo dục và Đào tạo; Quyết định đổi tên Hội chữ thập đỏ Trường THPT Bán công Vĩnh Bình thành Hội chữ thập đỏ Trường THPT Nguyễn Văn Thìn. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Gò Công Tây.

- Quyết định Thành lập Hội đồng (20); Ban Chỉ đạo (25); Ban tổ chức, Ban Giám khảo (20); Tổ chuyên môn giúp việc (15)……

2. Công tác biên chế

- Tính đến ngày 31/11/2014 biên chế hành chính sự nghiệp tòan huyện hiện có như sau:

+ Tổng số: 1.474  người

          * Quản lý nhà nước: 100 người

          * Sự nghiệp: 1.374 người. Trong đó:

               + Sự nghiệp giáo dục: 1.330 người

               + Sự nghiệp văn hóa:  20 người.

               + Sự nghiệp khác: 18 người.

               + Các Hội: 06 người.

- Quyết định giao biên chế cho các phòng ban chuyên môn thuộc huyện năm 2014.

II.CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC

1. Đào tạo, bồi dưỡng:

- Cử 15 lãnh đạo Trưởng, phó phòng ban huyện dự đào tạo tin học, ngoại ngữ năm 2014 và tập huấn kỷ năng quản lý lãnh đạo. cử 01 lãnh đạo phòng Tư pháp huyện dự tập huấn tại Đồng Tháp. cử 8 cán bộ, công chức phòng Nội vụ và phòng Giáo dục –ĐT dự bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm. cử 02 công chức huyện tham gia ôn thi chương trình sau đại học năm 2014. cử 15 công chức cấp huyện dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Khóa 26 và 27 năm 2014. cử 56 công chức cấp huyện dự bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2014. Cử 10 công chức cấp huyện tham gia thi nâng ngạch năm 2014.

          2. Công tác cán bộ, công chức và viên chức

a) Nâng ngạch, nâng lương,thi tuyển, xét tuyển viên chức

- Quyết bổ nhiệm vào ngạch 01 viên chức sự nghiệp Hội chữ Thập đỏ huyện. Quyết định nâng lương đợt 2 năm 2013: cho 48 cán bộ, công chức cơ quan QLNN, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và 484 Viên chức sự nghiệp giáo dục –Đào tạo.

-  Quyết định hưởng và nâng 1% phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 975 giáo viên năm 2013 và 03 viên chức Trung tâm dạy nghề huyện.

-Quyết định nâng lương đợt 1 năm 2014: cho 27 công chức cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.

- Quyết định hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với 06 nhân viên y tế trường học.

-  Quyết định công nhận kết quả xét tuyển 02 viên chức Ban QLDA huyện.

+ Tổng hợp hồ sơ nâng lương công chức cấp huyện đợt 2 năm 2014: 605 trường hợp gồm có:
-Nâng lương thường xuyên CB, CC, VC: 214 trường hợp,trong đó:
+ CC, VC cấp huyện: 165 trường hợp.+ CB chuyên trách, CC chuyên môn cấp xã: 49 trường hợp.
- Nâng lương trước thời hạn: 23 trường hợp, trong đó:
 + CC, VC cấp huyện: 19 trường hợp.
+ CB chuyên trách, CC chuyên môn cấp xã: 04 trường hợp.
- Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: 368 trường hợp.
+ CC, VC cấp huyện: 367 trường hợp.
+ CB chuyên trách, CC chuyên môn cấp xã: 01 trường hợp.

b) Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và viên chức

- Bổ nhiệm lại 02 viên chức lãnh đạo của Trung tâm Văn hoá –TT huyện. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với 87 viên chức sự nghiệp giáo dục và 3 viên chức Trung tâm Dạy nghề. Miễn nhiệm, bộ nhiệm, bổ nhiêm lại: 38 công chức, viên chức quản lý; điều động : 03 viên chức.

- Bổ nhiệm mới”: 01 Trưởng phòng Tài chính –KH (Lê Văn Nê) và 01 Giám đốc Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện (Lê Đức Cường).

- Bổ nhiệm lại 01 công chức lãnh đạo: Nguyễn Văn Thành và 01 viên chức lãnh đạo: Trần Trung Hiếu.

- Công văn gửi Sở Nội vụ về việc hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Ông Đinh Tấn Hoàng- PCT.UBND huyện và Ông Nguyễn Thanh Tuấn- PCT.UBND huyện, Công văn đề nghị hết thời gian tập sự 04 công chức cấp huyện.

-Quyết định chuyển công tác 13 VC SNGD theo nguyện vọng trong tỉnh. Tiếp nhận 01 giáo viên  và 01 viên chức về Trung tâm VH-TT huyện. Quyết định điều động Phó Trưởng phòng Tài chính –KH sang VP Huyện ủy; Chấp dứt HĐLĐ 01 viên chức Đài truyền thanh –TH huyện sang Hội LHPN huyện. Điều động 01 công chức phụ trách Kế toàn phòng Tài chính –KH sang giữ nhiệm vụ Kế toán VP.HĐND-UBND huyện. Quyết định xếp hạng 44 trường trên địa bàn huyện.

c) Quản lý cán bộ, công chức và viên chức

- Kiểm tra việc ký lại Hợp đồng lao động đối với 6 đơn vị sự nghiệp thụôc UBND huyện theo Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 14/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

- Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với 17 viên chức SNGD năm 2014 và 01 công chức cấp huyện Ông Lê văn Nhiệm. Quyết định bổ nhiệm và xếp phụ cấp trách nhiệm 44 kế toán các trường. Quyết định hưởng phụ cấp ưu đãi nghề đối với 5 nhân viên y tế học đường.

3. Công tác chính quyền địa phương.

b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Cán bộ, công chức xã hiện nay theo học các lớp như sau:

+ Cử đi học các lớp Đại học: 26, Trung cấp: 24; Đại học Luật khóa 2014-2018: 10

+ Cử 256 cán bộ chuyên trách, công chức và  cán bộ không chuyên trách tham dự tập huấn nghiệp vụ tại Trường chính trị tỉnh Tiền Giang.

c)Công tác điều động, tuyển dụng, bổ nhiệm.

- Tham mưu giúp UBND huyện:

- Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển cho 12 công chức cấp xã năm 2014. Thống nhất và Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung 01 TV.UBND và 02 PCT.UBND xã Yên luông . Công văn thông nhất và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên UBND thị trấn Vĩnh Bình phụ trách Chỉ Huy trưởng Quân sự.

- Điều động 01 Phó Công an xã Bình Phú giữ nhiệm vụ Trưởng Công an xã Đồng Thạnh. Quyết định miễn nhiệm chức danh PCT.UBND xã Thạnh Trị đối với Ông Lê Ngọc Mới; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh PCT.UBND xã Thạnh Trị đối với Ông Nguyễn Lâm Bưu; công văn giải quyết trợ cấp nghỉ việc cho 6 cán bộ không chuyên trách xã; chuyển xếp lương 3 công chức chuyên môn xã.

- Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch 6 công chức chuyên môn cấp xã đối với Nguồn PCT.UBND cấp xã. Điều động 02 công chức chuyên môn cấp xã theo nguyện vọng. Xếp lương 5 cán bộ chuyên trách và công nhận hết thời gian tập sự 2 công chức chuyên môn cấp xã. Nghỉ việc 27 những người hoạt động không chuyên trách.

d) Công tác địa giới hành chính

-  Công văn kèm hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện gửi Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Công văn chỉ đạo UBND các xã báo cáo công tác hồ sơ và công tác quản lý địa giới hành chính xã.  Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã báo cáo hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính trên địa bàn các xã. Quyết định thành lập Tổ công tác khảo sát hồ sơ bản đồ và mốc địa giới hành chính trên địa bàn các xã. Báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ, bản đồ và cột mốc địa giới hành chính tại phòng Nội vụ và các xã trên địa bàn huyện Gò Công Tây gửi Sở Nội vụ.

-  Đoàn Khảo sát của Trung tâm Tư vấn và Thẩm định trắc địa bản đồ - Hội trắc địa bản đồ Thành Phố Hồ Chí Minh (Đơn vị tư vấn) đến khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ việc lập thiết kết kỹ thuật và Dự toán kinh phí Dự án 513 của tỉnh đối với hồ sơ, bản đồ và cột mốc Địa giới hành chính 13 xã, thị trấn Vĩnh Bình.

III. THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1.     Công tác thi đua

-  Báo cáo Ban Thi đua khen thưởng: Bảng điểm thi đua 15 chuyên đề Thi đua năm 2013. Tổng kết  công tác thi đua khen thưởng năm 2013 và phát động chuyên đề thi đua khen thưởng năm 2014. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2014

- Họp Liên ngành Nội vụ - Lao động, TB&XH tham mưu UBND huyện tổ chức Lễ tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Báo cáo kết quả thực hiện 11 chỉ tiêu thi đua KT-XH 6 tháng đầu năm các xã, Thị trấn phục vụ Đoàn kiểm tra Huyện ủy;

Điều chỉnh Chỉ tiêu thi đua Dân số KHHGĐ, hướng dẫn bảng điểm thực hiện 04 chỉ tiêu thi đua và thay đổi bảng điểm 02 chuyên đề thi đua;

Kiểm tra hồ sơ thi đua ngành Giáo dục năm học 2013-2014;

2.     Công tác khen thưởng

- Khen thưởng các phong trào thi đua cuối năm 2013. Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 2013. kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hội Người mù. tập thể trong đợt phát động thi đua cao điểm thu Ngân sách nhà nước đến 30/4/2014.

-Trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng: Cờ thi đua, Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc cho  các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014;

+Trường học và cán bộ giáo viên đạt các danh hiệu thi đua cấp huyện năm học 2013-2014: 26 trường; 127 CSTĐ và 592 LĐTT.

+ 01 Tập thể và 06 cá nhân Ban Đại diện cha mẹ học sinh năm học 2013-2014;

+Hội Nông dân cơ sở 6 tháng đầu năm: 03 tập thể.

IV. CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN –QUY CHẾ DÂN CHỦ

-Tổng hợp báo cáo, bảng điểm gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận Huyện ủy xét thi đua chuyên đề Quy chế Dân chủ ở cơ sở và “Dân vận khéo –Dân vận chính quyền năm 2013”. Công văn quy định về thi đua chuyên đề Quy chế Dân chủ ở cơ sở và “Dân vận khéo –Dân vận chính quyền năm 2014”.

- Tổ chức Hội nghị Toạ đàm dân vận khéo-Dân vận chính quyền 2 chủ đề “Nông thôn mới và công tác cải cách hành chính” năm 2014.

V. CÔNG TÁC THANH NIÊN

-  Kế hoạch công tác Thanh Niên năm 2014. 

- Tổ chức Hội nghị Toạ đàm “Ba trách nhiệm và cải cách hành chính xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” năm 2014 huyện Gò Công Tây.  Công văn yêu cầu các phòng ban huyện; UBND các xã thị trấn Vĩnh Bình triển khai thực hiện Kết Luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị. Tiếp nhận 01 hồ sơ giải quyết chế độ TNXP theo Quyết định số 40 của TTCP

VI. CÔNG TÁC QLNN VỀ HỘI QUẦN CHÚNG

- Quyết định Thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT xã Thạnh Trị,Thạnh Nhựt, Vĩnh Hựu, Thạnh Trị, Yên Luông.

- Công văn về việc trả lời 13 Hội da cam xã chưa đủ điều kiện là Hội có tính chất đặc thù. Công văn phúc đáp thị trấn Vĩnh Bình về kinh phí Hội đặc thù. Công văn thống nhất tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu nhân sự BCH, Ban kiểm tra Hội Làm vườn Gò Công Tây. Công văn giải quyết dứt điểm hồ sơ các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.Công văn hưởng chế độ thù lao đối với các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UVTT Hội Cựu TNXP và Ban Liên lạc CTKC huyện

 -Công văn gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh về việc xin chủ trương thống nhất tổ chức Đại hội Đại biểu Ban Liên lạc Cựu tù kháng chiến huyện Gò Công Tây lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019). Cho phép và phê duyệt Điều lệ Hội Châm cứu huyện Gò Công Tây được tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014-2017. Phê duyệt Điều lệ Ban liên lạc Cựu tù kháng chiến huyện Gò Công Tây 2104-2019. Chấp thuận cho Hội Làm Vườn và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội NK 2014-2019.

VII. CÔNG TÁC TÔN GIÁO

-Công văn chấp thuận cho Chùa Kim Long xã Vĩnh Hựu tổ chức Lễ Khánh Thành. Hướng dẫn các chức sắc tôn giáo trong huyện chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo.

-Công Văn gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh cho Chùa Bửu Huệ xã Vĩnh hựu huyện Gò Công Tây sửa chửa Đại trùng tu. Công văn cho phép Thi giáo lý Cư sỹ phật tử chào mừng Lễ Phật Đản (VessK) PL 2558-DL 2014. Công văn cho phép Ông Trần Văn Kỷ xã Bình Phú được phép tổ chức niệm phật tại gia. Báo cáo tình hình điểm nhóm tin lành trên địa bàn huyện. Báo cáo nhà, đất các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Gửi Sở Nội vụ. Báo cáo Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang về nhân thân, quá trình hoạt động của 7 thành viên Hội Thánh Cao đài Tiên Thiên xã Đồng Sơn đủ điều kiện Bổ nhiệm lại. Công văn về việc xin hợp thức hóa ngôi chùa Bửu Huệ tọa lạc tại xã Thạnh trị gửi Sở Nội vụ và UBND tỉnh cho ý kiến giải quyết, công văn cho phép chùa An Bửu Tự  đặt tượng Phật Bà Quan âm lộ thiên trong khuôn viên chùa. Công văn thống nhất cho Thánh tịnh Ngọc sắc Bửu Tòa xã Đồng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Cổng Chánh môn và Lễ kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Tam đài Thánh tịnh Ngọc sắc Bửu Tòa (1943-2014).

- Quyết định Cử 80 chức việc các Tôn giáo trên địa bàn huyện dự bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng –An ninh năm 2014. Quyết định thành lập Ban Quản lý lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng –An ninh năm 2014 cho chức việc các Tôn giáo trên địa bàn huyện.

- Tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang đến kiểm tra công tác quản lý tôn giáo trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

          VIII. CÔNG TÁC LƯU TRỮ

- Chỉnh lý hồ sơ tại Kho Lưu trữ huyện và Thường trực UBND huyện.

- Hỗ trợ các xã chỉnh lý tài liệu tích đóng.

- Công văn yêu cầu các phòng chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn Vĩnh Bình tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ. công văn yêu cầu các phòng chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn Vĩnh Bình báo công thống kê công tác VT-LT năm 2013. Công văn yêu cầu các phòng chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn Vĩnh Bình xây dựng kế hoạch và ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan theo Điều 13 Chương IV Thông tư 07/2012/TT-BNVngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ. Báo cáo Chi Cục Văn thư –lưu trữ tỉnh kết quả thống kê công tác VT-LT năm 2013. Công văn yêu cầu các phòng chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn Vĩnh Bình báo cáo kết quả thực hiện Thông tư 02/2010/TT-BNVngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ. Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Công văn yêu cầu các phòng ban chuyên môn và UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch VT-LT của UBND huyện Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Tiền Giang về ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đóng góp Dự thảo Dự thảo Quyết định Phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Báo cáo thống kê số liệu tài liệu tại Kho lưu trữ huyện gửi Chi Cục văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang.

+ Đoàn Kiểm tra Cục Văn thư, Lưu trữ Nhà nước và Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 tại Văn phòng HĐND và UBND huyện.

+ Quyết định Ban hành quy chế công tác Văn thư –Lưu trữ năm 2014 trên địa bàn huyện Gò Công Tây;

- Trong năm đã phục vụ cho hơn 35 lượt người đến khai thác tài liệu.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015

I. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

         Trong năm 2015 công tác CCHC tập trung một số nhiệm vụ sau:

         - Tiếp tục tuyên truyền về CCHC, công khai minh bạch các quy chế, quy định, quy trình về thủ tục hành chính, trình tự, lệ phí, thời gian giải quyết từng loại hồ sơ hành chính để cán bộ thực hiện đúng và nhân dân dể tiếp cận thực hiện.

          - Tiếp tục Tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

          - Xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015 của UBND huyện.

          - Tổ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Gò Công Tây kiểm tra đột xuất các phòng ban huyện và UBND các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

II. CÔNG TÁC NỘI VỤ

1.Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, các Hội:

-Tiếp tục kiện tòan củng cố nâng cao chất lượng họat động công tác Nội vụ cấp xã.

-Theo dõi tình hình tổ chức và quản lý Hội trên địa bàn huyện theo Nghị định 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 28/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung Quyết định 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

2.Đào tạo, bồi dưỡng:

-Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ theo Kế hoạch.

- Đánh giá kết quả công tác khảo sát cán bộ công chức cấp xã để tham mưu UBND huyện chỉ đạo và đề xuất với Sở Nội vụ về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã.

- Tham mưu UBND huyện hòan chỉnh danh sách bổ sung quy hoạch đào tạo cán bộ công chức, viên chức năm 2014-2015 để đạt chuẩn theo quy định.

3.Công tác cán bộ, công chức, viên chức:

-Giúp UBND huyện sắp xếp bố trí cán bộ của 1 số đơn vị theo yêu cầu.

-Chuẩn hóa đội ngủ công chức xã, đề xuất UBND huyện ra quyết định tuyển dụng cán bộ qua đào tạo vào các chức danh chuyên môn theo qui định.

4.Công tác Chính quyền địa phương:

-Thực hiện báo cáo số liệu cán bộ theo yêu cầu của Sở.

-Tiến hành kiểm tra công tác Nội vụ ở các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

III. CÔNG TÁC THANH NIÊN; QUY CHẾ DÂN CHỦ VÀ DÂN DẬN CHÍNH QUYỀN

- Xây dựng Kế hoạch phát triển công tác Thanh niên năm 2015.

- Ban hành công văn quy định về thi đua chuyên đề Quy chế Dân chủ ở cơ sở và “Dân vận khéo –Dân vận chính quyền năm 2015”.

IV. TÔN GIÁO

- Tiếp tục phối hợp với các ngành huyện, xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện giải quyết các đơn xin, văn bản đề nghị của các cơ sở tôn giáo, không để tồn đọng.

-Tiếp tục phối hợp với Mặt Trận và các ngành hướng dẩn các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo thực hiện đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.

V. VĂN THƯ, LƯU TRỮ

-Tiếp tục chỉnh lý tài liệu thu về từ Thường trực UBND huyện và Văn phòng HĐND – UBND huyện

-Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Ủy ban nhân các xã và thị trấn Vĩnh Bình.

-Phục vụ công tác khai thác tài liệu.

VI. THI ĐUA KHEN THƯỞNG

- Hướng dẫn các cá nhân và tập thể viết báo cáo thành tích đề nghị khen cao của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND; Quyết định 53/QĐ-UBND của UBND tỉnh về công tác thi đua khen thưởng năm 2015.

Trên đây là báo cáo những mặt công tác đạt được trong năm 2014 và những công tác trọng tâm năm 2015, Phòng Nội vụ báo cáo Sở Nội vụ, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo./.  

Tin liên quan

Liên kết Liên kết