Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy khai sinh
13/07/2020

Thời gian gần đây, thực hiện việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rất nhiều người dân phát sinh nhu cầu bổ sung ngày, tháng sinh trong các giấy tờ cá nhân như: Giấy chứng minh nhân dân (CMND) , sổ hộ khẩu (SHK) và một số giấy tờ khác, do trước đây giấy tờ cấp cho cá nhân chỉ thể hiện năm sinh không thể hiện ngày, tháng sinh (nhất là những cá nhân lớn tuổi).

 

Nếu muốn bổ sung được ngày, tháng sinh trong giấy tờ cá nhân như Giấy CMND thì phải có giấy tờ hộ tịch chứng minh, cụ thể là Giấy khai sinh. Tuy nhiên, có những trường hợp cá nhân còn Giấy khai sinh có đầy đủ ngày, tháng, năm sinh, nhưng có những trường hợp cá nhân không còn Giấy khai sinh (do mất, thất lạc) hoặc có Giấy khai sinh nhưng chỉ thể hiện năm sinh không có ngày, tháng sinh.

Do đó, phát sinh rất nhiều trường hợp yêu cầu bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy Giấy khai sinh (trong trường hợp còn Giấy khai sinh nhưng không có ngày, tháng sinh) hoặc yêu cầu đăng ký lại khai sinh kết hợp bổ sung ngày, tháng sinh (trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất và Bộ lưu khai sinh không còn).

Để đáp ứng yêu cầu phát sinh trong thực tế và vận dụng Luật Hộ tịch; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Công văn số 293/STP-HC&BTTP ngày 27/3/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang về việc hướng dẫn bổ sung ngày, tháng trong Giấy khai sinh. Phòng Tư pháp đã chỉ đạo công chức Hộ tịch các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định, cụ thể như sau:

1. Đối với thủ tục hành chính thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã tuân thủ thực hiện đúng trình tự, thủ tục được UBND tỉnh Tiền Giang công bố tại Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 16/11/2017.

2. Đối với việc bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy khai sinh thực hiện theo Hướng dẫn của Sở Tư pháp, cụ thể như sau:

- Trường hợp hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác có sự thống nhất về ngày, tháng sinh thì bổ sung theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác không thống nhất về ngày, tháng sinh thì nội dung về ngày, tháng sinh được xác định theo giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên (Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ).

- Trường hợp hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác cũng không có ngày, tháng sinh thì cách xác định như sau: Nếu người yêu cầu biết thông tin về ngày, tháng sinh của mình, người yêu cầu lập văn bản cam đoan về ngày, tháng sinh thì ngày, tháng sinh được xác định theo văn bản cam đoan. Trường hợp người yêu cầu không nhớ ngày, tháng sinh thì được xác định theo quy định của pháp luật hộ tịch (Nếu không xác định được ngày sinh thì ghi ngày đầu tiên của tháng sinh. Nếu không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01 của năm sinh).

 

 Huỳnh Lê - phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết