Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Bế giảng lớp lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa I năm 2019
03/05/2019

Ngày 25-4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Gò Công Tây tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2019. Đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ  - Phó Bí thư Huyện ủy đến dự lễ bế giảng.

 

Sau 8 ngày học tập, 59  học viên đến từ 20 đơn vị chi bộ xã, thị trấn, trường học và 10 chi bộ cơ quan trực thuộc huyện đã được tiếp thu 10 chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam...

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Phạm Nguyễn Hoàng Vũ cho rằng lớp học góp phần bổ sung lực lượng kế thừa cho Đảng bộ các cơ sở. Yêu cầu các học viên sau khi tham gia lớp Đảng viên mới phải có kế hoạch tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, tự thân phấn đấu tích cực, để nâng cao chất lượng đảng viên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.        

Kết thúc khóa học, có 78% học viên đạt loại khá và 22% học viên đạt loại giỏi đã được Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cấp giấy chứng nhận./.

 

                                   Kim Lan

Liên kết Liên kết