Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Họp hội đồng đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
31/01/2019

Chiều ngày 29-01-2019, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức họp Hội đồng đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Căn cứ vào Hướng dẫn số 47/HD-STP ngày 14/8/2017 của Sở Tư pháp Tiền Giang hướng dẫn điểm số, cách tính điểm và một số nội dung đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cụ thể, tiêu chí tiếp cận pháp luật gồm 5 tiêu chí thành phần: (1) Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; (2) Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; (3) Phổ biến, giáo dục pháp luật; (4) Hòa giải cơ sở; (5) Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

    Năm tiêu chí nêu trên gồm 25 chỉ tiêu với số điểm đánh giá tương ứng. Chẳng hạn như tiêu chí thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã gồm 5 chỉ tiêu (30 điểm); tiêu chí về phổ biến, giáo dục pháp luật gồm 9 chỉ tiêu (25 điểm); tiêu chí hòa giải cơ sở gồm 3 chỉ tiêu (10 điểm)...Tổng số điểm của các tiêu chí là 100 điểm.

   Để được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cấp xã phải đáp ứng đủ các điều kiện: (1) Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa; (2) Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I, từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II và từ 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại III; (3) Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên; (4) Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.

Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Gò Công Tây đã  báo cáo kết quả xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018  cụ thể như sau: có 11/11 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 gồm: Long Bình, Thạnh Nhựt, Bình Phú, Yên Luông, Bình Tân, Bình Nhì, Vĩnh Hựu, Đồng Sơn, thị trấn Vĩnh Bình, Đồng Thạnh, Thành Công./.

 

                                  Kim Lan

 

Liên kết Liên kết