Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Kết quả thực hiện chuyên đề thi đua “Nôngdân sản xuất, kinh doanh giỏi” 6 tháng đầu năm 2019
04/06/2019

Thực hiện Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất,kinh doanh giỏi” có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nông dân, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

 

Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Gò Công Tây được phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân huyện và Hội Nông dân các cấp, tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong năm trước, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế được nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện xác định. Đây là những việc làm thiết thực, gắn bó với nông dân, hướng mục tiêu vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nông sản theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện trong 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019,  là năm thứ 4 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2019-2021.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, trong đó có những hạn chế kéo dài trong nhiều năm như công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” có lúc, có nơi chưa đi vào chiều sâu, chưa phát huy được tính cộng đồng trong việc thực hiện các liên kết sản xuất - tiêu thụ; các mô hình ở nông thôn chưa mang tính bền vững, sản xuất thiếu tính tập trung còn phân tán nên sản phẩm làm ra không đủ sức cạnh tranh, các hoạt động hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu; việc nhân rộng các mô hình còn chậm do trình độ dân trí và điều kiện sản xuất của các hộ không đồng đều, nhiều hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, phương thức cá thể, tự phát; nông sản hàng hóa đầu ra không ổn định, nguồn vồn hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế còn hạn chế; việc liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi, gắn với bao tiêu sản phẩm chưa tốt,... cần phải khắc phục. Một số giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

1. Tiếp tục gắn kế hoạch thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2019-20121 với thực hiện các đề án “Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng đến năm 2025” và kế hoạch liên ngành thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2019-2021” bằng những việc làm cụ thể để đưa chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trong 6 tháng cuối năm 2019 đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự lan tỏa, tránh hình thức, qua loa.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ,h ội viên nông dân về phát triển kinh tế, động viên nông dân quyết tâm vượt khó vươn lên.

3. Tập trung đẩy mạnh việc liên kết, liên doanh hướng tới việc phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên các lĩnh vực nhằm tạo ra sự liên kết trong nông dân khi sản xuất, chăn nuôi tạo ra sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường; khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chú ý mô hình nông nghiệp hữu cơ; phát huy các lợi thế của địa phương, từng hộ gia đình để mở rộng sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, ngành nghề theo hướng sản xuất hàng hoá lớn; sản xuất phải gắn liền với bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục phối hợp thực hiện liên kết cánh đồng lớn sản xuất lúa, phát triển cây thanh long, rau màu an toàn,...; đề xuất các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn vì sức khỏe cộng đồng để đề xuất hỗ trợ về phương thức, kinh phí hoạt động từng mô hình.

4. Đẩy mạnh việc kiện toàn các tổ liên ngành vay vốn, tiếp tục hỗ trợ nông dân vay vốn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Triểnkhai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2021 theo kinh phí đã được phê duyệt, đảm bảo đúng hướng dẫn, đối tượng và sử dụng vốn đúng mục đích.

5. Tập trung lãnh đạo, hoàn thành công tác đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới và sản xuất nôngnghiệp theo kế hoạch đề ra. Hoàn thành việc nghiệm thu, quyết toán, giải ngân các tuyến kênh thủy lợi nội đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ tưới tiêu sản xuất và phòng, chống thiên tai năm 2019.

Thực hiện Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất,kinh doanh giỏi” có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nông dân, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện./.

 

                                             Kim Lan

Liên kết Liên kết