Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
09/09/2020

 

Chiều ngày 04/9/2020, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Dự hội nghị có các đại biểu là Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Hiệu trưởng các trường PTTH; lãnh đạo UBND, UBMTTQ, công chức Tư pháp; Trưởng Công an; Trưởng Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (hơn 95 đại biểu dự).

Quang cảnh Hội nghị

Trong Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật đã triển khai những nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,trong đó tập trung vào các nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản như: Tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; Bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; Bổ sung một số hình thức VBQPPL (hình thức Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hình thức thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ); Sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; Quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; Quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo VBQPPL; Quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương; Quy định rõ các trường hợp một VBQPPL được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều VBQPPL do cùng cơ quan ban hành; Bổ sung trường hợp ngưng hiệu lực của VBQPPL. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu từ ngày 01/01/2021.

 Bên cạnh đó, Báo cáo viên pháp luật đã nêu những nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Giám định Tư pháp, Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Giám định Tư pháp năm 2012 về phạm vi giám định tư pháp; nguyên tắc thực hiện giám định; hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp gắn với cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; quyền và nghĩa vụ của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; tổ chức giám định tư pháp công lập; điều kiện thành lập Văn phòng giám định tư pháp; công nhận và đăng tải danh sách người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; quyền và nghĩa vụ của người trưng cầu giám định; quyền và nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định; quyền và nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định; trưng cầu giám định; thời hạn giám định; văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định; kết luận giám định; hồ sơ giám định; chi phí giám định; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý (Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đối với công tác giám định tư pháp; trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với công tác giám định tư pháp. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Kết thúc hội nghị đồng chí chủ trì hội nghị yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn chọn lọc những nội dung sửa đổi, bổ sung những văn bản luật trên triển khai lại cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông suốt./.       

               

Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết