Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
15/05/2020

 

Sáng ngày 08/5/2020, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đại biểu là Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Hiệu trưởng các trường PTTH; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện; lãnh đạo UBND, UBMTTQ, công chức Tư pháp; Công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (hơn 100 đại biểu dự).

Trong Hội nghị Báo cáo viên pháp luật đã triển khai những nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản như: công chức và phân loại công chức; tuyển dụng công chức; các quy định sửa đổi, bổ sung liên quan đến ngạch công chức; sửa đổi, bổ sung trong đánh giá công chức; các nội dung về xử lý kỷ luật công chức (trong đó chú trọng việc xử lý vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu); đối với Luật Viên chức tập trung vào những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng làm việc; đánh giá viên chức; chế độ thôi việc; xử lý kỷ luật đối với viên chức vi phạm và những nội dung sửa đổi, bổ sung về chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, Báo cáo viên pháp luật đã nêu những nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương như: nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong quản lý về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng; nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ; nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ; cơ cấu tổ chức bộ, cơ quan ngang bộ; hình thức hoạt động của Chính phủ; nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hội đồng nhân dân, tiêu chuẩn của đại biểu hội đồng nhân dân; cơ quan chuyên môn thuộc UBND; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương; phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương; ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí của đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn chọn lọc những nội dung sửa đổi, bổ sung những văn bản luật trên triển khai lại cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân thông suốt; nghiên cứu kỹ những nội dung của luật gắn với đơn vị, địa phương mình nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện./.                    

     

Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết