Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thư viện năm 2019, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại
20/03/2020

 

Sáng ngày 13/3/2020, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thư viện năm 2019, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.

Dự hội nghị có các đại biểu là đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Hiệu trưởng các trường phổ thông trung học, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, công chức Tư pháp; công chức Văn hóa - Thông tin,Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (hơn 80 đại biểu dự).

Đại biểu dự Hội nghị

Luật Thư viện gồm có 06 Chương, 52 Điều. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Luật quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện. Luật Thư viện ban hành đã cụ thể hóa các chế định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp năm 2013 về quyền tiếp cận thông tin, quyền thụ hưởng và tiếp cận các giá trị văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa. Bên cạnh đó Luật Thư viện ban hành tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam phát triển, khẳng định vai trò của thư viện trong phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục của đất nước, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Trong Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật Thư viện. Bên cạnh đó, Báo cáo viên triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí được ủy quyền chủ trì hội nghị Huỳnh Văn Triều - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn chọn lọc những nội dung cơ bản của Luật Thư viện triển khai lại cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân thông suốt; nghiên cứu kỹ những nội dung của luật để đi vào thực hiện khi luật có hiệu lực thi hành đồng thời nghiên cứu tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 196/2020/NĐ-CP và Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính Phủ./.

 

                                             

Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết