Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng
31/05/2018

Thanh tra huyện đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phân công Báo cáo viên thực hiện tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức và nhân dân cho 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

               Cán bộ, công chức và nhân dân xã Thạnh Nhựt dự tuyêntruyền
                                           pháp luật KN-TC, phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày05/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luậtvề tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trên địabàn huyện Gò Công Tây. Thanh tra huyện đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáodục pháp luật huyện phân công Báo cáo viên thực hiện tuyên truyền pháp luật khiếunại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức và nhân dân cho 11 xã,thị trấn trên địa bàn huyện (trừ 02 xã: Vĩnh Hựu và Đồng Thạnh do tỉnh tổ chứctuyên truyền).

Theo đó, từ ngày 01/5 đến ngày29/5/2018, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện phụ trách tuyên truyền cho mỗi xã,thị trấn 01 lớp về pháp luật khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Qua tổchức mỗi lớp có hơn 50 cán bộ, công chức và nhân dân tham dự.

Kinh phíthực hiện từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước trong thực hiện Đề án “Tiếptục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã,thị trấn” năm 2018 do Thanh tra huyện chủ trì tham mưu giúp UBND huyện tổ chứcthực hiện.

Nhìnchung, việc tổ chức tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo, phòng chống thamnhũng đã góp phần tạo sựchuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôntrọng và sự chấp hành nghiêm chỉnh Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chốngtham nhũng của cán bộ, nhân dân ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện, góp phầnngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninhchính trị và trật tự an toàn xã hội; giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúngquyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệmcủa mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáođã có hiệu lực pháp luật./.

Trần Thị Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây


Liên kết Liên kết