Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổng kết công tác ngành Văn hóa – Thông tin và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017
16/01/2018

Qua khảo sát, kiểm tra, thẩm định năm 2017, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 01 chợ văn hóa, 66/66 ấp, khu phố được tái công nhận ấp, khu phố văn hóa, 28 cơ sở thờ tự văn hóa, 32 con đường văn hóa.

                               Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyệnGò Công Tây khen thưởng
                                           cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Văn hóa - Thông tin
Năm2017, được sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và sự chỉ đạo của SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp chặtchẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, công tácVăn hóa – Thông tin trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa” gắnvới phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồngdân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóaxã hội trên địa bàn. Việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ được thực hiện theonếp sống văn minh. Các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao hoạt động thườngxuyên có hiệu quả.
Hệ thống Thư viện, nhà Truyền thống hoạt động thường xuyên,đáp ứng yêu cầu phục vụ. Công tác gia đình được đẩy mạnh. Các hoạt động vănhóa, thông tin, thể dục thể thao được các cấp, các ngành, các đoàn thể, địaphương quan tâm tổ chức thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vănhóa và thông tin được tăng cường, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan đượcđẩy mạnh.

Quakhảo sát, kiểm tra, thẩm định năm 2017, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn văn hóanông thôn mới, 01 chợ văn hóa, 66/66 ấp, khu phố được tái công nhận ấp, khu phốvăn hóa, 28 cơ sở thờ tự văn hóa, 32 con đường văn hóa. Năm 2017, qua bình xéttoàn huyện có 89,59% gia đình đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa…

Nhândịp này, 04 tập thể và 08 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện biểu dương khenthưởng đạt thành tích trong công tác Văn hóa – Thông tin./.

 Tin, ảnh: Kiều Tước Nguyên

Liên kết Liên kết