Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2021
25/10/2019

 

Chiều ngày 16/10/2019, ông Đinh Tấn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã chủ trì buổi làm việc với thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện về triển khai kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2021.

 

Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình mang tính tổng thể trong phát triển kinh tế xã hội của huyện theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Gò Công Tây quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2021.

Chiều ngày 16/10/2019, ông Đinh Tấn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã chủ trì buổi làm việc với thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện về triển khai kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2021.

Ông Đinh Tấn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì buổi làm việc

với Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện

Trên địa bàn huyện Gò Công Tây có 12 xã tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình đến nay huyện có 07/12 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ ra mắt thêm 01 xã nữa nâng tổng số xã là 8/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ước đến cuối năm 2019, số tiêu chí bình quân/xã đạt 17,58 tiêu chí/xã.

Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống giao thông nông thôn, trường học, các thiết chế văn hoá thể thao cơ sở, môi trường xanh, sạch đẹp…tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn của huyện từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh;  Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng dần, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nhất là các sản phẩm thế mạnh của huyện (lúa gạo, chăn nuôi, rau màu…). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả cao như thanh long, dừa, bưởi... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn cải thiện rõ rệt. Hiện tỷ lệ hộ nghèo 2,77% giảm 6,24% so với năm 2011 (9,01%). Thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện đạt 48 triệu đồng/người/năm.

Mục tiêu của huyện, tiếp tục chỉ đạo 4 xã còn lại ra mắt xã nông thôn mới vào năm 2020. Như vậy, nếu đúng theo kế hoạch thì cuối năm 2020, huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được cùng với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Gò Công Tây đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2021.

Ông Ngô Văn Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng xây dựng nông thôn mới huyện thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Hiện huyện Gò Công Tây tự đánh giá hiện đạt được 4/9 tiêu chí, đó là: tiêu chí 3 thủy lợi, tiêu chí 6 sản xuất, tiêu chí 8 an ninh trật tự, tiêu chí 9 chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí 1 quy hoạch, tiêu chí 2 giao thông, tiêu chí 4 điện, tiêu chí 5 y tế - văn hóa- giáo dục, tiêu chí 7 môi trường đồng thời đề ra giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt phấn đấu hoàn thành để huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2021.

Kết thúc buổi làm việc, Ông Đinh Tấn Hoàng phát biểu chỉ đạo như sau:

Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho huyện Gò Công Tây vào lộ trình ra mắt huyện nông thôn mới vào năm 2021, nhiệm cụ đặt ra trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sự vào cuộc của nhân dân trên địa bàn huyện để cùng chung sức xây dựng huyện nông thôn mới. Giao Thường trực Ban chỉ đạo XD NTM huyện tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo huyện, phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách và thành lập các tiểu ban cùng tham gia thực hiện chương trình trong đó giao tiểu ban tuyên truyền xây dựng nội dung tuyên truyền, đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả truyền thông về xây dựng nông thôn mới đảm bảo thông tin các tiêu chí huyện nông thôn mới đến với người dân. Các ngành phụ trách tiêu chí huyện nông thôn mới phải nắm vững chắc các hướng dẫn các tiêu chí phụ trách, chủ động liên hệ các sở ngành tỉnh để hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện để sớm hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới: Hoàn thành công tác lập quy hoạch tổng thể vùng huyện, danh mục công trình giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường, tăng cường duy trì an ninh trật tự trên địa bàn huyện, không để xãy ra các trường hợp khiếu kiện; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng trọt và chăn nuôi, tổ chức sản xuất có kế hoạch, bố trí mùa vụ thích hợp,  hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện hoàn thành tiêu chí sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân./.

 

                                                                                        Ngọc Sương

 

Liên kết Liên kết