Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện
13/05/2019

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Theo đó, từ ngày 03/5/2019 đến ngày 9/5/2019 Đoàn hiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính được thành lập trên cơ sở Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện tiến hành kiểm tra một số cơ quan, ngành cấp huyện và một số đơn vị xã, thị trấn.

Theo Kế hoạch kiểm tra sẽ kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính niên độ từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 và chú trọng việc tổ chức, thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu người có thầm quyền ban hành còn tồn đọng từ năm 2017 trở về trước.

Qua kiểm tra thực tế 04 cơ quan, ngành cấp huyện và 04 đơn vị xã, thị trấn cho thấy tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan, các ngành huyện và xã, thị trấn triển khai tương đối đồng bộ, mức độ tuân thủ pháp luật của cá nhân, tổ chức có nhiều chuyển biến, việc kiểm tra đã giúp cho công tác xử lý vi phạm hành chính từng bước đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả tích cực. Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện và đóng góp để đơn vị được kiểm tra chấn chỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Sau kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo kết quả kiểm tra đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các đơn vị được kiểm tra nói riêng và tổ chức thực hiện chung cho các đơn vị còn lại trên địa bàn huyện./.

                                           

Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết