Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện
23/07/2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-STP ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Gò Công Tây.  Theo đó, từ ngày 14/7/2020 đến ngày 21/7/2020 Đoàn hiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính được thành lập trên cơ sở Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện tiến hành kiểm tra một số cơ quan, ngành cấp huyện và một số đơn vị xã, thị trấn.

Quang cảnh kiểm tra tại UBND thị trấn Vĩnh Bình

Theo Kế hoạch kiểm tra sẽ kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính niên độ từ ngày 01/7/2019 đến 02/7/2020 và chú trọng việc tổ chức, thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu người có thầm quyền ban hành còn tồn đọng trước năm 2020.

Qua kiểm tra thực tế 02 cơ quan, ngành cấp huyện và 06 đơn vị xã, thị trấn cho thấy tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan, các ngành huyện và xã, thị trấn triển khai tương đối đồng bộ, mức độ tuân thủ pháp luật của cá nhân, tổ chức có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, qua kiểm tra một số cơ quan, đơn vị vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế trong công tác xử lý hành chính như: Lực lượng trực tiếp thực hiện, tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính còn mỏng (nhất là lực lượng Công xã); lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm nhiều cho công tác này nên dẫn đến việc chỉ đạo tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành có hiệu lực thi hành còn thấp; trong quá trình xử lý nghiệp còn sai sót (quá trình lập biên bản, nội dung quyết  định); một số đơn vị chưa quản lý chặt chẽ đối với hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Việc kiểm tra đã giúp cho công tác xử lý vi phạm hành chính từng bước đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả tích cực. Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện và đóng góp để đơn vị được kiểm tra chấn chỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Sau kiểm tra Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo kết quả kiểm tra đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các đơn vị được kiểm tra nói riêng và tổ chức thực hiện chung cho các đơn vị còn lại trên địa bàn huyện./.

 

                                                 Huỳnh Lê – phòng Tư pháp  

Liên kết Liên kết