Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
05/06/2020

Năm 2020, trên cơ sở kết quả đạt được về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2019, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới và nhiệm vụ chính trị được giao

Tiếp tục triển khai công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và yêu cầu của hoạt động quản lý Nhà nước, chú trọng là tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được thông qua nhằm giúp người dân tiếp cận toàn diện các thông tin mang tính chính thống, tạo sự đồng thuận xã hội, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với thông tin xuyên tạc, bịa đặt với mục đích xấu, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và xã hội vào Hiến pháp và pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin gắn với triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn huyện. Cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL ở cấp mình; triển khai nhân rộng mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả đã được thực hiện trong thời gian qua nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Mặt khác, Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu cấp xã kịp thời củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên tại các ấp, khu phố; rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động hòa giải ở từng địa bàn xã, thị trấn. Phòng Tư pháp cùng các phòng ban, ngành và cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện. Kiện toàn Hội đồng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của huyện khi có sự thay đổi về nhân sự đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chú trọng đối với các xã chuẩn bị ra mắt nông thôn mới năm 2020./.

 

 

                                                   Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp 

Liên kết Liên kết