Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây- Chú trọng quan tâm các chính sách phát triển mô hình kinh tế tập thể
28/07/2020

 

Kết quả thực thế đã chứng minh, hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trong thời gian qua trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã có những đóng góp tích cực trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội và thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. Với 20 Hợp tác xã (HTX) đang hoạt động có hiệu quả, có thể khẳng định rằng, kinh tế tập thể trên địa bàn huyện thể hiện được vai trò, vị trí trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

Mô hình rau sạch ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Trị

Tuy nhiên, kinh tế tập thể vẫn còn nhiều hạn chế như: Các cơ chế, chính sách được ban hành chưa thực sự đi vào cuộc sống, các hợp tác xã vẫn còn yếu kém về cơ sở vật chất, nhất là về năng lực, trình độ quản lý; hoạt động của các hợp tác xã thiếu gắn kết với nhau, với cộng đồng doanh nghiệp, chưa có sự liên kết chặt chẽ, bền vững trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, trình độ lao động, quản lý của hợp tác xã còn yếu, hầu hết quy mô nhỏ, ít vốn, công nghệ còn thấp và chưa liên kết được với các doanh nghiệp uy tín để tổ chức sản xuất, nhất là tìm thị trường, bao tiêu sản phẩm… Theo thống kê đến nay, huyện Gò Công Tây đã được quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hệ thống HTX rất tốt. Thực hiện theo Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các HTX như: HTX Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh xã Bình Tân, HTX Rau an toàn Thạnh Hưng xã Thạnh Trị, HTX Thương mại – Dịch vụ PHú Quới xã Yên Luông đã được hỗ trợ xây nhà xưởng với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. HTX Nông nghiệp - Dịch vụ Nông thôn Bình Trung được đầu tư công trình nước sinh hoạt với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng... Đây là những tín hiệu rất khả quan, tuy nhiên vẫn còn nhiều HTX đang hoạt động kinh doanh tương đối tốt vẫn chưa được hỗ trợ do điều kiện chưa đáp ứng đủ các quy định theo Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Huyện Gò Công Tây cũng đã có đề xuất với tỉnh để giảm bớt các điều kiện để các HTX thuận lợi tiếp cận vốn hoạt động có hiệu quả hơn.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới tại HTX Nông nghiệp Hòa Thạnh xã Bình Tân

 Để kinh tế tập thể ở huyện Gò Công Tây không ngừng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với định hướng chung của Đảng, Nhà nước, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về Luật Hợp tác xã năm 2012, hiểu rõ vai trò và lợi ích của tổ chức hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung.  Có kế hoạch nghiên cứu để ban hành thêm các chính sách mang tính địa phương để tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, phù hợp với nhu cầu, điều kiện và trình độ phát triển của các hợp tác xã, phù hợp với khả năng nguồn lực của ngân sách.

 Tập trung chỉ đạo kiện toàn các loại hình hợp tác xã, nhất là những hợp tác xã yếu kém, những HTX không đủ điều kiện, ngừng hoạt động thì kiên quyết giải thể, tiến hành thành lập các tổ hợp tác. Quan tâm hướng dẫn, thành lập các tổ hợp tác được UBND cấp xã chứng thực để đảm bảo quyền lợi và hợp tác phát triển kinh tế của tổ hợp tác và các thành viên.

 Đánh giá lại các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả để có cơ sở nhân rộng trên địa bàn toàn huyện, lựa chọn một số hợp tác xã có quy mô phù hợp để hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết chuỗi với doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã; tăng cường tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển hợp tác xã.

  Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong phát triển kinh tế tập thể. Cấp ủy và chính quyền các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động thành viên tham gia hợp tác xã, đưa Luật Hợp tác xã năm 2012 vào cuộc sống.

 Những kết quả đạt được của kinh tế tập thể trong những năm qua là rất quan trọng, cần tiếp tục phát huy. Với sự quyết liệt, không ngừng sáng tạo vươn lên của các HTX, tổ hợp tác, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước với những chính sách thiết thực, phù hợp, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, kinh tế tập thể trên địa bàn huyện tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong phát triển kinh tế địa phương.

 

                                                                                                Kim Lan

Liên kết Liên kết