Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
20/01/2021

Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chiều ngày 14/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây mở hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021. Hội nghị với sự chủ trì và chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thanh Bình -  Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây, đồng chí Phan Quang Châu - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, cùng sự tham dự của các đồng chí là đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

Công tác Tư pháp ở địa phương nhận được sự quan tâm lớn của lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện; sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Trong năm 2020, ngành Tư pháp huyện Gò Công Tây đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm theo kế hoạch như: công tác ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; công tác Hành chính - Tư pháp, quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Khen thưởng trong hội nghị

Trong hội nghị, các đơn vị xã, thị trấn đã tham gia phát biểu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cũng như có những kiến nghị để chủ trì hội nghị chỉ đạo thực hiện trong năm 2021. Trong hội nghị tổng kết, UBND huyện quyết định khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp - Hộ tịch năm 2020 nhằm động viên khích lệ tinh thần cho những tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua do ngành Tư pháp phát động ngay từ đầu năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo phòng Tư pháp huyện tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021 thuộc phạm vi quản lý của huyện, đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đổi với UBND cấp xã, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tham mưu UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ Tư pháp cơ sở năm 2021 trong đó chú trọng công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính: kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính; công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải đi vào chiều sâu, đúng đối tượng; chú trọng biến động của hòa giải viên để kịp thời đưa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của công chức....

 

Huỳnh Lê-  phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết