Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Vĩnh tuyên truyền và thực hiện về nâng mức vay và thời gian vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo
11/03/2019

Thực hiện theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội và Văn bản số 866/NHCS-TDNN ngày 22/02/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội về việc nâng mức cho vay và thời hạn vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, và hộ mới thoát nghèo kể từ ngày 01/03/2019 và Công văn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền của Ủy ban nhân dân huyện Gò Gông Tây.

 

Xã Long Vĩnh xây dựng Kế hoạch triển khai trong nội bộ cán bộ và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo nắm rõ để thực hiện.

Theo đó, các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ quy định mức cho vay tối đa không vượt quá mức cho vay áp dụng đối với chương trình cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ được nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải đảm bảo tiền vay, cụ thể như sau:

- Nâng mức vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ cận nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không đảm bảo tiền vay.

- Nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng/ hộ vay không phải đảm bảo tiền vay.

- Nâng thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo được nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng.

Trường hợp hộ vay thuộc đối tượng các chương trình tín dụng nêu trên đang sử dụng vốn có hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng định kỳ theo thỏa thuận, tham gia tiền gởi tiết kiệm định kỳ hàng tháng, nếu có nhu cầu vay thêm vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thì có thể vay bổ sung nhưng dư nợ không vượt quá 100 triệu đồng/hộ.

Quyết định này được tổ chức triển khai thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn, góp phần cùng chính quyền địa phương xóa nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, sớm hoàn thành chủ trương xây dựng xã nông thôn mới./.

 

   Thanh Xuân

Liên kết Liên kết