Skip to Content

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Thông báo 282/TB-UBND 04-10-2021 Thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp bàn về khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Gò Công Tây
Thông báo 280/TB-UBND 01-10-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho học sinh đi học trở lại
Thông báo 275/TB-UBND 29-09-2021 Thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp các ngành, các xã về kế hoạch khôi phục sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Gò Công Tây (ngày 27/9/2021)
Thông báo 268/TB-UBND 17-09-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nhân dân huyện tại cuộc họp chuẩn bị các điều kiện cho học sinh các cấp đi học trở lại
Quyết định 39/2021/QĐ-UBND 13-09-2021 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thông báo 266/TB-UBND 13-09-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động kinh tế tập thể xã Bình Nhì
Thông báo 265/TB-UBND 13-09-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi khảo sát, đánh gía tình hình hoạt động kinh tế tập thể xã Đồng Sơn
Quyết định 03/2021/QĐ-UBND 09-09-2021 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 15/07/2014 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Gò Công Tây
Thông báo 260/TB-UBND 07-09-2021 Thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp về việc thẩm định phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Gò Công Tây
Quyết định 02/2021/QĐ-UBND 24-08-2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Gò Công Tây

Thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện Thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết