Skip to Content

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 64
  Tổng lượt truy cập: 1279311

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm thấy 145 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
39/2021/QĐ-UBND 13-09-2021 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
03/2021/QĐ-UBND 09-09-2021 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 15/07/2014 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Gò Công Tây 0-lượt Xem
02/2021/QĐ-UBND 24-08-2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Gò Công Tây 0-lượt Xem
02/2021/QĐ-UBND 24-08-2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Gò Công Tây 3-lượt Xem
01/2021/QĐ-UBND 12-08-2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây 0-lượt Xem
01/2021/QĐ-UBND 12-08-2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây 0-lượt Xem
31/2021/QĐ-UBND 10-08-2021 Quyết định ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
62/2021/NĐ-CP 29-06-2021 Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú 0-lượt Xem
2/2021/TT-BNV 11-06-2021 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 0-lượt Xem
52/QĐ-UBND 19-01-2021 Công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ 2-lượt Xem
68/2020/QH14 13-11-2020 Luật Cư trú 0-lượt Xem
45/2020/NĐ-CP 08-04-2020 Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 0-lượt Xem
242/QĐ-UBND 19-02-2020 Quyết định công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây hết hiệu lực toàn bộ 1-lượt Xem
22/2019/TT-BXD 31-12-2019 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng 0-lượt Xem
20/2019/TT-BXD 31-12-2019 Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý chi tiết quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 0-lượt Xem

Liên kết Liên kết