Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Tổ chức hành chánh Tổ chức hành chánh

A. Ủy ban nhân dân huyện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - Khu phố 4 - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang

- Chủ tịch: Đinh Tấn Hoàng
     Điện thoại:0918937602 
     Email: dinhtanhoang@tiengiang.gov.vn

- Các Phó Chủ tịch:   

         + Ông Nguyễn Thanh Tuấn
              Điện thoại:0919396402 
              Email:nttuan@tiengiang.gov.vn
           + Ông Trần Hoàng Nhật Nam
              Điện thoại: 0983351910
              Email: tranhoangnhatnam@tiengiang.gov.vn

          Email:tranhoangnhatnam@tiengiang.gov.vn   
           + Ông Lê Văn Nê
              Điện thoại: 0988152408
              Email: levanne@tiengiang.gov.vn


  B. Các phòng, ban chuyên môn

1. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - Khu phố 4 - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang.
Số điện thọai: 073. 3838722 - 3838374 - Fax: 073. 3838374.
Email: gocongtay@tiengiang.gov.vn
Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Thảnh
Điện thoại: 0968148464
Email: 
    Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
 2. PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - Khu phố 4 - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 073. 3838705 – 3506468
Trưởng phòng: Trần Chí Hiền
Điện thoại:
Email: 
   Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.”
 3. PHÒNG TƯ PHÁP
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - Khu phố 4 - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang.
Số điện thoại: 073. 3838307.
Email: Gocongtay.ptp@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng:Huỳnh Văn Triều
Điện thoại: 0949564018
Email: huynhvantrieu@tiengiang.gov.vn
   Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.
 4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - Khu phố 4 - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang.
Số Điện thoại: 073.3838333 - 3838766 - 3838703.
Email: Gocongtay.ptckh@tiengiang.gov.vn
Phó Trưởng phòng:Lê Văn Nhiệm
Điện thoại:0919042080
Email: levannhiem@tiengiang.gov.vn 
    Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
 5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - Khu phố 4 - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang.
Số Điện thoại: 073.3838453.
Email: GoCongTay.ptnmt@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng: Châu Anh Vũ
Điện thoại: 0917144385
Email: chauanhvu@tiengiang.gov.vn
   Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ
 6. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - Khu phố 4 - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang.
Điện thọai: 073.3537094 – 3838358
Email: GoCongTay.pldtbxh@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng: Trần Văn Tam
Điện thoại: 0165 618  4202
Email: tvtam@tiengiang.gov.vn
   Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
 7. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - ấp Thượng - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang.
Số điện thoại 073.3838331 – 3537050. 
Email: GoCongTay.pvhtt@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng: Lê Nhất Nam
Điện thoại: 0988152351
Email: lenhatnam@tiengiang.gov.vn
    Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính - viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh, báo chí, xuất bản.
 8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - Khu phố 4 - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 073. 3838318 – 3838116
Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Kim Hương
Điện thoại: 0914651602
    Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
 9. PHÒNG Y TẾ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - Khu phố 4 - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang.
Số Điện thoại: 073.3538687.
Email: GoCongTay.pyte@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng: Trần Sơn Lâm
Điện thoại:0918938503
Email: transonlam@tiengiang.gov.vn
    Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
  10.THANH TRA HUYỆN
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - Khu phố 4 - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 073. 3838344. 
Email: Gocongtay.thanhtra@tiengiang.gov.vn
Chánh Thanh tra: Nguyễn Thanh Hoàng
Điện thoại: 01656313038
Email: 
    Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 11. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - Khu phố 4 - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 073. 3838321.
Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Nam
Điện thoại: 01228800118
Email: nguyenxuannam@tiengiang.gov.vn
    Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
 12. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn - Khu phố 4 - thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang.
Số Điện thoại: 073.3838314 - 3538812.
Email: GoCongTay.pnnptnt@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng: Ngô Văn Dũng
Điện thoại: 0919686565
Email:
     Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn

C. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Bình
           Địa chỉ:ấp Đông, thị trấn Vĩnh Bình
           Số điện thoại: 073. 3839977
  - Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt
           Địa chỉ: Ấp Bình Trung xã Thạnh Nhựt
           Số điện thoại: 073. 3997002

- Ủy ban nhân dân xã Bình Nhì
           Địa chỉ: ấp Bình Đông Trung , xã Bình Nhì
           Số điện thoại: 3838304

- Ủy ban nhân dân xã Đồng Thạnh
           Địa chỉ: Ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh
           Số điện thoại: 073. 3524279

- Ủy ban nhân dân xã Đồng Sơn
           Địa chỉ: Ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn
           Số điện thoại: 073. 3524265

- Ủy ban nhân dân xã Bình Phú
           Địa chỉ: ấp Bình Phú, xã Bình Phú
           Số điện thoại: 073. 3532065

- Ủy ban nhân dân xã Thành Công
           Địa chỉ: ấp Thành Nhứt, xã Thành Công
           Số điện thoại: 073. 3891173

- Ủy ban nhân dân xã Yên Luông
           Địa chỉ: ấp Long Bình, xã Yên Luông
           Số điện thoại: 073. 3523789

- Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị
           Địa chỉ: ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị
           Số điện thoại: 073. 3838353

- Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hựu
           Địa chỉ: ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu
           Số điện thoại: 073. 3545371

- Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh
           Địa chỉ: ấp Thới An A, xã Long Vĩnh
           Số điện thoại: 073. 3830500

- Ủy ban nhân dân xã Long Bình
           Địa chỉ: ấp Hoà Phú, xã Long Bình
           Số điện thoại: 073. 3830000

- Ủy ban nhân dân xã Bình Tân
           Địa chỉ: ấp Thuận Trị, xã Bình Tân
           Số điện thoại: 073. 3830001

Liên kết Liên kết