Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tổng kết năm 2014
25/02/2015

BÁO CÁO

Báo cáo tình hình thực hiện XDCB năm2014

và phương hướng nhiệm vụ 2015


I. Tình hìnhthực hiện công trình năm 2014:

- Tổng số công trình thực hiện trong năm là 70 côngtrình. Trong đó có 8 công trình chuyển tiếp và 62 công trình triển khai mới.

- Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2014 giao cho BQL theodõi thực hiện đến nay là  86,432 tỷ đồng.

- Thực hiện trong năm 2014: Khối lượng thực hiện là 92.034tỷ đồng đạt 108,17% so với KH vốn giao.

- Giải ngân là 85,965/86,432  tỷ đồng đạt 99,45 % so kế hoạch vốn giao. (doVốn Tín dụng ưu đãi thực hiện giảm so với KH vốn là 467 triệu).

- Cuối năm 2014 hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 66/70công trình, còn 4 công trình đang thi công. (Đường Huyện 16C, Trường THCS LongBình, Trường MG Thành Công và MG Long Vĩnh)

Kết quả thực hiện từng nguồn vốn như sau:

1.Công trìnhthuộc vốn ngân sách tỉnh: 4 công trình

- Đường huyện 20: là công trình chuyển tiếp đã hoànthành nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 2/2014, vốn giao là 740 triệu đồng, đãthanh toán đủ vốn cho công trình và hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt quyếttoán.

- Đường Huyện 16C: Hiện đang thi công tiến độ 70%, vốngiao năm 2014 là 5,5 tỷ đồng. Giải ngân đạt 100% KH giao. Công trình chuyển tiếp sang năm 2015 (hoàn thành theohợp đồng 22/02/2015).

-Nhà làm việc Khối Đảng: Hiện đã hoàn thành nghiệm thuđưa vào sử dụng. Giải ngân năm 2015 tỉnh giao KH thanh toán nợ.

-Trường THCS Long Bình: Đang thi công đạt 30%, vốngiao năm 2014 là 9 tỷ đồng. Giải ngân đạt 100% KH giao. Công trình chuyển tiếpsang năm sau, thời gian hoàn thành tháng 3/2016. (ghi vốn 3 năm 2014-2015-2016)

2. Côngtrình thuộc vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ: gồm 6 nguồn vốn, thực hiện  43 công trình.

2.1. Nguồn vốn XSKT hỗ trợ Mầm non - Y tế- TDTT: có 7 côngtrình.

-Tổng vốn giao cho 7 công trình là 23,363 tỷ đồng.Giải ngân đạt 100% Kế hoạch giao.

+Trường MG Thạnh Nhựt: là công trình chuyển tiếp củanăm 2013, đã hoàn thành nghiệm thu tháng 4/2014.

+Trường Tiểu học Đồng Sơn, Sân bóng đá Bình Tân, TrạmY tế Đồng Thạnh, trường MG Bình Tân đã hoàn thành nghiệm thu.

+ Trường mẫu giáo Long Vĩnh, MG Thành Công đang thicông tiến độ 60% , chuyển tiếp sang năm 2015.

2.2. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi: gồm 3 công trình, tổng vốn giao là 4 tỷ đồng.

-Hoàn thành 3 công trình giá trị thực hiện và giảingân là 3,533 tỷ đồng. Còn thừa KH vốn là 467 triệu, năm 2015 xin giao lại đểthực hiện công trình mới.

2.3. Nguồn vốn Xây dựng nông thôn mới: gồm 4 công trình, tổng vốn giao là 8,762 tỷ đồng. Giảingân đạt 100% KH giao. 4/4 công trình đã hoàn thành, còn thiếu vốn so với khốilượng thực hiện (thiếu 441 triệu đồng , năm 2015 giao tỉnh vốn tiếp để thanhtoán nợ)

2.4. Nguồn vốn hỗ trợ sản xuất lúa: 7 công trình, tổng vốn giao là 4,341 tỷ đồng. Giảingân đạt 100 %. Đã hoàn thành 7/7 công trình.

2.5. Nguồn vốn Thủy lợi phí: 30 công trình, tổng vốn giao là 6,131 tỷ đồng Hoànthành 30/30 công trình, giải ngân đạt 100% Kh vốn (thiếu vốn so với khối lượngthực hiện là 52 triệu đồng , năm 2015 giao thanh toán nợ)

2.6. Nguồn vốn chống hạn mặn: 3 công trình, tổng vốn giao 2,275 tỷ đồng. Giải ngânđạt 100% KH vốn. Hoàn thành 3/3 công trình.

3. Côngtrình thuộc vốn ngân sách huyện: gồm10 công trình, tổng vốn giao là 11,837 tỷ đồng. Giải ngân đạt 100% Kh vốn, hoànthành 10/10 công trình.

4. Côngtrình thuộc vốn phòng chống lụt bão: 2 công trình.

-Nhà vệ sinh trú bão Trường THPT Long Bình và cầu Rạchđường trâu đã hoàn thành.

 II. Tình hình thực hiện công tác chuẩn bị đầutư năm 2015:

1. Côngtrình Ngân sách tỉnh:

-Trường THCS Phú Thành, Đường 16A, Đường Lộ Đình  đã thông qua dự án đầu tư , Sở kế hoạch đang thẩmđịnh, phê duyệt dự án.

-Còn 4 công trình Nhà làm việc Ngành Nông nghiệp, Đàichiến sĩ xã Long Vĩnh, Trung tâm Y tế huyện, Đường Huyện 13B đang trình Sở Kếhoạch thẩm định và phê duyệt BCKTKT.

-Riêng đường 16B đã có chủ trương UBND tỉnh cho đầu tưđang khảo sát lập dự án.

2.Công trìnhngân sách huyện và ngân sách tỉnh hỗ trợgồm các nguồn vốn: ngân sách huyện, Mầm non – y tế, Vốn Nông thôn mới, tín dụngưu đãi, Thủy lợi phí, chống hạn mặn, sản xuất lúa, căn cứ vào danh mục năm 2015của huyện, Ban đã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư và đã phê duyệt trong tháng 10/2014.

Đầu năm 2015 Ban tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bịđầu tư, trình thẩm định phê duyệt dự án, những công trình đã phê duyệt dự án vàduyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, đầu năm khi có kế hoạch vốn giao Ban sẽ tiếnhành lập kế hoạch đấu thầu, thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu và triển khaithi công sớm trong quí I/2015.

III. Đề xuấtkiến nghị:

Thuận lợi:Do công tác chuẩn bị đầu tư Huyện thực hiện đúng theo chỉ thị của Thủ tướngChính phủ, phê duyệt hồ sơ trước 30/10 hàng năm, nên đầu năm 2014 khi có kếhoạch giao vốn, Ban tập trung cho công tác lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu và triểnkhai thi công, đến nay hầu hết các công trình đã triển khai thi công và đã hoànthành  66/4 công trình, còn 4 công trìnhchuyển tiếp. Trong đó có 2 công trình thuộc vốn tỉnh, tiến độ thực hiện 2 nămphải chuyển sang năm 2015 (Đường Huyện 16A và Trường THCS Long Bình) và 2 côngtrình Trường mẫu giáo Thành Công và mẫu giáo Long Vĩnh do chậm tiến độ nênchuyển sang 2015.

Khó khăn:Việc giải ngân vốn cho các công trình chưa có tỷ lệ cao do năm 2014 thực hiệntheo Nghị định 207/NĐ-CP của Chính phủ qui định khi  tạm ứng nhà thầu phải cógiấy bảo lãnh tiền tạm ứng, nên hầu hết các nhà thầu không làm hồ sơ tạmứng mà đợi khối lượng hoàn thành mới thanh toán. Nên  những tháng đầu năm giá trị giải ngân thấphơn so với khối lượng thực hiện ngoài hiện trường.

-Có một số công trình chưa đạt tiến độ do năng lực tàichính nhà thầu còn hạn chế, không đủ vốn để thực hiện đúng tiến độ công trình(Công ty TNHH Vĩnh Thanh thực hiện 2 công trình Trường mẫu giáo Thành Công vàmẫu giáo Long Vĩnh chậm tiến độ so với hợp đồng phải chuyển sang năm 2015).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác xâydựng cơ bản năm 2014 của BQL Các dự án đầu tư và xây dựng./.

 

Tin liên quan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết