Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
22/12/2022

Nhằm cập nhật các thông tin mới về các nội dung, quy định trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, vào chiều ngày 22/12/2022, tại hội trường đa năng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang kết hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản hướng dẫn về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cho hơn 150 học viên là cán bộ Ban Công tác mặt trận, Trưởng ấp, tại 66 ấp/khu phố trong toàn huyện.

Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Tham dự lớp tập huấn, các cán bộ làm công tác mặt trận đã được nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang giới thiệu các nội dung của Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BBT ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các biểu mẫu kèm theo.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cập nhật bổ sung các nội dung quy định mới về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho cán bộ làm công tác mặt trận tại cơ sở nắm rõ, làm cơ sở từ đó áp dụng vận động thực hiện theo đúng các quy định đề ra. Việc nắm rõ các nội dung văn bản về chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ nay đến năm 2025 là việc quan trọng, có ý nghĩa lớn từ đó giúp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để từ đó tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt, bám sát theo từng tiêu chí theo bộ tiêu chí đã đề ra.

Kim Lan - Quốc Nam

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết