Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Kết quả công tác cải cách hành chính quí I năm 2023
20/03/2023

Tiếp tục coi công tác cải cách hành chính là một trong những ưu tiên hàng đầu trong năm 2023 và những năm tiếp theo, ngay từ những tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC). Ủy ban nhân dân  huyện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Trong đó chú trọng thực hiện cải cách về tổ chức bộ máy, về công vụ, công chức theo các Nghị định của Chính phủ ban hành; cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index).

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, UB huyện ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2023 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn huyện Gò Công Tây với 43 nhiệm vụ được đề  ra. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã xây dựng, ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 của cơ quan, đơn vị đảm bảo về thời gian ban hành, nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện CCHC của huyện.

Người dân xã Long Vĩnh tham gia tư vấn thủ tục hành chính

Trên cơ sở Kế hoạch đã đề ra, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ công tác CCHC, cụ thể:

Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính:

Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC đã được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện. Cổng Giao tiếp điện tử của huyện đã cập nhật đầy đủ các văn bản của của tỉnh về công tác CCHC; duy trì chuyên trang tuyên truyền CCHC; đăng tải tin, bài tuyên truyên; liên kết hệ thông cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để cung câp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tuyên truyền về chính quyền điện tử hướng đến xây dựng chính quyền số.

 Về cải cách thủ tục hành chính:

Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh, huyện đã chỉ đạo ngành, xã, thị trấn thường xuyên rà soát, thống kê, bổ sung kịp thời những thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định. Trong quý 1/2023, UB huyện thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở, đôn đốc bộ phận một cửa các cấp cập nhật, niêm yết công khai mới TTHC khi có quyết định thay thế, sửa đổi, bổ sung của UB  tỉnh. Việc niêm yết công khai được thực hiện bằng 2 hình thức: Niêm yết tại bộ phận một cửa các cấp và công khai trên Trang thông tin điện tử của huyện tại chuyên mục “Thủ tục hành chính”. Từ ngày 01/01/2023 đến 06/03/2023, bãi bỏ và thay thế 32 thủ tục thuộc lĩnh vực Hộ tịch tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2023; bãi bỏ và thay thế 33 thủ tục thuộc lĩnh vực Đất đai (9 thủ tục cấp huyện và 24 thủ tục cấp xã) tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 19/01/2023; Hiện tại Bộ TTHC của cấp huyện và cấp xã đã được niêm yết, công khai đầy đủ, rõ ràng tại Bộ phận Một cửa gồm: 252 thủ tục cấp huyện, 222 thủ tục cấp xã. Trong đó có 3 thủ tục liên thông cùng cấp và 57 thủ tục liên thông giữa các cấp chính quyền.

Thường xuyên kiểm tra, duy trì, đảm bảo trang thiết bị, vật chất, hệ thống mạng, máy tính phục vụ cho việc tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức được xuyên suốt, liên tục; Thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp luôn đảm bảo đủ công chức các ngành chuyên môn trực để sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức và trả hồ sơ theo đúng thời gian quy định; Bộ phận Một cửa các cấp có quyết định thành lập và có Quy chế hoạt động riêng theo đúng quy định tại Nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 09/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Bộ phận Một cửa các cấp luôn được theo dõi, giám sát thường xuyên của Tổ trưởng Tổ Một cửa trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân của công chức chuyên môn (ở cấp huyện là do Chánh Văn phồng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, ở cấp xã là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn); Ủy ban nhân dân huyện luôn quán triệt, chỉ đạo công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hẹn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không để xảy ra hồ sơ trễ hẹn bên ngoài cho người dân.

Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử.

Tổng số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần là 142 thủ tục (trong đó cấp huyện là 90 thủ tục, cấp xã là 52 thủ tục); Tổng số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 151 thủ tục (trong đó cấp huyện là 112 thủ tục, cấp xã là 39 thủ tục); Tổng số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến là 15 thủ tục; Tỷ lệ TTHC dịch vụ công trực tuyến một phần có phát sinh hồ sơ là 31 thủ tục.

Tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 30/6/2017: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong quý là 4.608; số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ BCCI là 149; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI là 3.23% tổng số hồ sơ TTHC trong quý I đã được trả kết quả giải quyết là 4.432; số hồ sơ đã được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI là 1.637; tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI là 36,94%;

Qua kiểm tra, tất cả các phòng ban chuyên môn huyện, Ủy ban nhân dân 12 xã, thị trấn đều ứng dụng tốt phần mềm quản lý văn bản và điều hành. 100% văn bản đi, đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều. Quy trình xử lý văn bản đi/đến đã thực hiện đúng và đầy đủ theo quy trình xử lý văn bản đi và đến theo hướng dẫn tại Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng văn bản đi là 623; tổng văn bản đến là 1.506. Tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành là trên 100%. 100% các phòng ban chuyên môn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đều ứng dụng tốt chữ ký số trong phát hành văn bản đi, trong đó có ứng dụng chữ ký số cá nhân của lãnh đạo. Việc ứng dụng quy trình ký số cá nhân trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo Nghị định 30/NĐ-CP của Chính phủ bằng hình thức kết hợp sử dụng chữ ký số của lãnh đạo và chữ ký số của cơ quan, tổ chức áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện, tại các phòng chuyên môn huyện và tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Kết quả tổng văn bản ký số là 623/623; tổng văn bản ký số cá nhân và cơ quan là 617/623 đạt 99,04%.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số:                

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 14/10/2019 về việc xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của huyện Gò Công Tây giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều đã kết nối với các hạ tầng mạng phục vụ cho việc chỉ đạo điều hành các công việc trên môi trường mạng. Đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ cho các ứng dụng dùng chung của tỉnh, đảm bảo hoạt động thông suốt, thường xuyên liên tục. Tổng số địa chỉ mail công vụ trên địa bàn huyện được cấp là 429. 100% cán bộ công chức được cấp địa chỉ thư công vụ và có sử dụng. Trang thông tin điện tử huyện xã thường xuyên đăng các tin, bài viết và các nội dung khác cho các chuyên mục trên Trang Thông tin điện tử của huyện, đã đăng tải 521 tin, bài và các thông tin khác.

 Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong quý I, huyện Gò Công Tây đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2023, đó là: Thường xuyên cập nhật, tạo lập, phân quyền, cấu hình tài khoản cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, đảm bảo hồ sơ được nhập và luân chuyển thông suốt giữa các bộ phận;  tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác niêm yết công khai TTHC khi có sự thay đổi hoặc mới ban hành; thường xuyên niêm yết mới, gỡ bỏ đối với các TTHC hết hiệu lực, TTHC đã được thay thế hoặc bị bãi bỏ khi Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định; tiếp tục tăng cường theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của nhân viên bưu điện xã;  chỉ đạo Bộ phận Một cửa các cấp vận hành tốt và nâng cao hơn nữa việc sử dụng Cổng Dịch vụ công của tỉnh, nhập đầy đủ hồ sơ vào phần mềm theo quy định, tiến tới số hóa tất cả hồ sơ vào phần mềm theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường chỉ đạo Bộ phận Một cửa các cấp thường xuyên hướng dẫn người dân sử dụng máy tính bảng được trang bị để đánh giá sự hài lòng của mình đối với công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhỡ các ngành, các xã thực hiện ký số cá nhân văn bản để nâng cao tỷ lệ, phấn đấu tất cả văn bản đều được ký số cá nhân của lãnh đạo; Thường xuyên theo dõi phản ánh của người dân trên Tổng tài 1022 để có chỉ đạo xử lý giải quyết kịp thời.

Nguyễn Văn Thường

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết