Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây phát động chuyên đề thi đua “Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên” giai đoạn 2022 - 2025
23/02/2022

Ngày 17/02/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây ban hành kế hoạch số 43/KH-UBND về phát động chuyên đề thi đua “Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên”giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

Lực lượng dân quân tự vệ giúp dân làm đường giao thông nông thôn

Về mục đích và yêu cầu của chuyên đề thi đua là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Phong trào thi đua phải thực hiện chặt chẽ, xác định đúng mục tiêu, nội dung, biện pháp bảo đảm phù hợp, sát tình hình thực tế địa phương, đạt hiệu quả thiết thực; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đối tượng thi đua là: Các tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tham gia công tác xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thời gian thi đua từ tháng 01 năm 2022 đến hết năm 2025.

Ủy ban nhân dân huyện giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện) tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Bảng điểm tiêu chuẩn thi đua sát tình hình thực tiễn của các phòng, ban cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Hàng năm có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, chấm điểm định kỳ hàng năm đối với các đơn vị cấp xã, thị trấn trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chuyên đề thi đua này; xét chọn, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho các tập thể; cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tham mưu thực hiện phong trào thi đua hàng năm và giai đoạn 2022 – 2025 theo quy định.

Đối tượng khen thưởng là UBND cấp xã, thị trấn; các phòng, ban, chuyên môn cấp huyện, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang cấp huyện, cấp xã làm tốt công tác tham mưu thực hiện chuyên đề thi đua này hàng năm và giai đoạn 2022 – 2025.

 

Nguyễn Văn Thường – Phòng Nội vụ

Liên kết Liên kết