Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây phát động phong trào thi đia xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025
30/09/2021

 

Nhằm phát huy kết quả đạt được sau Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V của huyện Gò Công Tây, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp”, việc phát hiện, bồi dưỡng “Bông Hoa đẹp” chính là để nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Ngày 22/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III 2020-2025

Theo đó, mục đích nhằm tuyên truyền, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức hội các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Thông qua công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, từ đó tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" và Thông tri số 11-TT/TU ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Nội dung tuyên truyền hàng năm: Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục, sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Tuyên truyền công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, phát huy vai trò các mô hình tiêu biểu, các tấm gương điển hình tiên tiến, tác dụng nêu gương, tạo ảnh hưởng lan tỏa đến toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, biểu dương nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua theo chiều sâu, tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến ngày càng được nhân rộng và phát triển.

Mô hình tạo hình cây kiễng tăng thêm thu nhập kinh tế

Tiêu chí lựa chọn mô hình, điển hình tiên tiến: Các gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, công tác, lao động sản xuất, chiến đấu, có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; có tấm lòng nhân hậu, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, giúp đỡ mọi người xung quanh; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của huyện. Ưu tiên lựa chọn các tập thể, cá nhân ở cấp cơ sở, người trực tiếp lao động, sản xuất.

Bên cạnh những mô hình, điển hình tiên tiến đã được lựa chọn tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong các khối thi đua cần thường xuyên chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước hoặc các cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc để kịp thời biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng. Trên cơ sở lựa chọn các điển hình thực sự tiêu biểu xuất sắc, phân tích, đánh giá nguyên nhân, biện pháp thành công của từng điển hình, rút ra kinh nghiệm để vận dụng, học tập, làm theo. Tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm, phương pháp, cách làm mới của các điển hình tiên tiến.

Nội dung bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến: Công tác bồi dưỡng, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến; tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình.

Tiến độ thực hiện: 

-Năm 2021, Phát hiện, lựa chọn, đăng ký mô hình, điển hình.

-Sơ kết 03 năm (giai đoạn 2021 - 2023): Sơ kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và của huyện được thực hiện vào tháng 6 năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023)...

-Tổng kết 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025): Năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2025, tổng kết thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2021- 2025, đề ra phương hướng, giải pháp chỉ đạo trong giai đoạn 2026 - 2030, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng gắn với thực hiện Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp tổ chức học tập kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên phạm vi toàn huyện; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện có kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả, đề xuất các hình thức khen thưởng để biểu dương, động viên kịp thời công sức đóng góp và hiệu quả của các điển hình tiên tiến; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân huyện kết quả thực hiện; tham mưu tổ chức sơ, tổng kết kế hoạch này gắn với đánh giá tổng kết phong trào thi đua nhân Kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời Kêu gọi Thi đua ái quốc, Ngày Truyền thống Thi đua yêu nước

UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện vận động các đoàn viên, hội viên phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến huyện giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến. Giới thiệu những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, sáng tạo, đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn trên các lĩnh vực để mọi người học tập làm theo. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch này, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh tuyên truyền việc đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng của huyện nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo trong xã hội. Việc lựa chọn điển hình phải có tính tiêu biểu, nhưng đồng thời phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị để mọi người có thể học tập, làm theo..../.

 

Nguyễn Văn Thường – Phòng Nội vụ

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết