Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tập trung cải cách hành chính
06/03/2023

​​Những năm qua, các Cấp ủy Đảng, Chính quyền huyện Gò Công Tây đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

“Xác định CCHC là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của Trung ương và của tỉnh”. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện, pa-nô, áp phích, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ và chương trình CCHC Nhà nước của tỉnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các TTHC, đồng thời giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân các cấp. Cùng với công tác tuyên truyền, việc cải cách thể chế được quan tâm đúng mức về trình tự, thủ tục ban hành. Chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện được nâng cao, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, đúng đường lối, chủ trương của Đảng và phù hợp với thực tiễn của huyện. Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát TTHC nhằm phát hiện các văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để bãi bỏ kịp thời và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tại bộ phận “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến các xã, thị trấn được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và công dân khi đến giải quyết các TTHC. Mặt khác, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tổ chức công khai các Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Cùng với đó, nền hành chính được hiện đại hoá với việc tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Đến nay 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có tài khoản sử dụng phù hợp với công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, việc ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm quản lý văn bản điều hành và Cổng thông tin điện tử của huyện đã phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Đặc biệt Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến đến các xã, thị trấn với 1 điểm cầu trung tâm đặt tại Ủy ban nhân dân huyện, 1 điểm cầu đặt tại Huyện ủy, 13 điểm cầu đặt tại các xã, thị trấn, các trường THPT và đưa vào sử dụng tổ chức các hội nghị trực tuyến đạt chất lượng, hiệu quả... Với việc thực hiện các giải pháp tích cực, công tác CCHC Nhà nước của huyện Gò Công Tây đã đạt được các mục tiêu cụ thể: 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; 100% văn bản quy phạm pháp luật của huyện ban hành đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của các địa phương; 100% TTHC được cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đúng quy định, 100% cơ quan hành chính Nhà nước các cấp giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Để đẩy mạnh CCHC hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền số thời gian tới huyện Gò Công Tây thực hiện xây dựng, rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai kịp thời, có chất lượng các quy định của Trung ương trên địa bàn. Tập trung rà soát, cập nhật, công bố kịp thời, đầy đủ về TTHC có cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đối với 100% TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu đầu mối, thời gian đi lại và chi phí cho người dân; triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, TTHC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành, bảo đảm hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của huyện ở các mức độ 3, 4.

Nguyễn Văn Thường

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết