Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo tổng kết năm 2014
03/12/2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ và HĐND xã về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2014; trong năm 2014, bên cạnh những thuận lợi cơ bản như: Vụ lúa đông xuân 2013 – 2014 đạt năng suất, sản lượng khá cao, thu ngân sách, thực hiện giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được chỉ đạo tập trung, lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng có chuyển biến tích cực, công tác vận động quần chúng đạt kết quả khá tốt; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, tình hình thực hiện nghị quyết vẫn còn gặp những khó khăn, tồn tại như: giá cả hàng hóa không ổn định, nhất là giá vật tư nông nghiệp và các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của nhân dân liên tục tăng cao; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm luôn có nguy cơ tái phát; trong khi đó giá cả hàng hoá do nhân dân làm ra như lúa gạo, sản phẩm gia súc gia cầm... giảm mạnh, tình hình vi phạm về an ninh trật tự có thời điểm còn xảy ra nhiều nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn kịp thời; công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính tuy có cải tiến, nhưng có thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu.... Tình hình trên đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã.

Song, với tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết; sự tập trung lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, chỉ đạo, điều hành của UBND xã đã chủ động triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện các mặt hoạt động trên từng lĩnh vực đạt được những kết quả cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU THI ĐUA KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA NĂM 2014:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 11 CHỈ TIÊU THI ĐUA KINH TẾ XÃ HỘI

1. Giá trị sản xuất về ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản (GCĐ 94): đạt 86 tỷ 474 triệu đồng/80 tỷ 314 triệu đồng, đạt 111,30% chỉ tiêu, tăng 12,07% so với năm 2013.

Trong đó:

- Giá trị sản xuất ngành trồng trọt: 52 tỷ 862 triệu đồng/47 tỷ 494 triệu đồng, đạt 111,30% chỉ tiêu, tăng 9,46% so với năm 2013.

- Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi: 28 tỷ 834 triệu đồng/28 tỷ 157 triệu đồng, đạt 102,40% chỉ tiêu, tăng 19,90% so với năm 2013.

- Giá trị sản xuất ngành thủy sản: 4 tỷ 958 triệu đồng/4 tỷ 662,5 triệu đồng, đạt 106,34% chỉ tiêu, tăng 2,95% so với năm 2013.

2. Giá trị sản xuất về công nghiệp địa phương ngoài quốc doanh (GCĐ 94): 3 tỷ 178 triệu đồng/3 tỷ 100 triệu đồng, đạt 102,51% chỉ tiêu, tăng 5,20% so với năm 2013.

3. Tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế địa phương: 1.033.346.042/1.020.000.000 đồng, đạt 101,31% chỉ tiêu, tăng 10,88% so với cùng kỳ.

4. Thực hiện tốt các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ số người sinh con thứ 3 trở lên, giảm mức sinh so với cùng kỳ:

- Áp dụng các biện pháp tránh thai: thực hiện 1.113/906 người, đạt 122,85% chỉ tiêu, tăng 7,12% so với năm 2013.

- Tỷ suất sinh thô: thực hiện 12,81/13,70%o, đạt 106,48% chỉ tiêu, giảm 3,39%o so với năm 2013.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: thực hiện 3,40/5% (5/147 ca sinh), đạt 147,06% chỉ tiêu, tăng 157,57% so với năm 2013.

- Tỷ lệ sàng lọc trước sinh: thực hiện 25,17/15% (37/147 ca sinh), đạt 167,8% chỉ tiêu.

- Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: thực hiện 40,35/40% (46/114 ca sinh), đạt 100,88% chỉ tiêu.

5. Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với cùng kỳ năm trước: bình xét thoát nghèo năm 2014 giảm 32/32 hộ, đạt 100% chỉ tiêu.

- Tổng số hộ nghèo toàn xã hiện còn 90/3.036 hộ, chiếm tỷ lệ 2,96%;

- Hộ cận nghèo Mức 1: giảm 14 hộ, tổng số còn 106/3.036 hộ, chiếm tỷ lệ 3,49%;

- Hộ cận ngèo Mức 2: giảm 17 hộ, tổng số còn 03/3.036 hộ, chiếm tỷ lệ 0,10%.

6. Thực hiện công tác bảo vệ, cải thiện môi trường đạt hiệu quả: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100/95%, đạt 105,26% chỉ tiêu.

7. Huấn luyện quân sự cho các đối tượng và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng giao quân: đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó:

- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh: 28/28 người, đạt 100% chỉ tiêu.

- Tập huấn quân sự: 2/2 người, đạt 100% chỉ tiêu.

- Huấn luyện dân quân: 41/41 người, đạt 100% chỉ tiêu.

- Công tác tuyển quân: 16/16 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu

8. Tỷ lệ giảm tội phạm hình sự: trong năm thường án xảy ra 04 vụ, giảm 01 vụ so với năm trước, tỷ lệ giảm 20/2% so với chỉ tiêu.

9. Công tác xây dựng tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh:

- Cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: ước có 10/11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 90/85% chỉ tiêu huyện giao. Trong đó có 7/10 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 70/<75% chỉ tiêu huyện giao. Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh.

- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên: ước đạt 100/98% chỉ tiêu.

10. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng: trong năm tổ chức thực hiện tốt các nội dung tiêu chuẩn thi đua về công tác phòng, chống tham nhũng cấp trên giao.

11. Thực hiện tốt công tác thủy lợi nội đồng: Thực hiện 2/2 công trình huyện giao, đạt 100% (kênh Ba Tui và kênh Ba Lác), tổng chiều dài 1.622 m, khối lượng 4.961/4.360 m3, đạt 113,78% chỉ tiêu, với 1.489/1.309 ngày công, đạt 113,75% chỉ tiêu; tổng kinh phí 127 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách xã (từ nguồn NTM) là 50 triệu đồng, nhân dân khu vực đóng góp 77 triệu đồng;

* Qua đối chiếu với chỉ tiêu huyện giao, xã Bình Nhì đạt 11/11 chỉ tiêu.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 17 CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA:

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, trong năm xã đã ban hành và triển khai thực hiện 17/17 chuyên đề thi đua.

Đến nay, Huyện đã tổ chức kiểm tra, đánh giá được 08/17 chuyên đề, kết quả như sau:

1. Công tác Cải cách hành chính, đạt 97/100 điểm.

2. Xây dựng xã vững mạnh về quân sự và quốc phòng, đạt 188/200 điểm.

3. Phòng chống dịch bệnh trên người, đạt 97,5/100 điểm.

4. Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 102/100 điểm.

5. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt 98/100 điểm.

6. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác “Dân vận khéo – Dân vận chính quyền”, đạt 101/100 điểm.

7. Thực hiện Chỉ thị số 07 của Tỉnh uỷ và Chỉ thị 17 của UBND tỉnh, đạt 97/100 điểm.

8. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đạt 95/100 điểm.

* Còn 09 chuyên đề, kết quả xã tự chấm điểm thực hiện, như sau:

1. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông: tự chấm đạt 99/100 điểm.

2. Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi: tự chấm đạt 100/100 điểm.

3. Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015: cuối giai đoạn đánh giá. Trong năm 2014 hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

4. Đảm bảo an toàn về điện: tự chấm đạt 100/100 điểm.

5. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: tự chấm đạt 100/100 điểm.

6. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: tự chấm đạt 100/100 điểm.

7. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc: tự chấm đạt 100/100 điểm.

8. Thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015: cuối giai đoạn đánh giá. Trong năm 2014 hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

9. Xây dựng công tác giao thông nông thôn: tự chấm đạt 100/100 điểm.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC:

I. KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp

a) Trồng trọt:

* Cây lương thực có hạt: diện tích thực hiện 2.261,68/2.300 ha, đạt 98,33% kế hoạch (KH); đã thu hoạch dứt điểm, sản lượng 17.964,86/16.500 tấn, đạt 108,88% KH, tăng 13,20% so với năm 2013. Trong đó:

- Cây lúa: thực hiện 2.233/2.250 ha, đạt 99,24% KH, sản lượng 17.549/15.750 tấn, đạt 111,42% KH, tăng 15,71% so với năm 2013.

- Cây bắp: Thực hiện 28,68/50 ha, năng suất bình quân 14,5 tấn/ha, sản lượng 415,86/750 tấn, đạt 55,45% KH.

* Màu thực phẩm và các loại hoa màu khác: diện tích thực hiện 702,31 ha, đã thu hoạch dứt điểm, sản lượng 12.403,65 tấn, trong đó:

+ Dưa hấu: thực hiện 544,07 ha, năng suất bình quân đạt 18,44 tấn/ha, sản lượng đạt 10.030 tấn.

+ Ớt: 89,33 ha, năng suất bình quân đạt 15 tấn/ha, sản lượng 1.340 tấn;

+ Bầu, Bí: 63,22 ha, năng suất bình quân đạt 15 tấn/ha, sản lượng 948,3 tấn;

+ Màu khác: 5,69 ha, năng xuất bình quân đạt 15 tấn/ha, sản lượng 85,35 tấn.

b) Kinh tế vườn: Diện tích cây ăn quả trên địa bàn xã hiện có 59,03 ha, trong đó: Cây dừa 42,4 ha; chuối 10,53 ha; cây ăn quả khác 6,10 ha, doanh thu từ các loại cây ăn quả đạt trên 850 triệu đồng.

* Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo GCĐ 94) đạt 52 tỷ 862 triệu đồng/47 tỷ 494 triệu đồng, đạt 111,30% chỉ tiêu, tăng 9,46% so với năm 2013.

c) Chăn nuôi - thú y

- Quản lý đàn vật  nuôi: toàn xã hiện có 44 hộ chăn nuôi quy mô và 1.204 hộ chăn nuôi gia đình, với tổng đàn heo 4.679 con; bò 1.790 con; dê 169 con; gà 28.236 con; vịt 7.821 con; chim cúc 2.000 con.

- Về công tác tiêm phòng:

+ Tiêm phòng LMLM trên Bò: được 1.650 con/1.008 lượt hộ.

+ Tiêm phòng bệnh cúm trên gia cầm:

. Hộ gia đình (dưới 200 con): Gà được 5.326 con/94 lượt hộ; Vịt: được 5.344 con/38 lượt hộ.

. Hộ quy mô (từ 200 đến dưới 2.000 con): Gà được 59.950 con/58 lượt hộ; Vịt được 20.600 con/27 lượt hộ.

 - Về công tác phun xịt tiêu độc, sát trùng:

 Tổ chức phun xịt tiêu độc sát trùng được 01 đợt, tổng số 25 lít thuốc cho 765 hộ chăn nuôi với diện tích 49.650 m2.

- Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (theo GCĐ 94) đạt 28 tỷ 834 triệu đồng/28 tỷ 157 triệu đồng, đạt 102,40% chỉ tiêu, tăng 19,90% so với năm 2013.

d) Nuôi trồng thuỷ sản: Diện tích nuôi cá nước ngọt và ươm cá giống thực hiện 68,8 ha, giá trị (theo GCĐ 94) đạt 4 tỷ 958 triệu đồng/4 tỷ 662,5 triệu đồng, đạt 106,34% chỉ tiêu, tăng 2,95% so với năm 2013.

* Tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản theo giá CĐ 94 trong năm 2014 là 86 tỷ 474 triệu đồng/80 tỷ 314 triệu đồng, đạt 111,30% chỉ tiêu, tăng 12,07% so với năm 2013.

e) Công tác khuyến nông:

- Tổ chức hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật được 07 cuộc, có 205 lượt người dự.

- Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình sinh thái trồng hoa trên bờ ruộng, tổng diện tích thực hiện 30 ha, có 60 hộ tham gia vào mô hình.

* Về giải quyết hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: lập hồ sơ quyết toán đợt 1 đến nay đạt 63% (551/874 ha); triển khai đăng ký đợt 2, 3 đến nay có 1.294 hộ đặng ký với diện tích 559,6 ha – đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi về UBND huyện chờ giải ngân.

* Về đăng ký hỗ trợ giống: đã triển khai cho hộ đăng ký diện tích trồng màu vụ Thu đông năm 2014, đến nay có 640 hộ đăng ký với diện tích 213,2 ha.

* Về công tác đền bù diện tích trồng ớt: công ty Long Hoàng Gia đã tiến hành xác minh và hỗ trợ đền bù trực tiếp cho 36 hộ nông dân trồng ớt (nguyên nhân ớt cho ít trái) với tổng điện tích là 7,765 ha, tổng số tiền là 258 triệu 005 ngàn đồng, trong đó:

+ Ấp Bình Hoà Long: diện tích 3,475 ha/19 hộ, số tiền 121 triệu 250 ngàn đồng;

+ Ấp Bình Đông Trung: diện tích 4,29 ha/17 hộ, số tiền 136 triệu 800 ngàn đồng;

Và hỗ trợ lại 50% hạt giống cho hộ trồng ớt 02 ấp với số tiền là 43 triệu 215 ngàn đồng.

f) Về thủy lợi: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác nạo vét thuỷ lợi nội đồng khơi thông dòng chảy, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất.

Đến nay đã nạo vét hoàn thành 2/2 công trình huyện giao, đạt 100% chỉ tiêu, khối lượng 4.961/4.360 m3, đạt 113,78% chỉ tiêu, với tổng số ngày công 1.489/1.309 ngày công, đạt 113,75% chỉ tiêu. Tổng kinh phí là 127 triệu đồng, trong đó: vốn phân cấp 50 triệu đồng, nhân dân đóng góp 77 triệu đồng.

Ngoài ra, còn vận động bà con nông dân tự nạo vét 04 tuyến kênh, với tổng chiều dài 2.050 m, kinh phí 50.300.000 đồng (kênh Mộ Ông Bảo; kênh Máy bay; kênh Ao Bà Hòa và kệnh 8 Huy).

2. Tài nguyên – Môi trường

- Quản lý đất đai

Kiểm tra, lập biên bản lên nền trái phép 02 hộ với tổng diện tích là 901 m2, hiện đã ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Từ đầu năm đến nay đã xác nhận 211 hồ sơ, trong đó thừa kế 19, tặng cho 68, chuyển mục đích 08, chuyển nhượng 78 và cấp đổi mới 38, đến nay đã giải quyết được 211/211 hồ sơ; hiện đã cấp được 196 giấy chứng nhận, còn 15 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.

- Về môi trường:

 Toàn xã hiện mới chỉ có 23/33 cở sở sản xuất – kinh doanh và hộ chăn nuôi quy mô đăng ký và được công nhận, đạt 69,70%, đang tiến hành điều tra bổ sung. Nhìn chung các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các hộ chăn nuôi cơ bản chấp hành đúng quy định luật bảo vệ môi trường. Tuy nhiên vẫn còn một số ít trường hợp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, như: chăn nuôi Vịt dưới lòng kênh và chăn nuôi heo xã chất thải ra môi trường, việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật và rác thải ở một số hộ gia đình chưa tốt (đến nay đã cho cam kết 09 trường hợp).

3. Phát triển hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

- Về công tác tuyên truyền: Họp cán bộ, công chức xã, ấp và lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp của các ngành đoàn thể được 22 cuộc có 1.043 lượt cán bộ và đại diện hộ dân tham dự. Nội dung tuyên truyền: 19 tiêu chí NTM và Kế hoạch thực hiện năm 2014.

+ Phát 3.000 tờ rơi đến từng hộ dân về 19 tiêu chí NTM;

+ Thường xuyên tuyên truyền trên đài truyền thanh và tiếp sóng đầy đủ chuyên mục về xây dựng nông thôn mới của cấp trên.

Qua tuyên truyền, hầu hết cán bộ, đảng viên và người dân đều nhận thức, hiểu rõ được nội dung, trách nhiệm, quyền lợi của mình và nhất trí cao trong việc thực hiện.

* Về thực hiện chỉ tiêu huyện giao năm 2014: đến nay xã đã thực hiện đạt được 3/7 tiêu chí: tiêu chí 1 quy hoạch và thực hiện quy hoạch; tiêu chí 10 thu nhập và tiêu chí 15 y tế, còn 04 tiêu chí đang tiếp tục thực hiện là: tiêu chí 2 giao thông, tiêu chí 4 điện, tiêu chí 7 chợ nông thôn, và tiêu chí 17 môi trường. Phấn đấu đến cuối năm thực hiện đạt thêm 02 tiêu chí: tiêu chí 2 giao thông và tiêu chí môi trường, nâng số tiêu chí đạt theo chỉ tiêu huyện giao là 5/7 tiêu chí, đạt 71,43%.

Tổng số tiêu chí đạt của xã đến cuối năm là 15/19 tiêu chí, gồm: tiêu chí 1 quy hoạch và thực hiện quy hoạch; tiêu chí 2 giao thông; tiêu chí 3 thủy lợi;  tiêu chí 5 trường học; tiêu chí 8 bưu điện; tiêu chí 9 nhà ở dân cư; tiêu chí 10 thu nhập; tiêu chí 11 hộ nghèo; tiêu chí 12 tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; tiêu chí 13 hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí 14 giáo dục; tiêu chí 15 y tế; tiêu chí 16 văn hóa; tiêu chí 17 môi trường và tiêu chí 19 an ninh trật tự.

* Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong năm 2014:

- Về giao thông nông thôn:

+ Đường trục xã: kế hoạch thực hiện 4 công trình, tổng chiều dài 5.049 m, kinh phí là 13 tỷ 253 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách huyện 12 tỷ 259 triệu đồng (bao gồm vốn trái phiếu chính phủ), nhân dân hiến đất 9.940 m2 giá trị thành tiền 994 triệu đồng. Đến nay đã thi công hoàn thành được 3/4 công trình: đường số 4 đoạn 2; đường Tám Đồn và đường Hai Diệu. Còn 01 công trình đang thi công (đường Bắc Kênh Tham Thu) dự kiến đến cuối năm hoàn thành.

+ Đường trục ấp: hoàn thành 1/1 công trình, chiều dài 2.974 m, kinh phí là 1 tỷ 479 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách xã là 234 triệu đồng, nhân dân đóng góp bằng tiền 1 tỷ 245 triệu đồng, nhân dân hiến đất 4.000 m2 giá trị thành tiền 200 triệu đồng.

+ Đường ngõ xóm: hoàn thành 9/9 công trình, tổng chiều dài 5.142 m, tổng kinh phí là 2 tỷ 229 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách xã (từ vốn NTM tỉnh giao xã chủ đầu tư) là 1 tỷ 516 triệu đồng, nhân dân đóng góp bằng tiền là 237 triệu đồng, nhân ân hiến đất 7.925 m2 giá trị thành tiền 436 triệu đồng, vốn thưởng 40 triệu đồng.

- Về điện: ngành điện đang triển khai thi công xây dựng mới 31 tuyến điện hạ thế và 01 tuyến trung thế, dự kiến đến cuối năm hoàn thành.

- Về xây dựng Chợ: Đã mua thêm được 1.000 m2 đất để mở rộng và xây dựng mới chợ trung tâm của xã (đã giải ngân đền bù cho hộ bán đất, giá trị 350 triệu đồng).

4. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp

Nhìn chung hoạt động sản xuất công nghiệp – TTCN trên địa bàn xã tiếp tục phát triển, hiện nay trên địa bàn xã có 12 cơ sở xay xát lúa gạo; đặc biệt có 01 Cty trách nhiệm hữu hạn, 5 tổ đan lát, lục bình, đan ghế nhựa quy mô hộ gia đình và 04 tổ may gia công, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trong thời gian nhàn rỗi, tăng thêm thu nhập gia đình.

 Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh  (theo GCĐ 94) đạt 3 tỷ 178 triệu đồng/3 tỷ 100 triệu đồng, đạt 102,51% chỉ tiêu, tăng 5,20% so với năm 2013.

5. Thương mại, dịch vụ: Toàn xã có 185 điểm kinh doanh thương mại, dịch vụ qui mô vừa và nhỏ, đa số nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 50 và các tuyến đường trục chính của xã, tổng doanh thu ngành thương mại, dịch vụ năm 2014 ước đạt 16 tỷ 500 đồng, tăng 05% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung tình mua bán và lưu thông hàng hoá trong năm ổn định, đảm bảo đa dạng các loại hàng hoá, đáp ứng nhu cầu phục vụ cho người tiêu dùng.

6. Phát triển kinh tế hợp tác:

- Tổ chức hội nghị xã viên thường kỳ, thanh quyết toán và công khai tài chính, tổng số xã viên HTX hiện có 1.930 xã viên (tăng 35 xã viên so với cuối năm 2013); với tổng nguồn vốn là 2.387.000.000 đồng; trong năm kinh doanh lãi sau thuế được 24 triệu đồng.

- Về nước sinh hoạt: Nhìn chung tình hình cung cấp nước và chất lượng nước sinh hoạt được bảo bảo. Toàn xã có 100% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và theo quy chuẩn quốc gia.

- Sản xuất và cung ứng lúa giống: Tổng diện tích nhân giống từ cấp nguyên chủng ra giống xác nhận là 120 ha, sản lượng bình quân mỗi vụ đạt 600 tấn, gồm các loại giống đặc sản chủ yếu như: VD20, OM5451, OM6976, OM5472.

- Tình hình phát triển kinh tế hợp tác xã có chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng nhu cầu cho xã viên ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, cũng còn một số khó khăn như: phải di dời cơ sở để tham gia dự án cạnh tranh nông nghiệp, một số đường ống dẫn nước phi nhỏ có lúc không đảm bảo phục vụ đủ nước đến cuối tuyến, một số tuyến cặp đường giao thông thi công phải di dời, … đã ảnh hưởng đến hoạt động của HTX và dịch vụ cung ứng nước sạch cho người dân.

- Tham gia dự án cạnh tranh nông nghiệp: Xây dựng nhà bao che máy sấy, thiết bị sấy 40 tấn/mẽ và máy gặt đập liên hợp cho Hợp tác xã, tổng kinh phí là 1.473,8 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Dự án cạnh tranh nông nghiệp.

7. Về thu, chi ngân sách

- Tổng thu ngân sách từ đầu năm đến ngày 30/11/2014 là 964 triệu 361 ngàn đồng/1 tỷ 020 triệu đồng, đạt 94,55% chỉ tiêu, tăng 10,88% so với cùng kỳ; ước đến cuối năm thu đạt khoảng 100,49% chỉ tiêu.

-Tổng chi: 6.451.327.458/4.784.250.000 đồng, đạt 134,80% dự toán năm. Trong đó:

+ Chi thường xuyên: 3.544.696.458/2.956.250.000 đồng, đạt 119,91% KH.

+ Chi xây dựng cơ bản: 2.880.631.000/1.800.000.000 đồng, đạt 160,04% KH, chiếm tỷ lệ 44,65% tổng chi.

- Triển khai công tác lập bộ, thu quỹ an ninh – quốc phòng, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trì đường bộ và nhân dân đóng góp tự nguyện xây dựng giao thông nông thôn năm 2014. Kết quả thu đến thời điểm báo cáo như sau:

+ Quỹ an ninh – quốc phòng: 63.000.000/73.000.000 đồng, đạt 86,30% KH.

+ Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 90.060.000/90.0000.000 đồng, đạt 100,67% KH.

+ Nhân dân đóng góp tự nguyện: 669.851.000/600.000.000 đồng, đạt 111,64% KH.

+ Thu quỹ bảo trì đường bộ: 178.660.000/60.000.000 đồng, đạt 297,77% KH.

II. VĂN HÓA – XÃ HỘI:

1. Giáo dục:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, tỷ lệ học sinh lên lớp ở 02 trường tiểu học đạt 99,90 % (1.016/1.017 em), trong đó: trường Bình Nhì 1 lên lớp thẳng 434/435 em, đạt 99,77% - thi lại 01 em; trường Bình Nhì 2 lên lớp thẳng 582/582 em, đạt 100%, tốt nghiệp tiểu học đạt 100%. Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt 100% (161/161 em), kết quả có 100% em đủ điểu kiện vào lớp 1.

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2014 - 2015; sĩ số học sinh ra lớp của 02 trường tiểu học là 968 em, đạt 100%; trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%.

- Về công tác phổ cập giáo dục: Nhìn chung các chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được nâng chất, đến nay đã đạt 100% chỉ tiêu về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục thực hiện 10 tiêu chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 70,53/70% so với số dân toàn xã (8.339/11.822 người).

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; đặc biệt tập trung tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, HIV-AIDS và các dịch bệnh, để cộng đồng xã hội cùng tham gia với trạm y tế trong công tác phòng ngừa. Đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 05 ca bệnh sốt xuất huyết với 02 ổ dịch nhỏ tại ấp Bình Hoà Long và ấp Bình Hoà Đông (giảm 05 ca so với cùng kỳ năm trước); bệnh tay chân miệng xảy ra 21 ca; bệnh thuỷ đậu 03 ca được phát hiện và điều trị kịp thời.

3. Dân số - KHHGĐ

 Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình gắn liền với việc tổ chức  triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện công tác Dân số gia đình cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã, qua công tác truyền thông, đến nay toàn xã có 1.113/906 người, đạt 122,85% chỉ tiêu, tăng 7,12% so với năm 2013; tỷ lệ sinh thô 12,81/13,70%o, đạt 106,48% chỉ tiêu, giảm 3,39%o;  tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: thực hiện 3,40/5% (5/147 ca sinh), đạt 147,06% chỉ tiêu, tăng 157,57%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh thực hiện 25,17/15% (37/147 ca sinh), đạt 167,8% chỉ tiêu; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh thực hiện 40,35/40% (46/114 ca sinh), đạt 100,88% chỉ tiêu.

4. Công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa – TDTT

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thường xuyên củng cố kiện toàn các các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao như: đội văn nghệ quần chúng, đội ca nhạc tài tử, đội bóng đá, bóng chuyền,… Nhìn chung, trong năm các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên như tổ chức các giải bóng đá – bóng chuyền nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết; tổ chức đờn ca tài tử mỗi tháng 02 lần.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trong đó tập trung công tác củng cố nâng chất các tiêu chuẩn gia đình văn hoá, ấp, xã văn hoá còn hạn chế như: Tình hình an ninh trật tự, môi trường cảnh quang, xử lý rác, chất thải trong chăn nuôi, xác súc vật gây ô nhiễm môi trường, an toàn toàn giao thông.

5. Văn hoá - xã hội:

Giải quyết đầy đủ lương và các khoản phụ cấp hàng tháng cán bộ xã, ấp và chi trả kịp thời các khoản lương hưu và trợ cấp cho các đối tượng chính sách theo quy định.

- Tổ chức họp mặt và tặng quà gia đình chính sách trong dịp tết, tổng số 389 định suất, tổng trị giá 39.420.000 đồng.

- Tặng quà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo: tổ chức chi trả tiền hỗ trợ ăn tết của cấp trên cho 120 hộ nghèo với tổng số tiền là 24.000.000 đồng (200.000 đồng/định suất); ngoài ra, xã còn vận động Mạnh Thường Quân tặng 316 phần quà (trong đó có 51 phần của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng là Người cao tuổi, gia đình có người tham gia chiến trường K, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình neo đơn với tổng số tiền là 61.780.000 đồng.

- Phối hợp tặng quà cho gia đình chính sách nhân dịp 27/7 là 167 định suất, với tổng số tiền là 34.600.000 đồng.

- Xây dựng 04 và sửa chữa 01 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách, 01 nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 190 triệu đồng, trong đó: Quỹ đền ơn đáp nghĩa xã hỗ trợ 90 triệu đồng, quỹ vì người nghèo 9 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp.

- Công tác xoá đói giảm nghèo: Trong năm bình xét thoát nghèo giảm 32 hộ so với năm 2013, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Tổng số hộ nghèo toàn xã hiện còn 90/3.036 hộ, chiếm tỷ lệ 2,96%; Hộ cận nghèo Mức 1: giảm 14 hộ, tổng số còn 106/3.036 hộ, chiếm tỷ lệ 3,49%; Hộ cận ngèo Mức 2: giảm 17 hộ, tổng số còn 03/3.036 hộ, chiếm tỷ lệ 0,10%.

iII. QuỐc phòng - an ninh

1. Quốc phòng

Duy trì thực hiện công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt quy chế phối hợp với ngành Công an trong công tác tuần tra, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, địa bàn giáp ranh, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết. Công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang được tăng cường. Tiếp tục thực hiện xây dựng xã vững mạnh về quân sự - quốc phòng; xây dựng xã vững mạnh toàn diện.

- Về công tác tuyển quân:  thực hiện tốt các bước tuyển năm 2014, kết quả giao quân 16/16 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu.

- Về công tác xây dựng lực lượng: Tuyển 23 dân quân mới và cho ra 23 dân quân đủ 4 năm. Toàn xã hiện có 99 dân quân, chiếm tỷ lệ 0,85% so với dân số.

- Về công tác huấn luyện cho các đối tượng: triển khai kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng năm 2014, kết quả đến nay như sau: bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được 28/28 người, đạt 100% chỉ tiêu; tập huấn quân sự 2/2, đạt 100% chỉ tiêu; huấn luyện dân quân tự vệ 41/41, đạt 100% chỉ tiêu.

- Dự bị động viên: Duy trì và thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt đình kỳ cho lực lượng Khung DBĐV theo quy định.

- Về công tác chính sách hậu phương quân đội: Tiếp tục đăng ký và xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; đến nay xã đã đề nghị cấp trên giải quyết chế độ trợ cấp một lần là 146 hồ sơ, trong đó: đã nhận tiền trợ cấp và cấp thẻ bảo hiểm y tế được 115/146 hồ sơ, còn 31 hồ sơ đang chờ cấp trên giải quyết.

2. An ninh chính trị- trật tự xã hội

* An ninh chính trị: Ổn định. Trong năm có 36 người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến tạm trú trên địa bàn xã, qua nắm tình hình đều chấp hành đúng quy định về tạm trú.

* Trật tự xã hội:

+ Trọng án: trong năm không xảy ra.

+ Thường án xảy ra 04 vụ, trong đó: 01 vụ cướp giật tài sản, 01 vụ giao cấu với trẻ em và 02 vụ trộm cấp tài sản, giảm 01 vụ (=20%) so với cùng kỳ năm trước.

+ Vi phạm hành chính về an ninh trật tự: xảy ra 14 vụ, xử lý 23 đối tượng, tăng 02 vụ so với cùng kỳ.

+ Trong năm không có xảy ra tệ nạn mại dâm, ma tuý và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân được 98 cuộc, có 2.941 lượt người dự, nội dung tuyên truyền: phòng, chống tội phạm trộm cướp, cướp giật tài sản; thông báo các đối tượng vi phạm ATGT; Luật an toàn giao thông đường bộ, Luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản có liên quan về an ninh trật tự,…

- Tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” gắn với tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Nhà văn hóa xã có trên 167 đại biểu tham dự.

* Về công tác xây dựng, củng cố lực lượng công an, đội dân phòng: trong năm tuyển dụng thay thế 01 công an viên thường trực, tổng số bố trí hiện nay, gồm: 01 Trưởng Công an, 02 Phó trưởng CA, 05 công an viên thường trực, 03 công an đặc trách ấp và 01 Đội dân phòng với 10 đồng chí, cơ bản đáp ứng và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, trên địa bàn xã được bố trí 01 chốt dân phòng và 13 cổng rào chốt chặn tội phạm, nhìn chung đều phát huy tốt tác dụng ngăn ngừa, răng đe đối với tội phạm, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn xã.

* Về hoạt động của Tổ nhân dân tự quản: toàn xã hiện có 52 tổ, trong năm thay đổi mới 07 tổ trưởng và 04 tổ phó. Nhìn chung chất lượng hoạt động của các tổ ngày càng được nâng lên, hiện có 25 tổ được UBND xã công nhận đạt tiên tiến, tăng 05 tổ so với năm 2013, tuy nhiên vẫn còn 07 tổ hoạt động còn yếu cần được củng cố, nâng chất trong thời gian tới.

* Về thực hiện mô hình ánh sáng quang: trong năm đã triển khai lắp đặt đưa vào vận hành thêm 05 tuyến đường, kinh phí vận động người dân khu vực đóng góp, nâng tổng số đến nay được 08 tuyến đường với 146 bóng đèn, tổng chiều dài 7.750 m, tổng kinh phí thực hiện là 80 triệu 578 ngàn đồng, đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm được người dân đồng tình ủng hộ để tiếp tục nhân rộng.

- Tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông

Phối hợp Cảnh sát giao thông huyện tổ chức được 136 cuộc tuần tra mật phục gắn với kiểm soát giao thông, có 685 lượt đồng chí tham dự, kết quả: phát hiện 04 vụ trộm cấp tài sản; lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 61 trường hợp vi phạm (nội dung vi phạm: chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông và không có giấy phép lái xe), tạm giữ 20 xe mô tô.

Về tai nạn giao thông: từ đầu năm xảy ra 06 vụ, giảm 01 vụ so với cùng kỳ, trong đó: 01 vụ trên tuyến huyện lộ 18 làm chết 01 người giảm 01 người chết so với năm 2013, 05 vụ va quẹt trên các tuyến đường nông thôn làm bị thương 05 người.

IV. IV. HỌAT ĐỘNG TƯ PHÁP, NỘI VỤ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1.     Tư pháp - Hộ tịch

- Thực hiện tốt công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch, trong năm đã tuyên truyền được 87 cuộc có 2.122 lượt người dự, nội dung tuyên truyền gồm: Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật khiếu nại tố cáo, Luật hoà giải cơ sở, Chỉ thị 17 của UBND tỉnh, ….

- Thực hiện công tác chứng thực theo Nghị định 75 và 79/CP của Chính phủ, kết quả chứng thực được 1.892 trường hợp, được giải quyết trong ngày, không có hồ sơ trể hẹn.

- Lĩnh vực một cửa liên thông Hộ tịch – Hộ khẩu: Tiếp nhận và giải quyết 143/143 hồ sơ, trong có hồ sơ 25 trể hẹn, nguyên nhân: do việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi trễ.

- Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo: tiếp nhận 23 đơn, nội dung tranh chấp thuộc lĩnh vực dân sự như: Hợp đồng mua bán, mâu thuẩn quan hệ hôn nhân và gia đình, tranh chấp đất đai…, kết quả tổ chức hòa giải thành 20 đơn, không thành 03 đơn chuyển tòa án huyện thụ lý.

2. Nội vụ

- Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và biên chế các chức danh chuyên môn của xã đảm bảo đủ số lượng theo quy định, tổng số cán bộ, công chức của xã hiện nay là 52/52, cụ thể:

- Công chức: 07 chức danh, biên chế 12/12 đồng chí, đã xếp ngạch công chức 12; về trình độ học vấn: tốt nghiệp cấp 3 là 10/12 đồng chí (còn 02 công chức chưa tốt nghiệp); về chuyên môn nghiệp vụ: đã tốt nghiệp Đại học là 03, trung cấp 09; đang học Đại học 05.

- Chuyên trách: 11/11 đồng chí, hiện đã lập thủ tục đệ nghị cấp trên cho nghỉ hưu đối với Chủ tịch Hội LH phụ nữ xã; về trình độ học vấn: tốt nghiệp cấp 3 là 08/11 đồng chí (chưa tốt nghiệp cấp 3: 01, có giấy chứng nhận hết lớp 12 là 02); đã tốt nghiệp trung cấp chuyên môn 04; trung cấp chính trị 10; cao cấp chính trị 01, đang học Đại học là 04.

- Cán bộ hoạt động không chuyên trách 29/29 (cấp xã 20/20; ấp 9/9); về trình độ học vấn: tốt nghiệp cấp 3 là 23/29 đồng chí; về chuyên môn nghiệp vụ: đã tốt nghiệp Trung cấp 04, Cao đẳng 01, đang học Đại học là 05, đang học trung cấp 02.

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: thực hiện tốt việc đưa cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch của cấp trên.

-  Thi đua – Khen thưởng: Kết hợp Công đoàn cơ sở xã tổng kết công tác thi đua năm 2013 và triển khai kế hoạch phát động thi đua năm 2014, qua đó từng tập thể cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua để có cơ sở phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của từng đơn vị và cá nhân.

- Về công tác Tổ chức cán bộ: Tổ chức họp xét đánh giá xếp loại công chức xã năm 2013, kết quả có 10/12 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và 02 Hoàn thành nhiệm vụ. Tham gia thi công chức 02 đồng chí, kết quả: trúng tuyển 02 (đã bố trí, phân công nhiệm vụ theo đúng chức danh và chuyên môn theo quy định). Chuẩn bị các bước xét đánh giá công chức năm 2014 theo quy định (dự kiến thực hiện trong tuần 4 tháng 12/2014).

3. Công tác Cải cách hành chính: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính của các cấp, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện  mục tiêu chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

- Về cải cách thủ tục hành chính: rà soát và niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính theo Quyết định mới của tỉnh, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử tại cơ quan; đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trao trả hồ sơ cho người dân; cập nhật vào sổ đúng quy định, nhất là công tác chứng thực, xác nhận hồ sơ về đất đai. Huyện tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính” năm 2014, kết quả được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 97/100 điểm.

- Về thực hiện TCVN ISO 9001:2008: Được tổng cục đo lường chất lượng tổ chức đánh giá và cấp lại giấy Chứng nhận ISO 9001: 2008 trên các lĩnh vực hoạt động điều hành của UBND xã và giải quyết các thủ tục hành chính toàn bộ theo Đề án 30 của UBND tỉnh hiện nay là 154 thủ tục, được công bố tại trụ sở UBND xã (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả) theo quy định.

4. Công tác phòng chống tham nhũng: Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy xã về lãnh đạo thực hiện công tác, phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2014, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã được 36 cuộc, có 1.678 lượt người dự. Nhìn chung công tác phòng chống tham nhũng được tổ chức thực hiện nghiêm túc không có dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện tốt việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức và các vấn đề có liên quan đến thu nhập theo quy định của trên, phát huy tốt vai trò trách nhiệm thanh tra, nhân dân trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5. Công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Tiếp tục phối hợp triển khai quán triệt sâu rộng trong nội bộ và đến nhân dân tinh thần Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận và Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới và đầy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo; Chỉ thị 30-CT/TW (Khoá VIII) của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 06/5/2014 của xã về phát động chuyên đề thi đua năm 2014 được đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân đồng tình hưởng ứng cao.

Về việc Đăng ký thực hiện dân vận khéo, dân vận chính quyền năm 2014:

+ Đối với tập thể: Ủy ban nhân dân xã;

+ Đối với cá nhân: có 23 cán bộ, công chức thuộc khối chính quyền đăng ký (trong đó: đăng ký 04 nội dung 02 đồng chí; 03 nội dung 04 đồng chí; 02 nội dung 16 đồng chí và 01 nội dung là 01 đồng chí).

Nhìn chung, hàng năm đơn vị đều thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở, nhận thức của cán bộ, công chức và công tác vận động quần chúng được nâng cao, dân chủ được mở rộng, phát huy tốt nguồn lực trong nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nghĩa vụ của người công dân tốt hơn, góp phần tích cực trong việc giữ vững và ổn định an ninh nông thôn.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

I. MỘT SỐ MỤC TIÊU CHỦ YẾU:

  1. Chỉ tiêu về kinh tế

- Tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản theo giá cố định năm 1994 đạt 88 tỷ đồng, tăng 1,58% so với năm 2014;

- Giá trị sản xuất CN-tiểu thủ công nghiệp địa phương ngoài quốc doanh: tính theo giá (CĐ94) đạt 3 tỷ 300 triệu đồng, tăng 3,87% so với năm 2014;

- Tổng thu, tổng chi ngân sách xã đạt 100% chỉ tiêu trên giao, trong đó chi đầu tư phát triển đạt theo kế hoạch đề ra.

2. Chỉ tiêu về xã hội:

- Tiếp tục củng cố, nâng chất 10 tiêu chí quốc gia về y tế, giữ vững y tế xã đạt chuẩn quốc gia;

- Đạt và vượt chỉ tiêu về thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ sinh thô 12%0 giảm 6,32%o so với năm 2014 và tỷ lệ sinh con thứ 03 trở lên 3% giảm 11,74% so với năm 2014;

- Số hộ thoát nghèo là 30 hộ, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2015 còn 1,98% (60 hộ).

3. Chỉ tiêu về môi trường:

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%.

- Các cơ sở kinh doanh – dịch vụ không có các hoạt động làm suy giảm môi trường, 100% có đăng ký thực hiện các tiêu chí về môi trường.

4. Chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh và chỉ tiêu khác:

- Đạt 100% chỉ tiêu về công tác huấn luyện cho các đối tượng và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chất lượng giao quân.

- Đạt chỉ tiêu về giảm tỷ lệ kiềm giảm tội phạm 2% so với năm trước.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng.

- Đạt và vượt chỉ tiêu về thực hiện công tác thủy lợi nội đồng.

- Đạt chỉ tiêu về công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

- Phấn đấu xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và được công nhận xã đạt danh hiệu “Văn hoá nông thôn mới”.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Về kinh tế:

a) Về sản xuất nông nghiệp và thủy sản

Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, đồng bộ, phát triển sản xuất hàng hoá có chất lượng và hiệu quả, gắn với thị trường tiêu thụ và tăng khả năng cạnh tranh. Tăng cường công tác khuyến nông khuyến ngư, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, triển khai nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao. Phát triển diện tích nuôi thuỷ sản, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thực hiện tốt công tác tiêm phòng, phun xịt tiêu độc sát trùng chuồng trại với phương châm vừa quản lý dịch bệnh vừa phát triển đàn gia súc, gia cầm nhằm đạt các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Trồng trọt: phấn đấu diện tích gieo trồng cả năm 2.748 ha, trong đó diện tích lúa 2.220 ha, sản lượng 17.500 tấn; diện tích gieo trồng bắp 100 ha, sản lượng 1.500 tấn, tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 19.000 tấn; trồng màu các loại 428 ha, sản lượng 7.704 tấn; đồng thời thực hiện tốt việc xen canh các loại hoa màu ngắn ngày để tăng vụ (2 vụ lúa, 2 vụ màu) nhằm tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích. Tập trung cải tạo vườn tạp, mở rộng diện tích trồng dừa xen với các loại cây ăn quả khác.

- Chăn nuôi: Tiếp tục phát triển chăn nuôi hộ gia đình, từng bước phát triển mở rộng chăn nuôi theo hướng trang trại. Tăng cường công tác thú y, giám sát tốt và có kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Khuyến khích và vận động hộ chăn nuôi xây dựng hầm xử lý chất thải tránh gây ô nhiễm môi trường. Phấn đấu đạt tổng đàn heo 15.000 con; đàn bò 2.150 con; đàn gia cầm 65.000 con.

- Nuôi thuỷ sản: ổn định diện tích nuôi và ươm cá giống; tăng cường công tác khuyến ngư, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.

b) Về sản xuất công nghiệp – TTCN:

Phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. Khuyến khích nhân dân mở rộng phát triển ngành nghề TTCN đa dạng, tạo điều kiện giải quyết việc làm trong thời gian nhàn rỗi của nhân dân, góp phần tăng thêm thu nhập gia đình.

c) Thương mại - dịch vụ:

Khuyến khích mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, đảm bảo đa dạng các mặt hàng, chất lượng, chủng loại, phục vụ cho nhu cầu cần thiết của nhân dân.

Sắp xếp, ổn định tình hình mua bán điểm chợ Trung tâm của xã theo quy định chợ đạt chuẩn sau khi được cấp trên xây dựng mới.

- Thông tin liên lạc: Tiếp tục phát triển mạng lưới thông tin liên lạc và mở rộng dịch vụ truy nhập Internet để phục vụ rộng rãi và đáp ứng nhu cầu của người dân; đồng thời tăng cường công tác quản lý và xử lý đối với các điểm dịch vụ Internet có hoạt động khai thác trái với quy định của ngành chức năng cấp trên.

d)  Phát triển kinh tế hợp tác:

Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Hợp tác xã và các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế tập thể đến tận nông dân, nhằm giúp cho nông dân thấy được lợi ích và tự nguyện tham gia; phối hợp tốt với các ngành chức năng trong việc hướng dẫn, tư vấn, hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là chủ động liên kết với các doanh nghiệp ký hợp tiêu thụ một phần sản phẩm của nông dân. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, mở rộng các hình thức kinh doanh, dịch vụ theo Luật HTX; tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả các hạng mục hỗ trợ của cấp trên để thực hiện dự án cạnh tranh nông nghiệp.

Thường xuyên bảo dưỡng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho xã viên, đảm bảo chất lượng nước đạt chuẩn theo quy định.

e) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn:

- Phát triển, xây dựng nông thôn mới: tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã theo theo Đồ án quy hoạch, Đề án xây dựng Nông thôn mới và kế hoạch xây dựng cơ bản của xã năm 2015.

- Giao thông: Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân trên tinh thần dân chủ, tự nguyện đóng góp để cùng nhà nước thực hiện xây dựng giao thông nông thôn, nhằm phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân. Theo kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015, thực hiện 11 công trình, tổng kinh phí xây dựng là 2 tỉ 270 triệu đồng, trong đó: Vốn NSNN là 1 tỉ 740 triệu đồng, vốn NDĐG: 530 triệu đồng.

- Thủy lợi nội đồng: theo dõi tình hình vận hành nước để kịp thời thông báo cho nhân dân có chủ động trong sản xuất và sinh hoạt; thường xuyên giải toả chướng ngại vật lòng kênh, khai thông dòng chảy; tiếp tục nạo vét kênh thuỷ lợi nội đồng phục vụ tốt cho sản xuất. Năm 2015, thực hiện xây dựng 06 công trình; tổng nguồn vốn thực hiện: 865 triệu đồng, trong đó vốn NSNN: 850 triệu đồng; vốn NDĐG: 15 triệu đồng;

- Điện nông thôn: Tiếp tục vận động người dân sử dụng điện đảm bảo an toàn, có 100% hộ có điện sử dụng và tự cải tạo đường dây sau hạ thế, lắp đặt điện kế hộ gia đình.

- Xây dựng cơ sở vật chất văn hóa và công trình hạ tầng khác:  thực hiện xây dựng 09 công trình; tổng nguồn vốn thực hiện: 7 tỉ 250 triệu đồng  từ vốn NSNN.

f) Thu, chi ngân sách:

Thực hiện tốt Luật ngân sách Nhà nước và các luật về thuế; thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, tập trung chi đầu tư phát triển; thực hiện tốt công khai hoá về thu, chi ngân sách, nguồn vốn đóng góp của nhân dân. Phấn đấu thu và chi ngân sách đạt chỉ tiêu trên giao.

2. Văn hoá - xã hội

a) Giáo dục : Nâng cao chất lượng dạy và học, hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học giữa chừng; chú trọng giáo dục về đạo đức, lối sống cho học sinh; phát huy xã hội hoá giáo dục. Phấn đấu hằng năm tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt 100%. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

b) Về Y tế: Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế công đồng; công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tiêm chủng cho trẻ dưới 6 tuổi. Làm tốt công tác vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường giáo dục y đức cho đội ngũ y – bác sĩ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đảm bảo hoạt động đúng pháp luật, quy định của Nhà nước, của ngành chức năng cấp trên. Tiếp tục nâng chất, giữ vững đạt 10 tiêu chí quốc gia về y tế.

- Dân số - Kế hoạch hoá gia đình:

Tăng cường công tác truyền thông dân số, sức khoẻ sinh sản – KHHGĐ. Vận động các đối tượng tự nguyện và tích cực tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại. Đạt và vượt chỉ tiêu về thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ sinh thô dưới 12%0 giảm 6,32%o so với năm 2014 và tỷ lệ sinh con thứ 03 trở lên dưới 3% giảm 11,74% so với năm 2014;

c) Văn hoá thông tin - TDTT: Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nâng chất lượng hoạt động đài truyền thanh của xã. Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; khai thác có hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hoá; củng cố, nâng chất Ban Chủ nhiệm Ấp văn hoá, bỗ sung đầy đủ theo quy định và khai thác có hiệu quả Nhà Văn hóa ấp (khi được đầu tư xây dựng); giữ vững 3/3 Ấp và Xã văn hoá Nông thôn mới.

d) Công tác chính sách xã hội - giải quyết việc làm:

Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chương trình, dự án về mục tiêu nghèo. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,98% - giảm 30 hộ (theo chuẩn hiện hành). Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người nghèo; công tác đền ơn đáp nghĩa. Đưa đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề các loại và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phấn đấu tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo và bồi dưỡng kiến thức nghề đạt từ 35% trở lên. Thực hiện kịp thời các chính sách của Nhà nước để khuyến khích xuất khẩu lao động.

3. Tài nguyên – Môi trường:

Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai đúng pháp luật; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Làm tốt công tác bảo vệ môi trường, vận động các hộ chăn nuôi đều phải thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, 100% cơ sở kinh doanh – dịch vụ không có các hoạt động làm suy giảm môi trường, có đăng ký thực hiện các tiêu chí về môi trường; 100% hộ gia đình có hố chôn rác, 100% hộ giáp các tuyến đường quốc lộ, đường huyện, đường trục xã có hợp đồng thu gom rác để xử lý tập trung; đồng thời xử lý triệt để những trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường.

4. Quốc phòng -  an ninh

- Quốc phòng:

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX), nhằm nâng cao nhận thức về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng – an ninh. Xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch SSCĐ theo chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên luyện tập để nâng lên về khả năng SSCĐ cho lực lượng vũ trang.

Giữ vững xã vững mạnh toàn diện và Xã vững mạnh về quân sự - quốc phòng. Đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên, đảm bảo biên chế theo quy định; huy động kiểm tra SSCĐ đạt 95% trở lên; huấn luyện đạt 100%; duy trì tốt chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ.

 Hoàn thành tốt công tác tuyển quân (đạt 100% chỉ tiêu); tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng dân quân.

-  An ninh chính trị - trật tự xã hội:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, các văn bản của cấp trên và của xã về công tác phòng, chống tội phạm. Kiên quyết đấu tranh làm vô hiệu hoá các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để mất ổn định về an ninh chính trị; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các biện pháp phòng, chống, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; chủ động tấn công các loại tội phạm, kiềm chế phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã; đặc biệt là kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ bảo vệ ANQG trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng hoạt động tổ NDTQ; khai thác có hiệu quả Cổng rào phòng chống tội phạm, nhân rộng mô hình ánh sáng quang. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn. Phấn đấu quyết tâm giữ vững danh hiệu xã an toàn về ANTT, xã không có ma túy, mại dâm.

Tiếp tục củng cố nâng chất lực lượng công an từ xã đến ấp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân, nâng cao chất lực hoạt động đội dân phòng.

5. Hoạt động điều hành của UBND xã

Nâng cao năng lực hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND xã; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND – UBND – MTTQVN trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tổ chức tốt việc kiểm điểm hoạt động của Chủ tịch HĐND, UBND theo quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến, mở rộng áp dụng có hiệu quả TCVN ISO 9001:2008 trong các hoạt động hành chính nhà nước. Đổi mới phương thức điều hành, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước cấp xã. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý văn bản, điều hành hoạt động quản lý Nhà nước theo mô hình Văn phòng điện tử cấp xã.

Tiếp tục đưa đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức nhằm nâng mức đạt chuẩn và trình độ nhận thức đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, nhất là về công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, công tác hoà  giải. Giải quyết kịp thời các khiếu kiện của nhân dân, không để đơn tồn đọng.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy vai trò giám sát của Thanh tra nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở xã.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của UBND xã./.

Tin liên quan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết