Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại với cá nhân và tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021
11/11/2021

 

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng tổ chức đối thoại với cá nhân và tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

- Nguyên tắc đối thoại:

Đảm bảo trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch; lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

- Nội dung đối thoại:

Đối thoại với tổ chức, cá nhân về các quy định, thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; nhất là quy định, thủ tục hành chính liên quan tới người dân và doanh nghiệp và những thủ tục hành chính người dân thường xuyên đến Bộ phận Một cửa yêu cầu giải quyết hồ sơ.

- Thành phần tham dự:

+ Đối với cấp huyện: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; đại diện Chuyên viên các phòng chuyên môn.

+ Đối với cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; Công chức các ngành chuyên môn.

+ Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn cấp xã.

- Thời gian, địa điểm tổ chức:

+ Thời gian: Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức đối thoại ít nhất 2 lần, dự kiến trong tháng 6 và tháng 12 (thời gian và đơn vị xã được tổ chức đối thoại Ủy ban nhân dân huyện sẽ có thông báo cụ thể sau).

+ Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa xã hoặc tại Hội trường UBND xã.

- Chương trình đối thoại:

- Giới thiệu thành phần, chương trình và nêu mục đích, yêu cầu, nguyên tắc của buổi đốithoại.

 - Mời tổ chức, cá nhân tham gia phát biểu ýkiến, kiến nghị.

 - Giải trình của lãnh đạo, của các ngành chuyên môn; ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

 - Kết luận của lãnh đạo tại buổi đối thoại.

* Mục đích của việc đối thoại thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính là nhằm:

- Giúp cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện hiểu rõ, nắm vững, nắm chắc hơn về thủ tục hành chính, các quy định của thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; tạo sự thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến cơ quan nhà nước yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

- Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính để có biện pháp chấn chỉnh, đề xuất thay đổi kịp thời.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào nề nếp.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện sẽ phối hợp với các ngành chuyên môn huyện cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Vĩnh Bình thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho bà con nhân dân trên địa bàn tham gia trao đổi, kiến nghị với các ngành chuyên môn của huyện của xã để có giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời lắng nghe những quy định mới của thủ tục hành chính giúp cho bà con nhân dân hiểu rõ, nắm vững, nắm chắc khi đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực.

 

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết