Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính gắn với phòng, chống dịch Covid-19
16/11/2021

 

Công tác xử lý vi phạm hành chính là một trong những công tác quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và địa phương nói riêng. Ðây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hằng ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, được Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 08/02/2021 thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện. Để góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch đã đề ra, trong đó có việc kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 05/3/2021 về kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Gò Công Tây, theo đó việc kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện được thực hiện theo trình tự của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. UBND huyện đã ban hành Quyết định kiểm tra số 537/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra xử lý vi phạm hành chính năm 2021.

Từ ngày 25/8/2021 đến ngày 09/9/2021 Đoàn hiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các xã, thị trấn. Trước tình hình còn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đoàn kiểm tra đã linh hoạt hình thức kiểm tra (không kiểm tra trực tiếp tại đơn vị được kiểm tra mà thông qua hồ sơ được gửi đến Đoàn kiểm tra) để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, mức độ tuân thủ pháp luật của cá nhân, tổ chức có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế trong công tác xử lý hành chính như: lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm nhiều cho công tác này nên dẫn đến việc chỉ đạo tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành có hiệu lực thi hành còn thấp; trong quá trình xử lý nghiệp vụ còn sai sót (quá trình lập biên bản, nội dung quyết định); một số đơn vị chưa quản lý chặt chẽ đối với hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Sau kiểm tra, Đoàn kiểm tra có báo cáo kết quả kiểm tra đồng thời xây dựng dự thảo Kết luận kiểm tra và thông báo đến các đơn vị được kiểm tra đóng góp ý kiến vào dự thảo Kết luận kiểm tra. Trên cơ sở tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kết luận kiểm tra, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kết luận số 01/KL-UBND ngày 20/10/2021 kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gò Công Tây và giao trách nhiệm Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận kiểm tra theo quy định tại Điều 20, 21 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ./.

 

                                                   Huỳnh Lê

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết