Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 36
  Tổng lượt truy cập: 1307020

Chiến lược, quy hoạch, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Chiến lược, quy hoạch, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

hiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Công Tây đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

LỜI NÓI ĐẦU

 

1. Sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch:

“Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Gò Công Tây giai đoạn 2008- 2020” được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định số 2214/QĐ- UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008. Quy hoạch đã trở thành một trong những công cụ quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của Huyện những năm qua. Tuy nhiên, trong thời gian qua, với những biến động lớn trên thế giới, khu vực và cả nước đã tác động lớn đến tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Tiền Giang nói chung cũng như của huyện Gò Công Tây nói riêng. Điều đó đặt ra cần phải đánh giá lại, trên cơ sở phát huy những tiềm năng, lợi thế, tận dụng những cơ hội cho phát triển, điều chỉnh một số quan điểm và mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, và định hướng phát triển trong bản Quy hoạch 2008 (QH2008) nêu trên không còn phù hợp với tình hình phát triển KT-XH hiện nay.

Từ nay đến 2020 còn 6 năm, cũng là khoảng thời gian trung hạn, đủ dài để tổng kết, bổ sung kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, đưa Gò Công Tây trở thành một huyện có Nông nghiệp, dịch vụ và công nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Dự án “Điều chỉnh quy hoạch Tổng thể phát triển KT-XH huyện Gò Công Tây đến năm 2020, định hướng 2030" xem xét đánh giá những yếu tố và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trên cơ sở đó xác định những định hướng phát triển cho phù hợp với bối cảnh mới, đồng thời đáp ứng những yêu cầu phát triển KT-XH chung của tỉnh và của cả nước.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế nêu trên và thực hiện Nghị định 92, Nghị định 04 của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã chủ trì cùng phối hợp với các Sở, Ban, ngành trong tỉnh, các phòng ban trong huyện phối hợp với Trung tâm tư vấn phát triển kinh tế-Hội khoa học kinh tế Việt Nam tổ chức nghiên cứu: “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Gò Công Tây đến năm 2020, định hướng 2030".

2. Những căn cứ pháp lý để xây dựng quy hoạch:

Dự án “Rà soát, bổ sung Quy hoạch Tổng thể phát triển KT-XH huyện Gò Công Tây đến năm 2020, định hướng 2030" dựa trên những căn cứ sau:

-  Luật số 45/2013/QH13, ngày 29 tháng 11 năm 2013, Luật đất đai.

-  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH;

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH;

- Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về phê duyệt quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

-  Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

- Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ Chính trị;

-  Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ Chính trị;

- Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Công Tây đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang;

- Quyết định số 4667/QĐ-BYT, ngày 7 tháng 11 năm 2014, về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020;

- Quyết định 491/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Gò Công Tây đến năm 2020;

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;

- Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT, ngày 04 tháng 4 năm 2012. Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

- Thông tư số 03/TT-BKH ngày 01/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 04/2008/NĐ-CP;

- Chiến lược phát triển KT-XH cả nước 2011- 2020;

- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gò Công Tây lần thứ X- nhiệm kỳ 2010-2015, tháng 8 năm 2010.

- Văn kiện Đại hội đại biểu Tỉnh Đảng bộ Tiền Giang lần thứ IX- nhiệm kỳ 2010-2015.

- Báo cáo rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Các bản quy hoạch vùng, các ngành của Trung ương và địa phương có liên quan.

- Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 08/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 08/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Xem tất cả

Liên kết Liên kết