Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 37
  Tổng lượt truy cập: 1306639

Một số thông tin chung

- Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị
  Địa chỉ: ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
  Số điện thoại: 073. 3838353
  Bí thư: Đoàn Văn Việt
  Chủ tịch HĐND: Đoàn Văn Việt
  Chủ tịch UBND: Nguyễn Lâm Bưu

 

Giới thiệu tổng quan
về xã Thạnh Trị
***

1. Điều kiện tự nhiên:

a) Vị trí địa lý

Xã Thạnh Trị nằm ở phía Đông của huyện Gò Công Tây, giáp với thị trấn Vĩnh Bình- trung tâm chính trị kinh tế xã hội của huyện có vị trí địa lý và địa giới hành chính được xác định như sau:

- Tọa độ địa lý:

+ Từ 10o19'56" đến 10o22'46" vĩ độ Bắc.

+ Từ 105o50'23" đến 105o52'32" kinh độ Đông.

 - Địa giới hành chính:

+ Phía Đông giáp xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây.

+ Phía Tây giáp Thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây.

+ Phía Nam giáp xã Long Vĩnh, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây.

+ Phía Bắc giáp xã Đồng Thạnh và xã Thành Công, huyện Gò Công Tây.

Địa bàn xã nằm tiếp giáp với Thị Trấn Vĩnh Bình, đồng thời có đường Quốc lộ 50 đi qua, do đó rất thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế.

b)  Diện tích đất  tự nhiên

Tổng diện tích tự nhiên: 1.426,25 ha, chiếm 7,90% diện tích tự nhiên của huyện.

Địa bàn xã gồm 08 ấp: ấp Thạnh Bình, Thạnh An, Thạnh Hòa Tây, Thạnh Hòa Đông, Thạnh Hiệp, Thạnh Phú, Thạnh Hưng, Thạnh Yên.

2. Dân số:

Dân số toàn xã là 9.733 khẩu, 2.723 hộ gia đình, mật độ dân số bình quân là 682 người/km2. Trong đó:

+ Khẩu nông nghiệp: 6.131 người, ứng với 1.727 hộ;

+ Khẩu phi nông nghiệp : 3.602 người, ứng với 996 hộ.

3. Đánh giá về tiềm năng của xã:

Xã Thạnh Trị có vị trí địa lý thuận lợi giáp ranh với Thị trấn Vĩnh Bình - trung tâm chính trị kinh tế xã hội của Huyện, với hệ thống giao thông thuận tiện gồm: Quốc lộ 50 đi qua, cùng với hệ thống đường huyện gồm đường huyện 16A và 15A, hệ thống đường chính của xã được nhựa hóa 100%. Hệ thống các trục chính ấp, các tuyến đường vào khu dân cư từng bước được cứng hóa, không lầy lội thuận tiện cho việc giao thông vận chuyển hàng hóa nông sản và phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất 3 vụ/năm (03 vụ lúa, 02 vụ lúa - 01 vụ màu). Có nguồn nhân lực dồi dào đảm bảo đủ nhu cầu lao động tại địa phương. Quốc phòng – an ninh hàng năm được giữ vững, có đủ hệ thống chính trị luôn được củng cố nâng cao lượng hoạt động ngày càng có hiệu quả, đó là điều kiện rất thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã hoàn thành 8/19 tiêu chí, hiện đã và đang tiếp tục điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới theo lộ trình từ nay đến năm 2016 phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí theo định hướng của Ban chỉ đạo huyện.

4. Chức năng, nhiệm vụ của UBND xã: 

- Cơ cấu bộ máy gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch và 02 thành viên UBND. Tổng số cán bộ chuyên trách: 11 đ/c, công chức chuyên môn: 11 đ/c, cán bộ không chuyên trách: 44 đ/c (xã và ấp).

- Chức năng, nhiệm vụ được giao: Quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và thực thi pháp luật ở địa phương.

( Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể:

4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, UBND xã Thạnh Trị có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

4.1. Chức năng:

- Chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND xã nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế -  xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

- Quản lý nhà nước ở địa bàn xã, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở.

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Trong lĩnh vực kinh tế:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm;

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương;

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp cơ quan nhà nước cấp trên quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn;

- Quản lý và sử dụng quỹ đất; xây dựng và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước ...

- Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã, trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện.

b) Trong lĩnh vực Nông nghiệp, thuỷ lợi và tiểu thủ công nghiệp:

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án để phát triển sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trồng và vật nuôi;

- Tổ chức việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai;

- Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn.

- Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề truyền thống.

c) Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải:

- Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông phạm vi xã theo phân cấp;

- Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà, kiểm tra việc thực hiện pháp luật theo thẩm quyền;

- Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương;

- Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã.

d) Trong lĩnh vực Giáo dục, y tế, văn hoá xã hội và thể dục thể thao:

- Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương; tổ chức thực hiện công tác xoá mù chữ và phổ cập giáo dục.

- Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp trên quản lý trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; phòng, chống các dịch bệnh.

- Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá ở địa phương.

- Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước.

- Tổ chức các hoạt động từ thiện; vận động giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; chăm lo các đối tượng chính sách;

- Quản lý, bảo vệ, tu bổ nhà bia ghi danh liệt sĩ; quy hoạch, quản lý nghĩa địa ở địa phương.

đ) Trong lĩnh vực Quốc phòng, an ninh:

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương.

- Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên; tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương.

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phòng trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.

- Quản lý hộ khẩu; tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương.

e)Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo:

Tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật.

f)Trong việc thi hành pháp luật:

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân.

- Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện thi hành án và các quyết định về xử lý vi phạm hành chính.)

-----------------------------------

Liên kết Liên kết