Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Tổ chức hành chánh Tổ chức hành chánh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

   - Tên đơn vị: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

   - Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn, Khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây

   - Điện thoại: 0273. 3838374  

   - Email: gocongtay@tiengiang.gov.vn 

   - Website: gocongtay.tiengiang.gov.vn

   II. BỘ MÁY TỔ CHỨC

   1. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

    . Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

    - Họ và tên: Huỳnh Thanh Bình

    - Điện thoại: 0918499587

    - Email: huynhthanhbinh@tiengiang.gov.vn

    . Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

    - Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn

    - Điện thoại: 0919.39.64.02

    - Email: nttuan@tiengiang.gov.vn

    . Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

    -  Họ và tên: Lê Văn Nê

    -  Điện thoại: 0988.15.24.08

    -  Email: levanne@tiengiang.gov.vn

    2. Các phòng/ban/đơn vị trực thuộc:

    2.1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

    -  Điện thoại: 0273. 3838374

    -  Email: gocongtay.vanphong@tiengiang.gov.vn

    - Ông Nguyễn Văn Thảnh - Chánh Văn phòng
    + Số điện thoại: 0968148464
    + Email: nguyenvanthanh66@tiengiang.gov.vn

    2.2. Phòng Nội vụ

    - Điện thoại: 0273. 3838705

    - Email: gocongtay.pnv@tiengiang.gov.vn

   - Ông Trần Chí Hiền - Trưởng phòng
   + Số điện thoại: 0913682117
   + Email: tranchihien@tiengiang.gov.vn

    2.3. Phòng Tài chính – Kế hoạch

    - Điện thoại: 0273. 3838766

    - Email: gocongtay.ptckh@tiengiang.gov.vn

    - Ông Lê Văn Nhiệm - Trưởng phòng
    + Số điện thoại: 0988152408
    + Email: levannhiem@tiengiang.gov.vn

    2.4. Phòng Tài nguyên – Môi trường

    - Điện thoại: 0273. 3838453

    - Email: gocongtay.ptnmt@tiengiang.gov.vn

    - Ông Châu Anh Vũ - Trưởng phòng
    + Số điện thoại: 0917144385
    + Email: chauanhvu@tiengiang.gov.vn

    2.5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

    - Điện thoại: 0273. 3838314

    - Email: gocongtay.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

    - Ông Ngô Văn Dũng- Trưởng phòng
    + Số điện thoại: 0919686565
    + Email: ngovandung78@tiengiang.gov.vn

    2.6. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

    - Điện thoại: 0273. 3537094

    - Email: gocongtay.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

    - Ông Trần Văn Tam - Trưởng phòng
    + Số điện thoại: 0944046474
    + Email: tvtam@tiengiang.gov.vn

    2.7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

    - Điện thoại: 0273. 3838321

    - Email: gocongtay.pktht@tiengiang.gov.vn

    - Bà Lê Thị Thanh Minh - Trưởng phòng
    + Số điện thoại: 0981668288
    + Email: lethithanhminh@tiengiang.gov.vn

    2.8. Phòng Tư pháp

    - Điện thoại: 0273. 3838307

    - Email: gocongtay.ptp@tiengiang.gov.vn

    - Ông Huỳnh Văn Triều - Trưởng phòng
   + Số điện thoại: 0949564018
   + Email: huynhvantrieu@tiengiang.gov.vn

    2.9. Phòng Văn hóa – Thông tin

    - Điện thoại: 0273. 3838331

    - Email: gocongtay.pvhtt@tiengiang.gov.vn

   - Ông Võ Ngọc Hòa - Trưởng phòng
   + Số điện thoại: 0917555615
   + Email: vongochoa@tiengiang.gov.vn 

    2.10. Phòng Giáo dục – Đào tạo

    - Điện thoại: 0273. 3838318

    - Email: pgdgocongtay.tiengiang@moet.edu.vn

    - Bà Ngô Thị Kim Hương - Quyền Trưởng phòng
    + Số điện thoại: 0914651602
    + Email: ngothikimhuong@tiengiang.gov.vn

     2.11. Thanh tra

     - Điện thoại: 0273. 3838344

     - Email: gocongtay.thanhtra@tiengiang.gov.vn

    - Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chánh Thanh tra
    + Số điện thoại: 0356313038
    + Email: nthanhhoang@tiengiang.gov.vn

     III. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

     1. Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Bình

   - Địa chỉ:ấp Đông, thị trấn Vĩnh Bình
     - Số điện thoại: 073. 3839977

   - Chủ tịch: Thạch Văn Dữ

   - Di động: 0918985793

   - Email: 

      2. Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt

   - Địa chỉ: Ấp Bình Trung xã Thạnh Nhựt
     - Số điện thoại: 073. 3997002

   - Chủ tịch: Nguyễn Xuân Nam

   - Di động: 0778800118

   - Email: nguyenxuannam@tiengiang.gov.vn

      3. Ủy ban nhân dân xã Bình Nhì

   - Địa chỉ: ấp Bình Đông Trung , xã Bình Nhì
     - Số điện thoại: 3838304

   - Chủ tịch: Đặng Xuân Hiệp

   - Di động: 0398.397.724

   - Email: dangxuanhiep@tiengiang.gov.vn

      4. Ủy ban nhân dân xã Đồng Thạnh

   - Địa chỉ: Ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh
     - Số điện thoại: 073. 3524279

   - Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Tâm

   - Di động: 0935442220

   - Email: nguyenhoangtam@tiengiang.gov.vn

      5. Ủy ban nhân dân xã Đồng Sơn

   - Địa chỉ: Ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn
     - Số điện thoại: 073. 3524265

   - Chủ tịch: Trần Ngọc Vương

   - Di động: 0937047244

   - Email: tranngocvuong@tiengiang.gov.vn

      6. Ủy ban nhân dân xã Bình Phú

    - Địa chỉ: ấp Bình Phú, xã Bình Phú
      - Số điện thoại: 073. 3532065

    - Chủ tịch: Cổ Văn Mười

    - Di động: 0989637959

    - Email: covanmuoi@tiengiang.gov.vn

       7. Ủy ban nhân dân xã Thành Công

    - Địa chỉ: ấp Thành Nhứt, xã Thành Công
      - Số điện thoại: 073. 3891173

    - Chủ tịch: Phạm Thị Thanh Hoa

    - Di động: 0827094974

    - Email: phamthithanhhoa@tiengiang.gov.vn

       8.  Ủy ban nhân dân xã Yên Luông

    - Địa chỉ: ấp Long Bình, xã Yên Luông
      - Số điện thoại: 073. 3523789

    - Chủ tịch: Dương Văn Hòa

    - Di động: 0989753206

    - Email: duongvanhoa@tiengiang.gov.vn

       9.  Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị

    - Địa chỉ: ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị
      - Số điện thoại: 073. 3838353

    - Chủ tịch: Nguyễn Lâm Bưu

    - Di động: 0939186600

    - Email: nguyenlambuu@tiengiang.gov.vn

       10. Ủy ban nhân dân xã Bình Tân

    - Địa chỉ: ấp Thuận Trị, xã Bình Tân
      - Số điện thoại: 073. 3830001

    - Chủ tịch: Lê Đông Tuyền

    - Di động: 0945047797

    - Email: ledongtuyen@tiengiang.gov.vn

       11. Ủy ban nhân dân xã Long Bình

    - Địa chỉ: ấp Hoà Phú, xã Long Bình
      - Số điện thoại: 073. 3830000

    - Chủ tịch: Đào Hồng Phong

    - Di động: 0346034909

    - Email: daohongphong@tiengiang.gov.vn

      12. Ủy ban nhân dân xã LongVĩnh

    - Địa chỉ: ấp Thới An A, xã Long Vĩnh
      -  Số điện thoại: 073. 3830500

    - Chủ tịch: Huỳnh Thị Kim Huệ

    - Di động: 0358328766

    - Email: huynhthikimhue@tiengiang.gov.vn

       13.Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hựu

    - Địa chỉ: ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu
      - Số điện thoại: 073. 3545371

    - Chủ tịch: Nguyễn Chí Thiện

    - Di động: 0376469165

    - Email: nguyenchithien@tiengiang.gov.vn

IV. Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Thanh Bình

a) Lãnh đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo Luật định.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Lập và xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển kinh tế xã hội; xây dựng và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới.

- Chủ tài khoản ngân sách huyện; cân đối thu – chi ngân sách; vay, trả nợ vay; sử dụng quỹ dự phòng, nguồn vượt thu ngân sách và các nguồn có tính chất ngân sách; xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; quyết định các chủ trương về xây dựng cơ bản, danh mục các công trình đầu tư trên địa bàn huyện.

- Công tác quốc phòng, an ninh; an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; phòng chống tham nhũng; thanh tra, tư pháp; quyết định cuối cùng về giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực, xử lý hành chính.

- Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

- Quyết định chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo.

- Công tác Cải cách hành chính, công vụ; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; thi đua, khen thưởng; địa giới hành chính.

- Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

c) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Công an, Quân sự, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng.

d) Là Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện.

Là Trưởng các Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, Ban An toàn giao thông, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

e) Giữ mối liên hệ với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân huyện; người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện.

f) Chịu trách nhiệm báo cáo hoặc ủy quyền cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong các cuộc họp của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Văn Nê

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực thuộc khối kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, bao gồm:

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại và dịch vụ; kinh tế hợp tác; thống kê; giao thông vận tải; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các vấn đề có liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Công tác quản lý tài sản công, thuế, ngân hàng.

- Xúc tiến đầu tư; công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

- Chuẩn bị nội dung các báo cáo trong các cuộc họp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện

- Ký phê duyệt hồ sơ quyết toán công tác đầu tư xây dựng cơ bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền.

- Giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch.

- Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phụ trách và một số lĩnh vực khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chi Cục thuế, Trung tâm phát triển quỹ đất, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thống kê, Chi hội Doanh nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng giao dịch các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện.

c) Là Chủ tịch Hội đồng giải tỏa bồi thường tái định cư các công trình xây dựng huyện, Hội đồng thanh lý tài sản, Hội đồng định giá, hội đồng đấu giá, Hội đồng tư vấn thuế.

Là Trưởng các Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác, Trưởng ban phòng không nhân dân.

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Thanh Tuấn

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác trong khối văn hóa xã hội, bao gồm:

- Giáo dục và Đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; hoạt động truyền thanh, truyền hình, thông tin và truyền thông; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; an toàn vệ sinh thực phẩm; lao động, việc làm, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hộ; bảo hiểm xã hội.

- Làm thường trực trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các vấn đề có liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực phụ trách và ủy quyền của đồng chí Chủ tịch.

- Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phụ trách và một số lĩnh vực khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền.

b) Trực tiếp theo dõi chỉ đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao, Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Phối hợp trong chỉ đạo hoạt động Trung tâm Viễn thông, Bưu điện, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm xã hội.

c) Là Chủ tịch Hội đồng Giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh; Hội đồng phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật huyện.

Là Trưởng ban Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; Ban Tổ chức các ngày lễ lớn; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban Chỉ đạo phòng chống mù chữ và phổ cập giáo dục; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án kiên cố hóa trường học; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, việc làm; Ban Chỉ đạo các chương trình y tế quốc gia; Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa và trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

d) Phối hợp giải quyết các công việc có liên quan với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Đoàn thể (Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh); các hoạt động phong trào của Hội Khuyến học, Hội Chữ Thập đỏ, Hội chất độc Dioxin, Hội Luật gia, Hội người cao tuổi, Hội người mù.

III. Quan hệ trách nhiệm giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

1. Các Phó Chủ tịch giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và thay mặt Chủ tịch chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi các ngành, cơ sở theo sự phân công của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành và cơ sở trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện về lĩnh vực mình phụ trách.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch ủy ban nhân dân, tập thể Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện về quyết định của mình.

Trong quá trình giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động bàn bạc thống nhất để giải quyết. Nếu không có sự thống nhất thì báo cáo Chủ tịch quyết định hoặc xin ý kiến tập thể Ủy ban nhân dân huyện.

3. Các Phó Chủ tịch được thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký các văn bản theo lĩnh vực phụ trách; giải quyết khiếu nại tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực phụ trách và một số lĩnh vực khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền.

V. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây (sau đây gọi tắt là Văn phòng) do Ủy bannhân dân huyện Gò Công Tây thành lập theo quy định của pháp luật, là cơ quanchuyên môn, bộ máy giúp việc phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân huyện; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt độngcủa Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện điều hành,phối hợp các hoạt động chung của các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã,thị trấn; tham mưu, giúp Thường trựcHội đồng nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong chỉ đạo, điều hành các phòng ban chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Vĩnh Bìnhthực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
GiúpỦy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân huyện thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện.
Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh. Tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong công tác tiếpcông dân; chuẩn bị kế hoạch, các điều kiện cần thiết để Lãnh đạo cấp huyện tiếpcông dân theo lịch đã được niêm yết và đột xuất.
Vănphòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạcNhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Phòng Nội vụ:
- Phòng Nội vụ là cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dânhuyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chứcvà cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vịtrí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làmviệc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sựnghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hànhchính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những ngườihoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưutrữ nhà nước; tôn giáo; thi đua –khen thưởng; công tác thanh niên.
Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tàikhoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biênchế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện,đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của SởNội vụ tỉnh Tiền Giang.
3. Phòng Tài chính và Kế hoạch:
PhòngTài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng thammưu, giúp Ủy ban nhân dân cấphuyện thực hiện chức năng quản lý nhà nướcvề lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.
Việc thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năngquản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanhnghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tácxã, kinh tế tư nhân của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Bộ Kếhoạch và Đầu tư và Bộ Nộivụ hướng dẫn.
PhòngTài chính - Kế hoạch cócon dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việclàm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sựchỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chínhcủa Sở Tài chính.
4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện,thực hiện chức năng tham mưu, giúp y ban nhân dân cấp huyệnquản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảohiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thấtnghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻem; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sựchỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sựchỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội.
5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) là cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân huyện giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quảnlý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp;thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đốivới nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; phát triển nông thôn; phát triển kinhtế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêmnghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ,quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định củapháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địaphương.
Phòng Nông nghiệp - Pháttriển Nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảnriêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chếcông chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồngthời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Phòng Tàinguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thựchiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về tàinguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biếnđổi khí hậu, biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).
- Phòng Tàinguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉđạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉđạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môitrường.
7. Phòng Tư pháp:
- Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dânhuyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhànước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật;kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổbiến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứngthực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hànhpháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quyđịnh của pháp luật.
Phòng Tư Pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu vàtài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm,biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dânhuyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tưpháp tỉnh Tiền Giang.
8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:
Phòng Kinhtế và Hạ tầng huyện Gò CôngTây là cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dânhuyện thực hiện chức năng quản lý nhà nưc về: Quy hoạch xâydựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuậtđô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước,thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sảnxuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lýnghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; qun lý sử dụng chung cơ sở hạ tng kỹ thuật đô thị); nhàở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địabàn huyện theo quy định của pháp luật. (Việc thực hiện chứcnăng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nướcvề các ngành, lĩnh vực khác như: Công nghiệp; tiu thủ công nghiệp; thương mại; giao thông; khoa học và công nghệ của PhòngKinh tế và Hạ tầng do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ hưng dẫn).
Phòng Kinh tế và Hạ tầng có con dấu, có tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chứcvà công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướngdẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nướcthuộc ngành Xây dựng của Sở Xây dựnglĩnh vực khoa học và công nghệ của Sở Khoa học Côngnghệ; lĩnh vực Công thương của Sở Công thương; lĩnh vực Giao thông vận tải của SởGiao thông Vận tải.
9. Phòng Y tế:
PhòngY tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng thammưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, baogồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền;sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảohiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.
- PhòngY tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quảnlý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thờichịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của SởY tế.
10. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Phòng Vănhoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã,thành phố Mỹ Tho (sau đây gọi tắc là Ủy ban nhân dân cấp huyện); thực hiện chứcnăng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về văn hoá, giađình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thực hiện một số nhiệm vụ, quyềnhạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của phápluật (việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thôngcủa Phòng thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông).
- Phòng Vănhoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉđạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch côngchức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểmtra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, SởThông tin và Truyền thông.
11. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Phòng Giáodục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giúp Ủyban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đàotạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủyquyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theoquy định của pháp luật.
Phòng Giáo dục vàĐào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồngthời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
12. Thanh tra huyện:
- Thanhtra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Thanh trahuyện) là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy bannhân dân huyện) có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáovà phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Thanh tra huyện có con dấu,tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác củaỦy ban nhân dân huyện mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồngthời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

 

Liên kết Liên kết