Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
13/01/2022

​​

Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 đã và đang còn diễn biến phức tạp, từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Gò Công Tây đã nỗ lực vượt mọi khó khăn để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Qua đó để đảm bảo tiến độ công việc, hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm, mà quan trọng là không phụ lòng kỳ vọng của nhân dân về bộ máy chính quyền nhà nước tại địa phương.

Bám sát kế hoạch đã được xây dựng và triển khai ngay từ đầu năm 2021, UBND từ huyện đến xã đã chủ động triển khai thực hiện các phần việc sát với nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Trong đó, công tác thông tin truyên truyền về cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện thông tin tuyên truyền thường xuyên, với nhiều hình thức: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện, tổ chức hội nghị, tiếp âm, viết tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tổ chức họp lồng ghép vào các cuộc họp giao ban hàng tháng của cơ quan, đơn vị, địa phương để thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính. Kết quả trong năm 2021, toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền được 57 cuộc với hơn 1.105 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự. Ngoài ra ký hợp đồng trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và truyền thanh huyện tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021. Đảm bảo thời lượng phát thanh theo lịch phát thanh thường xuyên: phát thanh 02 lần/tháng, thời lượng phát thanh từ 10 – 20 phút/lượt về công tác cải cách hành chính. Nội dung tuyên truyền: tuyên truyền  về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tuyên truyền về chính quyền điện tử hướng đến xây dựng chính quyền số.

Song song đó, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số số 2157/UBND-NV ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Đặc biệt, UBND huyện Gò Công Tây đã thành lập Tổ kiểm tra Công vụ và Văn hóa công sở để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị. Kết quả, Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra 07 cuộc tại UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn, đoàn thể chính trị-xã hội huyện. Qua kết quả kiểm tra của Tổ công vụ, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính ở địa phương, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính và thời gian làm việc, không có trường hợp CBCCVC vi phạm thời giờ làm việc.

Người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

Ngoài ra, huyện cũng đã thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 438 TTHC được niêm yết bên ngoài và có 336 thủ tục được đăng tải trên Cổng Dịch vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang tại: http://dichvucong.tiengiang.gov.vn/, cụ thể:  Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 09 thủ tục; mức độ 3 là 161 thủ tục (98 thủ tục cấp huyện và 63 thủ tục cấp xã); đạt tỷ lệ 47,91% (161/336) thủ tục; mức độ 4 là 166 thủ tục (97 thủ tục cấp huyện và 69 thủ tục cấp xã), đạt tỷ lệ 49,40% (166/336) dịch vụ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 là 85.41% (26199/30674 hồ sơ).

 Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử: từ ngày 01/01/2021 đến ngày 04/11/2021, tổng số hồ sơ số hóa vào phần mềm một cửa điện tử (bao gồm mức 2, mức 3 và mức 4) là 30674 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết là 30.674 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn là 99.59% (30550/30674 hồ sơ).

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 01/01/2021 đến ngày 04/11/2021, như sau: Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan hành chính và được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 2.282 hồ sơ.  Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 1.648 hồ sơ.

Ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2021; Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây; Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2021; Quyết định công bố thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện phù hợp với ISO 9001:2015. Tổ chức đánh giá nội bộ năm 2021, tham mưu Ban chỉ đạo ISO huyện ban hành công văn yêu cầu các đơn vị được đánh giá khắc phục các hạn chế được phát hiện qua cuộc đánh giá và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng theo thời gian quy định. Theo dõi tình hình duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ban hành công văn nhắc nhở các xã, thị trấn hoàn chỉnh hồ sơ ISO phục vụ công tác kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Tiền Giang.

Phát 150 phiếu khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công do Ủy ban nhân dân huyện cung cấp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – HUV, PCT UBND huyện Gò Công Tây cho biết: “Công tác cải cách hành chính luôn được huyện quan tâm chỉ đạo kịp thời và quan tâm đầu tư về nguồn lực thực hiện cải cách hành chính. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đi vào nề nếp, đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc kiện toàn, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã được quan tâm”

Với những phần việc đã triển khai cộng với những kết quả bước đầu đạt được sẽ tiếp thêm động lực để huyện Gò Công Tây tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2022./.

 

Nguyễn Văn Thường – Phòng Nội vụ

Liên kết Liên kết